Българският националистически форум

България и българите => Основи на националната Държава => Темата е започната от: Една Българка в Ноември 23, 2006, 10:05:31

Титла: За или против аборта
Публикувано от: Една Българка в Ноември 23, 2006, 10:05:31
" Не знаете ли, че сте Храм на Бога и че Божия Дух живее във вас" /1Кор.3:16/

(http://media.lamsao.com/ContentUpload//quynhdtn/giai_ma_giac_mo_mang_thai-500x375.jpg)

Филмът „Безмълвен вик” на Бърнард Нейтънсън има образователен характер. След като го гледат, много бременни жени се отказват да правят аборт.

Независимо какво казват хората, абортът е убийство. Оказва се, че плодът, макар и още нероден, предчувства смъртта, започва да се движи тревожно, сърцебиенето му се ускорява двойно и с приближаването на интервенцията отваря уста, за да нададе безмълвен вик...

За да повярва човек това, е достатъчно да гледа филма на американеца Бърнард Нейтънсън: „Безмълвният вик”. В него показват как жени правят аборт и как, в същото време, с помощта на ултразвук, учени наблюдават зародиши. Удивително е, че след като гледат филма, много жени се отказват да правят аборт.

Още по-страшен е абортът след определения от медицината срок, защото той представлява отнемане на живота на вече жизнеспособен човек. В тялото на жената се инжектира специален разтвор и детето бива умъртвявано на живо в страшни мъки, подобни на смъртта от напалм.

Съгласно източните философии душата на човека се вселява в тялото на бъдещата родилка в момента на зачатието. От този момент нататък се изчислява възрастта на човека. Ето защо, например в Китай се счита, че когато детето се роди, вече е на една година. Тогава може да се постави въпросът – има ли разлика между убийството на двегодишно дете и на бебе на по-малко от година?

Съвременната наука вече потвърждава правилността на източните учения за вселяването на душата в зародиша. Още през 1993 г. професор Жером Лежен заявява: „В самото начало на живота духът и материята (аз бих ги нарекъл „душа” и „тяло”) са така тясно преплетени, че ние използваме една и съща дума, за да определим датата на раждането на идеята и датата на раждане на новото същество. И това произхожда не от бедност на речника, а от факта, че една и съща дума може да опише това, което на практика представлява началото на живота: дух, живителна материя”.

Ето защо всяка жена, която по различни причини реши да абортира, си навлича греха на убийството (който с нея разбира се, поделя и мъжът, който я е принудил да направи това или е одобрил аборта).


----------------------------------------------------------------------------

 Животът като ценност: етични проблеми на аборта     
Автор Д-р Велислав Малев   
вторник, 19 юли 2005

Развитието на съвремената цивилизация, най-вече в аспекта на технологичния й ръст, често, като парадокс влиза в конфликт с морала на обществото, дори бих каза със смисъла на човешкото съществуване и със самия живот на човека. Употребих израза “като парадокс”; нали целия научнотехнически прогрес и технологично усъвършенстване се прави за “облекчаване” на човешкото съществуване? И въпреки това наблюдаваме конфликт между човека, за благото на когото всичките тези усилия се полагат, за чието улесняване и удовлетворяване се произвежда и се върши усъвършенстването на технологиите.

Един от големите немски философи – Хегел, описва противоречивата връзка между прогреса и унижаването на човешкото достойнство и го нарича “трагедия на нравствеността”. Най-новите биомедицински технологии, както никое от другите постижения на научно-техническия прогрес, оголват връзката между съвремената биомедицина и упадъка на ценността на човешкия живот. Този упадък в стойността на живота особено силно се проявява, колкото и да звучи странно, именно в технологиите, осигуряващи възпроизводство на човешкия живот. Например, едно от неминуемите условия в процедурата на изкуственото оплождане е приготвянето на "запасни“ зиготи.(оплодени яйцеклетки) и после – унищожаването им. Друг пример: лошите резултати от пренаталната диагностика (на плода на утробата) сега е мощен аргумент в показанията за изкуственото прекъсване живота на плода. Или превръщането на човешките зародиши във фармацефтична “суровина” е условие за съществуването на феталната терапия. При тези споменати, различни една от друга технологии и свързания с тях блок от етични проблеми, все пак съществува една обща основа или по-точно те имат един и същи “завършек” – това е практиката за изкуственото прекъсване на бремеността.

Съвремените форми на медицинска намеса в репрудуктивната способност на човека: изкуственият аборт, контрацепцията (противозачатъчните средства) и стерилизацията придобиват през 20-ти век масов характер и протичат на фона на принцип-ни промени в нравствената оценка и юридическия статут на тези форми на медицинска намеса. Цивилизованият свят и на първо място страните от Европа и Севрна Америка се опитват да се освободят от традицията, в която те практически са съществували 15 века. Става дума за традицията на моралното и религиозно осъждане и законодателната забрана на абортите. Известно е, че във всички европейски държави няколко столетия извършването на аборт се е наказвало със смърт. През последните 40 години в резултат на продължителни дискусии и обсъждания е настъпила отмяна на законовата забрана или нейното отслабване в някаква степен, както например в Швеция през 1946 г., в Англия 1967 г., САЩ ’73, Средиземноморските държави ‘78-79 и т.н. Докато в Португалия, една страна с устойчива католическа култура, абортите още на са легализирани.

И до днес въпросът за тяхната легализация остава да бъде повод за дискусии между специалистите, за демонстрации на граждани, заседания на парламенти. Остротата в обсъждането на тази тема се запазва, въпреки че проблемът е “стар като света”. Исторически отношението на лекаря към аборта е от първите и основни медикоетични проблеми, които запазват и днес своята актуалност. Обяснението на този факт е, че проблемът за аборта концентрира в себе си междучовешки отношения на нивата на нравственото и религиозно съзнание, на юридическото, социално-политическото и на научното съзнание. Като разгледаме проблема за аборта според тези изброени нива, можем да отговорим на въпроса защо абортът е основен и принципен проблем за съвремената биоетика.

Етикомедицинско ниво на проблема аборт
Въпросът за отношението на лекарите, медицинските общества и асоциации към практиката на изкуствения аборт има своята история и логика. В тази логика съществуват две противоположни позиции. Придвижването от едната към другата, всъщност представлява и историческият ход на въпроса за етико -медицинското отношение към изкуственото прекъсване на бремеността.

Първата позиция е изразена още в оригиналния текст на Хипократовата клетва. Сред множеството съществуващи лечебни манипулации Хипократ специално отделя внимание и изтъква “плодоизгнанието” и обещава: “На никоя жена няма да дам абортивен песарий”. И така още в 5 в.п.Хр. Хипократ фиксира позицията на лекарското съсложие за етичната недопустимост на лекарско участие при извършването на изкуствен аборт (вж. Истор. Модел от минала лекция). Тази Хипократива позиция е още по-важна като се има предвид, че тя е в пълен разрес с мнението на големите моралисти и законодатели на древна Елада за “естествената” целесъобразност на аборта. Тези възгледи са обобщени и изразени ней-точно у Аристотел, който пише в своята “политика” така: “Ако ли у пребиваващите в съпружеско съжителство трябва да се роди дете свръх положената бройка, тогава трябва да се прибягва към аборта, преди у зародиша да се е появила чувствителност и живот”.

Като израз на втората позиция може да се разглеждат документите на една от Асоциациите на лекарите (в Русия) приети през 1994 г., в които не е изразено никакво отношение или становище към изкуствения аборт. Този подход демонстрира разрива не само с принципите на Хипократ, но и с етичните традиции на медицинското общество от първата половина на този век. Русия освен това е характерна с първото за 20-ти век официално легализиране на абортите след болшевишката революция. Например преди това в 1911 г. д-р Шабад пише, че абортът е социално зло. И в същото време той практически е един от първите, които поставят въпроса за “правото на майката да се разпорежда с функциите на своето тяло”, особено в случайте на заплаха за живота и. Фактически д-р Шабад стои при “изворите” на либералния подход към изкуствения аборт и се опитва да намери аргумент против господстващия законодателен принцип. Осъждане на наказателно преследване спрямо майката и лекаря е било заключението и на 12-тия Пироговски конгрес през 1913, но въпреки това едновремено осъждането и неприемането и на самия аборт се запазва като основна тенденция. Обобщено казано, след широки обсъждания в печата на морално-етичните проблеми на аборта, в началото на века като резултата, е разделянето на въпросите за етичната недопустимост и за наказателното преследване и, разбира се, типичното за широките обществени дискусии – смисловото размиване.

История на правния статус на аборта


Както ни е известно, в древна Гърция и Рим “плодоизгнанието” не се е третирало като престъпление. Християнството разпростира заповедта “не убивай” и върху намиращият се в майчината утроба човешки зародиш. Едно от общоприетите църковни правила – това на Св. Василий Велики (4 в.) е:”която умишлено е погубила заченат в утробата плод, подлежи на църковно наказание като за убийство” – сиреч дълъг период на покаяние и лишаване от Св. Причастие. А като нормативна база по този въпрос става постановлението на Константинополския събор от 692 г., в което се казва: “няма разлика, дали някой убива възрастен човек или същество в самото начало на образуването му”. Тези идеи проникват и в светското законодателство на европейските държави в началото на средните векове. В 7 в. законодателството на вестготите постановява смъртно наказание за извършване на аборт. Този подход става типичен за Европа от средните векове и Новото време. В Русия същото навлиза едва през 17 век. (коментар за сливане на законодателството) Под влияние на християнския морал и закони в Европа до 18 век абортът практически е изчезнал като медицинска операция. Изключение прави само краткия период на Първата Френска Република след революцията (1791-1810), което е първият “взрив” на легализирането на абортите. Истинският поврат става малко по-късно – през 1852 г. След продължителна борба в Парижката медицинска академия, под натиска на вопиющата женска смъртност при кесарево сечение абортът отново заема място сред акушерските операции в случайте на стеснен таз у бременни. След това медицинските показания за извършване на изкуствен аборт постепенно се разширяват, преди всичко при случайте, когато бремеността заплашва живота на майката. Смъртното наказание за плодоизгнание започва да се изтиква от европейското законодателство, като при това запазва статута на престъпление срещу живота, срещу семейството и обществената нравственост. Истинската революция в законодателството по отношение на абортите става както споменах в Русия след ’17 г. На 18.11.1920 г. влиза в сила постановлението на Наркомздрав и Наркомюст, което напълно легализира изкуствения аборт: “допуска се безплатно извършване на операции за изкуствено прекъсване на бремеността в обстановката на съветските бнолници, където на тази операция се осигурява максимална безвредност”. Така Русия става първата страна в света, където имаме пълно освобождаване на жените и лекарите от каквото и да е наказателно преследване.

Голямата динамика на юридическите санкции – от смъртно наказание до пълна легализация (процес протекъл по-късно в цяла Европа и САЩ) поставя въпроса за причината на тези кардинални промени, станали най-вече в течение на последните 100 години. Отговорът на този
въпрос предполага да излезем на нивото на социално-политическите процеси.

Социално-политически аспекти на проблема за абортите

Повечето изследователи предполагат, че основната причина за правната легализация на изкуствените аборти е масовият, “епидемичен” ръст на броя на абортите, които в неблагоприятните условия на нелгалност са осакатявали и отнемали много животи. Разбира се, тази гледна точка има своите основания, но има и сериозни недостатъци, понеже логиката й е идентична на съждението: ако патологията придобива масов характер, тогава тя трябва да се превърне в норма. Освен това, тази гледна точка предполага и следния въпрос: какви са причините на самата масовост?

Отговаряйки на него дълго време са предполагали, че ръстът на изкуствените аборти се стимуилира от икономически фактори: тежки материални условия, нужди, бедност. Но тези аргументи не са издържали критика дори още във времената преди комунизма, когато статистиката на практика е свидетелствала за равен брой аборти сред осигурените слоеве на населението и сред семействата с малки приходи.

В началото на 20-ти век твърде влиятелен е бил социално-политическия подход към проблема за абортите. Сериозно се е смятало, че ако се подобри положението на жената в обществото по отношение на социалните и права, уважението, правата за майчинство, обезпечаването и и т.н., тогава абортите ще изчезнат.

През годините на комунистическата власт това е било направено, поне на ниво на официалната идеология, но нивото на абортите продължило трайно да се покачва, за да достигне в бившия СССР през 1988 г. ужасяващата бройка от 7 млн. и 265 хил. Парадоксално, но тези условия които би трябвало да доведат до ликвидиране на необходимостта от изкуствен аборт стават, обратно – ново мощно основание за ръста на тази необходимост.

На фона на социално-политическите фактори твърде условен изглежда психо-емоционалния мотив за аборта. “Срам от греха”, “Страх от позор” – в тези случай религиозният смисъл е опразнен и тези понятия се изпълват с нов съдържание – страх от общественото мнение и приспособленчество към социално-битовите стандарти. Един от тях е организацията на здравеопазването, предвиждащо съществуването на специални заведения, осигуряващи извършването на аборт, разработването на специални медицински методики за него, анестезиологично оборудване, подготовката на специални медицински кадри. Съвремената технологична комфортност на изкуствения аборт, неговата общодостъпност, безплатното извършване – това са благоприятните условия не само за провеждането му, но са и гаранция за устойчивият ръст на практиката на изкуствените аборти.

Либерален подход към проблема за аборта

Дотук изброените фактори, като се допълват взаимно, от своя страна на могат да съществуват в морален и мирогледен вакуум. В настоящия момент най-влиятелната форма на морално – мирогледно оправдаване на аборта е либералната. И ако законодателствата в Европа и Америка, които забранявали медицинската практика на аборта до средата на 20-ти век са били формирани под влиянието на морално-религиозните схващания, то съвремените законодателства, които легализират абортите имат за своя основа либералната идеология. Либералното оправдание за аборта се базира на два принципа. Първо – това е правото на жената да се разпорежда със своето тяло. Второ – отричане на личностния статус на плода.

Първият принцип – “правото на жената да се разпорежда със своето тяло” е завоювал с голямо усилие мястото си в европейската култура. Първите му наченки са в признаването на медицинските показания за аборт, т.е. специфично медицински случай, например анатомично тесен таз или хидроцефалия на плода, т.е. тогава когато раждането на бебето поставя под заплаха живота на майката. Постепено след това става разширяване на медицинските показания и към тях започват да се добавят болести на сърцето, бъбреците, туберколоза, психични заболявания, наследствени болести и пр.

През първата половина на 19 век в обращение влиза дори понятието “по социални показания”, което в началото включвало изнасилване, извънмерна семейна нужда. Постепено обемът на това понятие се разширява и то започва да включва “желание на съпруга”, “неблагоприятен семеен живот”, “желано количество деца”. В крайна сметка цивилизованият свят стига до признаването на правото на жената да бъде съвършено автономна в вземането на решения за прекъсване на брамеността си, и то не само в първата и третина.

И така, либералната легализация на изкуствения аборт довежда до окончателното размиване на юридическото и етично измерение на този проблем. Като не споделя идеите на традициония морал, либералното съзнание си постоява своя аргументация за “моралността на аборта”. В нея изходен принцип е “правото на жената за аборт”. Ако анализираме това съждение ще видим, че то е имало своя смисъл по-скоро в условията на борбата на либерализма с консервативното законодателство, което преследвало извършването на аборти нежели в условията на господство на либералното законодателство, разрешаващо извършването на аборти. В тази ситуация, в която сме и ние сега, принципът на “право на жената за аборт” като ценност в борбата губи позитивния си смисъл. За това в арсенала на либералната идеология се появява принципът “право на жената върху собственото и тяло” или “право на жената да се разпорежда с функциите на тялото си”. В този случай ясно прозира и метафизичната основа на либералното съзнание – натуралистично – материалистичната антропология, съглано която човекът е психоматериална телесност, материя осъзнаваща сама себе си и дори по израза на Ницше “тяло и само тяло”. В тази светлина съждението “правото на жената върху собственото и тяло” се превръща в съждение “право на тялото върху собственото тяло”. Питаме се може ли такова съждение да изпълнява ролята на регулираща норма или на ценност?!

Вторият основополагащ принцип при защитата на изкуствените аборти е отричането на личностния статус на плода.

Действително, ако тръгнем от схващането за морала, като система от идеи, регулираща отношенията между хората, необходимо ще бъде, поне от формални съображения, наличието най-малко на два субекта на тези отношения човек-човек”. Ако допуснем, че плодът не е човек (особено според трърденията на привържениците на изкуствения аборт, че зародишът не е човешко същество, че той не е нищо повече от “уплътнение от тъкани” или “кървава маса”) тогава, поради отсъствие на втори събект в моралните отношения, абортът въобще не би бил морален проблем. Вземането на решение за аборт ще бъде тогава резултата от изчисление на едни или други интерси, от балансиране на житейски обстоятелства, но в никакъв случай няма да бъде постъпка с морално значение. Ала можем ли да допуснем, че плодът е само едно “уплътнение от тъкани”, а не човек?

В своето развитие човешкото същество преминава през редица стадии: от оплодена яйцеклетка (зигота) до зрялата личност. Кога, на кой стадий да смятаме, че е започнал животът? Може ли да се постави знакът за равенсво между понятията човек, ембрион, плод, ооцид, зародиш? В кой момент човешкото същество става морален субект? Конкретните отговори, които са давани от културата и от науката са се променяли през епохите.

Според древната източна традиция възраста на човека се отмерва от момента на зачеването му. В древната западна цивилизация е било разпространено схващането, че животът започва от раждането. Дълго време лекарите са свързвали началото на живот на плода с първото помръдване. В католицизма от епохата на късното средновековие, под влияние на схоластиците, е била възприета аристотеловате концепция за “одушевяването” на 40-тия ден след зачеването за момчета и на 80-тия за моммичета.

За нашето време най-масова е естествено научната или физиологична позиция. Относно началото на човешкия живот за тази позиция, за разлика от религиозната, е характерно липсата на единно решение, единен отговор на този въпрос, дори разглеждана само в пространството на западноевропейската култура. Различните физиологични подходи могат да се обединят само по формален признак, а именно, че отговарят на въпроса “кога започва човешкият живот?” винаги предполага свеждането на началото на живота до началото на функциониране на някоя физиологична система: сърдечно съдова, нервна и пр. Например в началото на века биологията е свързвала живота с 4месечния плод, тъй като тогава се появява същинска мозъчна тъкан, която може да говори за възникване на рефлексно-възприемащо същество. В края на същия 20 век вече у 6 седмичен плод (месец и половина) се регистрира електрофизиологична активност на мозъчният ствол. Да отбележим тук, че изчезването именно на тези мозъчни импулси у възрастен човек е съвеременото юридическо основание за констатиране на смърт, така наречената “мозъчна смърт”. От друга страна не може да не напомним, че съзнанието и езикът, като признаци на личността се появяват едва към втората година от живота на детето. Ала да признаем тази възраст за начало на човешкия живот е абсурдно, и следователно, въобще поставя по съмнение варианта, свързан с мозъчния критерии.

Друга определена физиологична граница за възникването на човешкия живот е първото сърцебиене (четвърта седмица). За мнозина други, пък, принципно е формирането на белодробната система (20 сед.), което свидетелствало според тях за жизнеспособността на плода извън майчиния организъм.

В последно време физиологичните граници минават все повече на клетъчно ниво. Съвремената микрогенетика разполага с два подхода. Според първия, собствено личността, като неповторима и неделима цялост се образува по време на втората седмица след зачеването в резултата на пълната загуба на способността на родителските клетки да съществуват самостоятелно (повече имаме предвид яйцеклетката)./ Другата позиция, също широко разпространене сред микрогенетиците, свързва началото на човешкия живот с момента на оплождането на яйцеклетката, като момент на придобиване на пълния индивидуален набор гени на бъдещия биологичен организъм. От гледна точка на съвремената биология – генетиката и ембриологията животът на човека като биологичен индивид започва от момента на сливане на ядрата на мъжката и женска полови клетки и образуването на едно ядро, съдържащо неповторим генетичен материал.

През цялото време на вътреутробното си развитие новият човешки организъм не може да бъде считан за част от тялото на майката. Не може да бъде уподдобяван на орган или на част от орган от майчиния организъм. Поради това е очивидно, че абортът, независимо в кой момент от бремеността се извършва, е умишлено прекратяване живота на човек.

Етичното познание предлага свой отровори на въпроса за това, кога и при какви условия човешкото същество става морален субект, т.е. носител собствено на морални права и преди всичко, на правото да не бъде умъртвявано. За съжаление и при различните етични подходи също не можем да говорим за единодушие. Съгласно един от тях въпроса за началото на живота на човешкото същество може да бъде решен само при условието да се определи критерия за моралния статус на човешкия плод. Разбира се такива критерии като способност към рефлексия, към постъпки и пр. Отпадат, тъй като става дума за плод в утробата на майката. Може обаче да бъдат отделени 4 свойства, които се смята, че могат да играят ролята на критерии. Това са вътрешна ценност, жизненост, рационалност, реакция към дразнители.

В този пример някои учени стигат до извода, че прилагайки тези свойства към ситуацията на моралния избор при аборта се оказва приемлив единствено критерия за реакция към дразнители, в тесен смисъл разбиран като способността да се усеща удоволствие и болка, приятно и неприятно. Този критерии се избира от тези учени като основание да се установи от морална гледна точка съществената разлика между ранното и късно прекъсване на бремеността, сиреч второто и тромесечие. Вярно е че един такъв подход съвпада с разпространени житейски представи, че дори и с юридическата практика и поради това привидно прави морално допустимо ранното прекъсване на бремеността или, по-точно казано, приспива лъжливо успокоява нравственото чувство на обществото.

От наша гледна точка обаче, такъв един подход, като горния пример, не може да се нарече безупречен. Моралният статус на човешкия плод не се определя от един набор физиологични реакции и свойства. Тук просто наблюдаваме една “процедура” за свеждане на моралното до биологичното, с добронамерената но некоректна цел за обясняване на моралните ценности и норми. Ако говорим изобщо за моралният статус на човешкия ембрион, дикато се опитваме да отговорим на въпроса за моралността на аборта най-добре ще е като правим това да се придържаме в границите на моралното съзнание, а не на физиологични процедури. При тези условия плодът придобива морален статус, като съучаства в морални взаимоотношения. За това критерий за морален статус на плода се явява не-говата включеност в морално отношение, възникващо когато плодът, ембрионът, зародишът, “уплътнинието от тъкани”, стане обект на морална рефлексия и за майката, в някакъв критичен момент от нейния избор, и за човешката култура, която още със самата постановка на проблема за моралния статус на ембриона вече го прави субект на фундаментални морални права, като при това проявява моралните качества на човешкия род като цяло, такива каквито са солидарността, дългът, отговорността един за друг, свободата, любовта, милосърдието.

Едва ли е целесъобразно да се отричат тези ценности, които са традиционното съдържание на морално-етичните “задължения”, въпреки реалната разлика в житейски обстоятелства, интереси, многообразието от ситуации.

Истинското морално-етично решение на проблема за началото на човешкия живот е разумно и непротиворечиво допълнение както на нашата религиозна (православна) позиция, така и на естествено научната предстаена от изследванията на съвремената медицинска генетика (която както вече сами видяхме по-горе от изложеното поради самите естествени научни факти се доближава до християнския възглед).
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Jordan_13 в Ноември 23, 2006, 13:34:05
Съгласно източните философии душата на човека се вселява в тялото на бъдещата родилка в момента на зачатието. От този момент нататък се изчислява възрастта на човека. Ето защо, например в Китай се счита, че когато детето се роди, вече е на една година. Тогава може да се постави въпросът – има ли разлика между убийството на двегодишно дете и на бебе на по-малко от година?

Съвременната наука вече потвърждава правилността на източните учения за вселяването на душата в зародиша. Още през 1993 г. професор Жером Лежен заявява: „В самото начало на живота духът и материята (аз бих ги нарекъл „душа” и „тяло”) са така тясно преплетени, че ние използваме една и съща дума, за да определим датата на раждането на идеята и датата на раждане на новото същество. И това произхожда не от бедност на речника, а от факта, че една и съща дума може да опише това, което на практика представлява началото на живота: дух, живителна материя”.


Това е абсолютно вярно - в момента на зачатието. Аз дори бих допълнил нещо повече - самата бъдеща въплъщаваща се душа играе роля при събирането на двамата бъдещи родители по закона на Небесните начертания. Тя участва активно във формирането на материалите в утробата в зародиш, а самите етапи на формиране и развитие на зародиша и преминаването му през различните царства - минерално, растително, животинско до човека показва етапите на слизане  на въплъщаващия се дух.
Та си спомням еднов реме, едни мои познати, семейство, когато идваха на гости при мене (жената беше бременна) и говореха: "Ние двамата...", а пък аз им викам: "Не, двамата - тримата, вие отдавна не сте двама, а  трима".
Животът е изначален - обличането му във материя и форма е само едно то безкрайните му, но свещени проявления.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 16:08:44
Въпреки всики доводи за и против, мнението не всеки се формира спрямо вътрешните му убеждения и морала му. Не може да се натрапват изкуствени понятия и постановки на хората- ако една жена има скрупули, няма да прибегне до аборт, но ако има различно мнение за естеството му, не можем да и забраним. Всеки сам решава живота си и филмът не Нейтънсън е полезен затова защото предоставя и другата гледна точка, дава шанс за размисъл. Но само дотук.

Така или иначе според закона животът на човек започва след неговото раждане и няма довод за забраната на аборта. Да смесвамв религия и държава, значи да слезем до нивото на мюсюлманите, да прибегнем до теокрация.
Всеки трябва да погледне вътре в себе си, сам да реши какво е неговото мнение и да ръководи живота си по собствените си убеждения. 8)
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван в Ноември 23, 2006, 16:56:35
Така или иначе според закона животът на човек започва след неговото раждане и няма довод за забраната на аборта. Да смесвамв религия и държава, значи да слезем до нивото на мюсюлманите, да прибегнем до теокрация.
Всеки трябва да погледне вътре в себе си, сам да реши какво е неговото мнение и да ръководи живота си по собствените си убеждения. 8)

Да не изпадаме в теокрация?! Много абстрактна думичка.
Сега в какво сме изпаднали?

Смешно е да гледа човек непрекъснатите противоречия на комуноидното мислене. От една страна имало закон - закона на адвокатите. От друга трябвало всеки да погледне вътре в себе си и да се ръководи от собствените си убеждения. Е нали точно такъв е случая - водени от вътрешното си убеждение някои хора казват, че аборта е престъпление. Да, ама закона позволявал аборта. Тогава какъв закон е? Аз кого да слушам - закона или вътрешното си убеждение?

Смешното, за което говоря идва от престореното желание да се примирят закона и съвестта. Жалко е, че се търси примирение на  едното с другото, а не ЕДИНЕНИЕ между тях. Закон и съвест да е едно и също. Колко просто и естествено е законите на нациите да бъдат техните убеждения, светогледът. А днес народи много, пък законите им едни и същи. Кой е тоя, дето ни пробутва едни и същи закони, а? Наблюдатели, изискватели, контрольори - всички следят да уеднаквим законодателството си.

Та тая темичка за пореден път като лакмус показа боята на участниците.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:00:02
Така или иначе според закона животът на човек започва след неговото раждане и няма довод за забраната на аборта. Да смесвамв религия и държава, значи да слезем до нивото на мюсюлманите, да прибегнем до теокрация.
Всеки трябва да погледне вътре в себе си, сам да реши какво е неговото мнение и да ръководи живота си по собствените си убеждения. 8)

Да не изпадаме в теокрация?! Много абстрактна думичка.
Сега в какво сме изпаднали?

Смешно е да гледа човек непрекъснатите противоречия на комуноидното мислене. От една страна имало закон - закона на адвокатите. От друга трябвало всеки да погледне вътре в себе си и да се ръководи от собствените си убеждения. Е нали точно такъв е случая - водени от вътрешното си убеждение някои хора казват, че аборта е престъпление. Да, ама закона позволявал аборта. Тогава какъв закон е? Аз кого да слушам - закона или вътрешното си убеждение?

Смешното, за което говоря идва от престореното желание да се примирят закона и съвестта. Жалко е, че се търси примирение на  едното с другото, а не ЕДИНЕНИЕ между тях. Закон и съвест да е едно и също. Колко просто и естествено е законите на нациите да бъдат техните убеждения, светогледът. А днес народи много, пък законите им едни и същи. Кой е тоя, дето ни пробутва едни и същи закони, а? Наблюдатели, изискватели, контрольори - всички следят да уеднаквим законодателството си.

Та тая темичка за пореден път като лакмус показа боята на участниците.

Глупости пълни.
Слушаш собствения си морал- ако си жена сам ще решиш. Законът не те насилва да правиш аборт, а РАЗРЕШАВА. Разлика правиш ли ? И какво означава "законът на адвокатите"? Това е един и същ закон за всички.
Проповядването на комунистически дивотии, които са в противовес на национализма няма да се толерират. Да запазим добрия тон!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Jordan_13 в Ноември 23, 2006, 17:06:11
Така или иначе според закона животът на човек започва след неговото раждане и няма довод за забраната на аборта. Да смесвамв религия и държава, значи да слезем до нивото на мюсюлманите, да прибегнем до теокрация.
Всеки трябва да погледне вътре в себе си, сам да реши какво е неговото мнение и да ръководи живота си по собствените си убеждения. 8)

Да не изпадаме в теокрация?! Много абстрактна думичка.
Сега в какво сме изпаднали?

Смешно е да гледа човек непрекъснатите противоречия на комуноидното мислене. От една страна имало закон - закона на адвокатите. От друга трябвало всеки да погледне вътре в себе си и да се ръководи от собствените си убеждения. Е нали точно такъв е случая - водени от вътрешното си убеждение някои хора казват, че аборта е престъпление. Да, ама закона позволявал аборта. Тогава какъв закон е? Аз кого да слушам - закона или вътрешното си убеждение?

Смешното, за което говоря идва от престореното желание да се примирят закона и съвестта. Жалко е, че се търси примирение на  едното с другото, а не ЕДИНЕНИЕ между тях. Закон и съвест да е едно и също. Колко просто и естествено е законите на нациите да бъдат техните убеждения, светогледът. А днес народи много, пък законите им едни и същи. Кой е тоя, дето ни пробутва едни и същи закони, а? Наблюдатели, изискватели, контрольори - всички следят да уеднаквим законодателството си.

Та тая темичка за пореден път като лакмус показа боята на участниците.

Глупости пълни.
Слушаш собствения си морал- ако си жена сам ще решиш. Законът не те насилва да правиш аборт, а РАЗРЕШАВА. Разлика правиш ли ? И какво означава "законът на адвокатите"? Това е един и същ закон за всички.
Това е законът на комунистите - долни изчадия уродски. Той разрешава абортите,з ащото животът за тях запова, когато нещо почне да шава и е видимо за очите. Комунистите, това са съвременните духовни питекантропи. Именно затова обичат да се оприличават на маймуната. Но дали ще се зарадвате, ако жените ви започнат да раждат маймунчета? Аз не би се изненадал - самите вие сте родени маймуни.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:09:24
Какво е ком. дивотия, че законът е над всичко и за всички ? Тогава какво, да се превърнем в животни ли ?
Точно неспазването на закона и двойните стандарти са причина за сегашното дередже. А ако на Данчо не му изнася, негов проблем. Да стане депутет, да промени закона  :D
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Jordan_13 в Ноември 23, 2006, 17:22:51
Какво е ком. дивотия, че законът е над всичко и за всички ? Тогава какво, да се превърнем в животни ли ?
Точно неспазването на закона и двойните стандарти са причина за сегашното дередже. А ако на Данчо не му изнася, негов проблем. Да стане депутет, да промени закона  :D
Не, маймуно, Пътят е над Закона. А Животът е в Пътя, т.е. неприкосновен е. Никакви земни закони не трябва да разрешават аборти. Както беше посочено по-горе в темата - водените от евреи революции чрез техните слуги - комунистите ги разрешиха. Защо? За да изпълнят замислите на Малтус.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:27:13
Да, подобни теми показват още и ителектуалната култура на хората. Някои даже съвсем я нямат. Колкото по-компексиран и десоциализиран е един човек, толкова по-краен и примитивен става. Накрая собствените му комплекси го поглъщат и свършва в затвора  ;D

За Данчо : Аборти са се правили и в дохристианска България, вярно на примитивно ниво, но разрешени и непреследвани. Тогава какви комунисти е имало ?

Колкото и да се проповядват нови учения, те са си производни на "чифутското" християнство. Какъв Път ? Като не съм тангрист, мен кво ме е... какви са предписанията му?
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Бай Иван в Ноември 23, 2006, 17:28:18
                       Неморално е да откажеш да дадеш живот - ти не си Господ да решаваш. Затова за мен е ясно - абортите не трябва да се приемат като нормално явление. Тък и животът на човека се осмисля единствено с децата.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:31:48
И ако на някой законът му се струва несъвършен, то има пътища за промяната му- не е ли основна цел на националистите именно промяната в сегашното статукво ? Не вярвам целта да е анархия ! ;)
Да се словоблудства по форумите е лесно, дай да видим какво да се направи, как да се обосноват тезите и да не се говори наизуст. Лесно е да се каже "Не ми харесва, трябва да се премахне " но как , защо ? Да се подкрепят твърденията с факти. Аз поне се опитва да го правя.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:33:59
                      Неморално е да откажеш да дадеш живот - ти не си Господ да решаваш. Затова за мен е ясно - абортите не трябва да се приемат като нормално явление. Тък и животът на човека се осмисля единствено с децата.

Да, за съжаление животът е груб понякога. Но животът не е зар- давам го, пък да става каквото ще ! Трябва съзнание, както се казва. Отговорност, възпитание, полова култура.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:37:57
Още нещо- повечето аборти ги правят циганки, няма циганка без 5-6 аборта. Прави ли някой сметка какво ще стане, ако се забранят абортите ?
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Бай Иван в Ноември 23, 2006, 17:40:00
           Та - по-малко от всичко, което ни обръща на маймуни. :)
Иванич, ако имахме власт ти гарантирам, че с разрешените аборти е свършено. Добре си махна аватара, ам гледай да пишеш по темата и да се държиш на страна от явления на миналия век. >:(
           А за циганите - стерелизация!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 23, 2006, 17:41:54
Явно не знаеш кой е на аватара ми  ;D И които пост е проява на к. пропаганда, трии го. Няма да намериш такъв обаче. В реда и законноста няма нищо комунистическо.

Освен стерелизация ? Диференцирани помощи- над трето дете да се спират, повишени такси в болниците при многодетните и т.н. Това е алтернативата. На другото му е минало времето  ;)
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Една Българка в Ноември 23, 2006, 18:40:16
Аз не зная, осъзнават ли някои хора същността на думата "националист", и разбират ли нейното значение? Възможно ли е с появата на Атака от преди една година, на хоризонта в България да е намерила благодатна почва, поредната идеологическа чалга, в която се превръща този иначе съкровен термин? С покруса наблюдавам появяването на пълчищата нови попълнения из форумите, които се определят като "националисти", тип "ала Сидеров", без да влагат и капчица усилие да проумеят важността на това понятие и в изтичащото време на българската нация, намират единствено сили и неизчерпаема енергия да хулят и клеймът себеподобният си. Ближният си, брата си по кръв и съдба...Това трябва да последният, мазохистичен и самоубийствен акт на изтерзаният български Дух!

Пуснах тази тема, не за да става поредното виртуално бойно поле, а за да се проумее важността на един такъв дебат, да се дадат ценни мнения и идеи, както и да почерпим примери от миналото на нашите деди, които живееки простото си битие са плодили нацията и свещената българска земя. Без особено интелектуалничене, без усложняване на социлната действителност и с липса, на кавито и да са материални блага народът ни е бил млад и жизнеспособен, само с едното упование в Бог. Ето върху  какво си струва да разсъждаваме!

Как не свикнахме с мисълта, че народната душа не е нещо отделно от нас; тя е органично единство от всички отделни души. Каквото и да вършиш, каквото и да мислиш, каквото и да чувстваш твоята работа, твоята мисъл, твоето чувство прониква в душата на целия народ, влиза в нея с всички свои пороци и добродетели, гадости и радости. За здравето на нашата народна душа е отговорен всеки един от нас- и най-големият и най-малкият, и най-ученият, и най-неграмотният, и най-видният, и най-униженият.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Desko в Ноември 24, 2006, 21:35:02
Що се отнася за аборта има две тези:
1./ Да се забрани със закон това деяние. Голяма част от хората са против аборта, това наистина е едно нечовешко деяние, което противоречи на всякакви морални норми, ценностите, моралът религията в днешно време в България са слаби ето защо наистина трябва да се приемат по-сериозно мерки срещу абортите. Както знаем в България има демографска криза.
Ето един факт България е сред страните с постянно намаляваща раждаемост и една от страните с най-висок брой аборти в Европа..
Eто още един: Процентът на двойки, които не могат да имат собствено дете също е доста голям!

А това е една потресаваща информация, която би трябвало да ни накара да се замислим!
http://news.ibox.bg/news/id_1132787655
60 000 Аборта се правели годишно от българките!
http://news.ibox.bg/news/id_1660346584
И аборта струва 200-250 лева. Цената е доста малка.

2./ Теза е че всеки сам трябва да преценява за себе си и да реши дали да направи аборт.
След като няма морал в това наше общество всеки си прави каквото иска. Жените са отчаяни и доста често прибягват до аборт.
Иванов- циганките са доста отчаяни щом правят толкова аборти, а раждат толкова деца, нещо не ти се връзва твърдението да оставим циганките да правят аборти!

Аз също подкрепям тезата, че аборта трябва да се забрани, това е един нехуманен акт, който предизвиква убийство!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Amenhotep в Ноември 24, 2006, 21:40:38
Не мисля че абортът трябва да се забрани ... как виждате една двойка на по 18 - 20 години да гледа дете? Ние сме Българи, не сме цигани!
А и стози свободен секс, се получават непредвидени неща.

Как се гледа дете ако не си готов и на 1% да го гледаш?

А циганките не правят аборти - имам чувството че повечето от тях на всеки 11 -12 месеца изсират (с извинение, но са кафяви) по едно чаве!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Една Българка в Ноември 25, 2006, 00:39:51
Цитат
Не мисля че абортът трябва да се забрани

Подобно мнение е твърде обеспокоително,особено когато е изказано от човек, който определя себе си като националист. Не проумявам, как е възможно да си си такъв и да не се стремиш с цялото си същество, към съхраняването на всяка частица от своята кръв и плът, която ще продължи съществуването на твоят народ! Не само, че това убийство на младенци, трябва да се забрани с подобаващ закон, но то трябва да бъде инкриминирано както всяко друго убийство на зрял индивид. Същото трябва да се отнася с пълна сила и за тези, които извършват тази гнусна интервенция, както и онези, които подбуждат и оказват натиск с действието си или бездействието си върху жената, в чиято утроба зрее бъдещ живот.

Цитат
как виждате една двойка на по 18 - 20 години да гледа дете

Какво толкова странно има в тази възраст, което те безпокои? Двайсет години са твърде напреднала фертилна възраст за една млада жена. Бих казала, че на тези години българката трябва да ражда вече второто си дете, защото биологическият и часовник тиктака и докато се куми и колекционира дипломки и тапии от всевъзможни квалификации, един ден се събужда на 35 години със спаружени естрогени, разбити нерви, повяхнала кожа, влечение към чашката /навик от безкрайните нощи на хайделбергското студенство/ и незначителен шанс да си намери съпруг и да отгледа здраво и пълноценно дете.

Цитат
Ние сме Българи, не сме цигани!

Именно поради тази причина, мангустите в миналото са били твърде пренебрежимо малък брой, налягали са си парцалите и са стояли диван чепраз на на дядовците ни, като най-много да са се вяскали по селата и градовете ни, когато е трябвало да им калайдисат някой тиган. Пред патриархалният българин, не е стоял този Дамоклев меч от всевъзможна малцинствена сган, която е на ръба да ни преобразува в нещо, което е твърде страховито дори да си го представим.

Цитат
Как се гледа дете ако не си готов и на 1% да го гледаш?

Какво значи да си "готов"? Че не си се нанесъл в тристайно жилище, нямаш две леки коли, по една на всеки бъдещ родител, че не притежаваш доволно количество парична маса....По тази логика, човек никога няма да е напълно готов и просто се оставя на течението, не желае да се напрегне и да поеме риск, а времето си минава неумолимо, ти оплешевяваш, пускаш бирено шкембе, придобеваш закостенял, егоистичен нрав на стар ерген и когато те удари окончателно андропаузата, се втурваш да хванеш последният влак с някоя размъкната повлекана и на 60 години ставаш баща.

Цитат
А циганките не правят аборти

А циганките прочее, са обект на друга тема, което потвърждава необходимостта от родолюбиви българи в медицинските среди, които да поемат риск и вместо да чегъртат матките на сънародничките си, да извършват проста манипулация. Вазектомията и тубарната лигатура, отнемат не повече от пет минути. Което между впрочем, би спестило и на айшетата излишнито качване и разкрачване на геникологичното магаре.

Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Бай Иван в Ноември 25, 2006, 11:47:09
                 Аз имам две деца - да са ми живи и здрави - да съм бил готов? Жена ми беше на 19 аз на 24 , когато се роди първият ни син.
След две години се роди се роди и втория. Ако чакаш да си готов, никога няма да стане - щото готовността както повечето я разбират е материална. А аз твърдя, че най вече е психическа.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Ноември 25, 2006, 16:58:06


Най-ефективният начин е повишаването на половата култура у младите. След премахването на часовете по секс. ограмотяване в САЩ през 1993г, абортите са скочили няколко пъти. Показателно е. :)
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Родолюбец IYI в Февруари 05, 2007, 19:06:27
Аборт при етническите българи е нещо неприемливо поне за мен....имайки впредвит ужасната демографска криза.Е понякога се налага, но е желателно да се избягват. Трябва сериозна политика на стимулиране раждаемостта при българите и намаляване при циганите и турците....В противен случай до 50 години ще се затрием като нация.... :(
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: stas в Март 21, 2007, 13:56:58
 Здравейте! Въпрос; Ами ако детето е заченато при "зверско" изнасилване ? Как да постъпи изнасилената ?
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Март 21, 2007, 15:52:50
Ами точно тук поставяш ултрарелигиозните хора натясно. Няма начин, щот Исус им казал да обръщат и другата буза. Голям повод за гордост ще е да се роди едно полу-циганско или полу-турско копеле, което цял живот ще бъде ни риба, ни рак и никой няма да дава 5 пари за него.  :-[

То по тяхната логика трябва да се забрани и ампутацията, защото е нагло вмешателсто в Божиите дела и ако те пипне гангрената, трябва да се молиш само...
Впрочем единствено Католическата църква още се запъва, но няма средствата на държавната принуда за да осъществява насилствено политиката си, поне в цивилизованите развити страни.

В крайна сметка законодателят е преценил голямата степен на риск при един нелегален аборт, затова е дал врата за свободното извършване в специализираните медицински заведения, а нелегалния го е издигнал в престъпление, наказуемо по чл. 126 от НК. с предвидени квалифицирани състави.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Царица в Март 21, 2007, 16:16:04
Има и аборти по медицински съображения. Не е необходимо и през 21 век с развита медицина да се оставя всичко на естествения подбор, в смисъл ако умре жената умре, ако успее да оцелее добре едно дете повече. Нали трябва да има отношение нашето съвременно общество и към жените, ми те не са инкубатори :)
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Sol Invictus в Март 21, 2007, 18:32:10
Я си представете, че става въпрос за забременяло 15 годишно момиче (повечето на тази възраст водят полов живот). Рискът да се гътне по време на бременност или раждане е доста висок, тъй като организмът не е укрепнал. Ще си съсипе живота, няма да може да завърши гимназия нормално, пък да не говорим че и детето си няма да може да отгледа като хората, защото на тази възраст не си достатъчно зрял. Има всички предпоставки да направи аборт - по-добре отколкото да си остави бебето в някои дом, или пък да възпита без да иска потенциален престъпник.
Същото важи ако си и под 25 години и нямаш нито пари, нито дом, нито условия за да гледаш нормално дете в момента.
Да убиеш няколко клетки не е същото като да обречеш едно малко същество на нещастен живот. Поне аз така мисля.
Вярно е, има риск от безплодие ако абортът е направен калпаво или над 25 годишна възраст. Майката му е пазене, поне това можеш да направиш. А процентът аборти е толкова висок, защото по-младите хич не се предпазват, не че жените са се отказали да раждат. Колкото й да им се обяснява за контрацепцията още от прогимназията ефектът е нулев, също както и с наркотиците.

За изнасилванията е ясно - абсолютно е задължителен аборта!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Март 21, 2007, 19:29:55
Циганките правят по 7-8 аборта. Не ми се мисли какво ще стане ако престанат.  :kill: А едно хипотетично ограничаване на абортите няма как, трябва да действа и за тях, иначе ще е противоконституционно, атакуемо пред Европейския съд и т.н.
Образоване, повсеместно образоване и ако се наложи и безплатни контрацептиви за непълнолетните. И малко да помогне все е файда.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: krystalnacht_666 в Март 21, 2007, 19:30:59
Я си представете, че става въпрос за забременяло 15 годишно момиче (повечето на тази възраст водят полов живот). Рискът да се гътне по време на бременност или раждане е доста висок, тъй като организмът не е укрепнал. Ще си съсипе живота, няма да може да завърши гимназия нормално, пък да не говорим че и детето си няма да може да отгледа като хората, защото на тази възраст не си достатъчно зрял. Има всички предпоставки да направи аборт - по-добре отколкото да си остави бебето в някои дом, или пък да възпита без да иска потенциален престъпник.
Същото важи ако си и под 25 години и нямаш нито пари, нито дом, нито условия за да гледаш нормално дете в момента.
Да убиеш няколко клетки не е същото като да обречеш едно малко същество на нещастен живот. Поне аз така мисля.
Вярно е, има риск от безплодие ако абортът е направен калпаво или над 25 годишна възраст. Майката му е пазене, поне това можеш да направиш. А процентът аборти е толкова висок, защото по-младите хич не се предпазват, не че жените са се отказали да раждат. Колкото й да им се обяснява за контрацепцията още от прогимназията ефектът е нулев, също както и с наркотиците.

За изнасилванията е ясно - абсолютно е задължителен аборта!
Майка ми е забременяла долу-горе на същата възраст.
Възнамерявала е да абортира.

Благодарение на това,че баба ми е предложила на майка ми да поеме отглеждането и възпитанието ми абортът е бил предотвратен.

И така аз днес съм жив,уча,от известно време работя нещо,което може да ми предложи добра преспектива като начало.
Нямам намерение да умирам скоро.
Имам мечти.
Имам идеали - аз съм един от малкото идеалисти на този свят - повечето ми познати ми казват,че разсъждавам като човек  от Средновековието.  :)

Не съм щастлив,но се стремя към щастието.

Какво ще кажеш по въпроса?
Всъщност добре е за да прецениш правилно ситуацията да ме познаваш много добре.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Март 21, 2007, 19:35:59
С риск да бъда обвинен в комунизъм, ти си се родил в един много по-сигурен и определено по-различен свят. С оглед на днешните дадености, мисленето е по-различно. Налага се.
Тогава майка ти е постъпила правилно, тук съм съглесен с теб.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Бащицата Махно в Март 21, 2007, 20:19:26
Цитат
Не съм щастлив,но се стремя към щастието.

Продължавай да се стремиш!Мисля ,че ще го постигнеш!Пожелавам ти го!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Sol Invictus в Март 21, 2007, 21:49:09
Крист, не те познавам за да кажа какъв си, нито мога да преценя.
Аз лично не бих пуснала дъщеря ми да ражда на тази възраст, но това е мое мнение.

А относно циганките - ами за тях абортите трябва да са безплатни, казвала съм го...
Иначе съм абсолютно против забраната или ограничаването на абортите. В Румъния преди двадесет години е имало такова нещо и жените са мрели като мухи. Аборти ще се правят, дори и наказанието за това да е смърт. Не можеш да ограничиш свободата на човек да разполага с тялото си.
Пък и май нашата църква смята, че човек е личност след раждането, не след зачатието, както мислят католиците.

Иван Иванов, не една кампания по контрацепция и раздаване на безплатни презервативи имаше, когато бях ученичка. И въпреки всичко това не даде резултат- сами виждаме, че възрастта за начало на полов живот падна, а абортите на малолетни скочиха рязко. В днешни дни има толкова много методи за предпазване, че е направо срамно това, което става (е, случават се и разни изключения, но те не са толкова чести), но уви, обучението явно не е достатъчно. Нежеланата бременност е най-безобидното нещо, до което може да доведе това незнание и нехайтсво...
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Царица в Март 21, 2007, 21:57:44
Аз пък, Артиш, не бих й разрешила аборт на тази възраст, защото може никога повече да няма деца. Бабата на Кристалнахт е била разумна жена.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Иван Иванов в Март 21, 2007, 22:03:33
Нож с две остриета си е и все пак тогава човек можеше да си позволи и да ражда на тия години. Не само майката на Кристал, познавам и други такива случаи- но всички преди бленуваната Демокрация.

Положението сега е съвсем друго и няма как да се правят паралели. Колко струва едно раждане + рушветите за докторите и акушерките, без които не може, колко излизат консумативите след това... То не е само да му се радваш на това дете, трябват и грижи.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: samvoin в Юли 29, 2007, 15:02:39
Всички аборти,противозачатъчни и презервативи трябва незабавно да бъдат забранени от една националистическа власт и да се изземе цялата наличност на подобни вещества и презервативите.
Вносителите и производителите трябва да бъдат още по-сурово наказвани от наркодилърите и сутеньорите и проститутките/които вече като наследственообременени трябва да изолираме от нормалното гражданство/!А всеки който има потомство,да бъде заставен да поеме отговорност за него,като държавата му създаде възможности разбира се за това и ако не ги поема както трябва,при отнемане на това потомство,да бъде строго санкциониран и принуден чрез принудителен труд,да покрие разходите на държавата по-него до порастването му!
Това са моите кретки предложения,за борба с"демографската криза"!
Ако сънародниците ни които сключват еднорасови и едноетнически бракове със съвместими и здрави партньори се научат да се размножават,то тогава няма как циганите или които и да било да станат повече от нас!Тук вече идва ред и на расовото възспитание и на ефгеническото просвещение и медицинското,както и сексуалното и на грижите и на цялата промяна в нагласата на българите,на тяхното морално дематериализиране.На връщане на нагласата и желанието да са многодетни,чрез поущрения,възспитание,пропаганда най-вече в училищна възраст и между подрастващите!
Това и само това,тази съвкупност от мерки,ще ни спаси като народ и вид!

В крайна сметка Бог ни е създал да се множим и да остяваме нещо след себе си,не да живеем и консумираме самоцелно!Такъв човек е и мотивиран да гради и да се бори!Поне при нашата раса...
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Царица в Юли 29, 2007, 19:35:19
В крайна сметка Бог ни е създал да се множим и да остяваме нещо след себе си,не да живеем и консумираме самоцелно!Такъв човек е и мотивиран да гради и да се бори!Поне при нашата раса...

Така е, обаче ни е дал и възможност за избор, не го забравяй, все пак не сме животни. Щом нещо съществува, визирам презервативи, клониране, противозачатъчни, значи Бог е разрешил да го има.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Борис в Юли 29, 2007, 20:34:53
В крайна сметка Бог ни е създал да се множим

Е всеки случай не е предвиждал да започнем на 13.
Проблемът днес е във възпитанието на младите и убеждението сред момичетата,че като се изебеш с някой батко,който е 8 години по-голям от теб,вече ставаш жена и си "напълно зряла".И ако добавим пропагандата от стотиците курвенски клипове на чалга певиците и текстовете на песните им става страшно :-\ Това не е проблем само в България-и в цяла източна Европа това е на мода.Само със строго възпитание ще се излезе от тази криза.

Пък за демографските проблеми,за които стана дума-вече го говорих това,само ако мнозинството от семействата имат 3 деца ще расте нацията.(от двама души-майка и баща да дойдат трима).Така че учете да си намерите по-доходна работа и разкопчавайте коланите.А,и се женете/омъжвайте само за Българи,мелези-безродници не ни трябват.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: samvoin в Юли 29, 2007, 21:11:00
"Тук вече идва ред и на расовото възспитание и на ефгеническото просвещение и медицинското,както и сексуалното и на грижите и на цялата промяна в нагласата на българите,на тяхното морално дематериализиране.На връщане на нагласата и желанието да са многодетни,чрез поущрения,възспитание,пропаганда най-вече в училищна възраст и между подрастващите!
Това и само това,тази съвкупност от мерки,ще ни спаси като народ и вид!"
Това са мои думи и съм го казал доло,не е нещо много различно от твоето!Но нали антихитлеристите реват най-вече против расизма на Хитлер и ти ги поддържаш?Как така боравиш същевременно с расови категории?"Лошия еврейски слуга" Хитлер в голяма степен,дори в най-голяма е провеждал тази политика за която говоря!Един друг много "лош чичко"за световните терористи и Сорос и за неговия пратеник-Мандела-Питър Бота,също е провеждал подобна политика.Това са двата примера за държави грижили се за прираста на бялото население и на народите си там!И за неговото възспитание и подготвеност за живия живот-Природосъобразен!
А това дали от днешното"образование" има полза и дали ако учим ще си намерим "доходоносна работа" поне днес,е отделна тема нека пуснем тема за днешната образовщина и ще си кажа мнението колко е практично и дори от прагматична гледна точка,да не говорим от морална и просветителска колко върши работа.
Децата ни трябва на семейство да са минимум 3 и да стигат дори до 5,7,9,10,11...за да избегнем при сегашната картина края...
Днес е престъпление една бяла жена,когато ляга с бял мъж да взема противозачатъчни,а белия мъж да слага презерватив!Категорично!
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Бай Иван в Юли 29, 2007, 22:20:32
То това е така спор няма! Аз имам две момчета - да са ми живи и здрави, расово чисти Българчета. Не че не искам и трето, но искам да имам възможност да го отгледам добре и да го възпитам подобаващо. Засега обаче средствата не ми го позволяват. Иначе би било безотговорност от моя страна - нали?
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Борис в Юли 29, 2007, 23:45:18
Но нали антихитлеристите реват най-вече против расизма на Хитлер и ти ги поддържаш?Как така боравиш същевременно с расови категории?
Никъде не съм казвал,че трябва да има пълна толерантност към всякакви етнически и расови групи-всеки в държавата си без емиграция и няма да има абсолютно никакъв расизъм никъде по света.Българите в България,турците в Турция,негрите във Франция-обратно в Алжир,циганите на южния полюс и всичко ще е наред.

Цитат
Децата ни трябва на семейство да са минимум 3 и да стигат дори до 5,7,9,10,11...за да избегнем при сегашната картина края...
Ехеей че те майките ще заприличат на торби след 10 деца :-[ По въпроса за децата жените трябва да имат по-тежката дума,защото те ще го носят 9 месеца и раждат 3-4 часа,а ние сме по хубавата част :-P

Цитат
Днес е престъпление една бяла жена,когато ляга с бял мъж да взема противозачатъчни,а белия мъж да слага презерватив!Категорично!
Със СПИН и купищата други болести не мисля че ще е уместно.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Януари 13, 2013, 10:29:11
За или против аборта

Добавих анкета към темата, където всеки един от нас ще може да гласува съобразно своята позиция относно абортите.


(https://bremennost.bg/wp-content/uploads/2015/11/lunarni-meseci-pri-bremennost.jpg)

Отчитането на бременността започва винаги от първия ден на последната редовна менструация.

Продължителността на бременността е 280 дни – 10 месеца по 28 дена или 40 седмици по 7 дена

Седмицата по време на бременност се нарича гестационна седмица. Няма разлика между гестационната и календарната седмица.

от 1 до 4 г.с. = 1 лунарен месец
от 5 до 8 г.с. = 2 лунарен месец
от 9 до 12 г.с. = 3 лунарен месец
от 13 до 16 г.с. = 4 лунарен месец
от 17 до 20 г.с. = 5 лунарен месец
от 21 до 24 г.с. = 6 лунарен месец
от 25 до 28 г.с. = 7 лунарен месец
от 29 до 32 г.с. = 8 лунарен месец
от 33 до 36 г.с. = 9 лунарен месец
от 37 до 40 г.с. = 10 лунарен месец

Първи триместър (1-ва – 12-та гестационна седмица)
Втори триместър (13-та – 28-ма гестационна седмица)
Трети триместър (29-та – 40-а гестационна седмица)

Аборт

Абортът е преждевременно прекъсване на бременността чрез изхвърляне или отстраняване на ембриона от матката, резултиращо на или предизвикващо смъртта на ембриона. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен. Спонтанният аборт е резултат от усложнения по време на бременността, а изкуственият може да бъде предизвикан при хората и при някои животни. Терапевтичен аборт е аборт, предизвикан с цел да се запази живота и здравето на бременната майка. Другият вид аборт се нарича аборт, който е избирателен. В медицината прекъснатата бременност се счита за аборт, а резултиращия от усложнение е спонтанен аборт (на английски например думата за този вид аборт е различна misscariage, за разлика от abortion - аборт).

Абортът има дълга история и може да бъде предизвикан от билкови абортификанти, остри сечива, физическа травма и други традиционни методи. Съвременната медицина използва медицински средства като лекарства и хирургически процедури за прекъсване на бременността.

Правното приемане, разпространението, и културните и обществени нагласи към аборта варират в различните общества и страни. Все пак благодарение на контрацептивните средства абортирането е намаляло в някаква степен в световен мащаб.

Темата за моралната страна на изкуствено предизвиканите аборти по желание на майката е обект на непрекъснати дебати и спорове.

Спонтанен аборт

Спонтанен аборт или разговорно „помятане“ е налице когато се прекъсва бременността без външна намеса. Като спонтанни аборти се означават случаите на прекъсване на бременността преди 20 до 22 гестационна седмица. Границата между спонтанен аборт, преждевременно раждане и мъртвородено дете се различават значително според законодателството на различните държави. Обикновено се счита, че живородено дете малко преди 37-мата гестационна седмица е преждевременно раждане, а не спонтанен аборт. Когато фетуса умира в матката или при самото раждане, но има налице родов процес се говори за мъртвородено дете, но не и за аборт. Разликите в момента в който се извършва раждането и жизнеспособността на плода, диференцират спонтанния аборт от преждевременното раждане или от раждането на мъртво дете. Едва около 30% до 50% от зачеванията продължават отвъд първият триместър. Огромно количество от спонтанните аборти в първия триместър протичат без жената да разбере, че е бременна. Едва 15 до 30% от спонтанните аборти остават забелязани, като процента зависи от възрастта и здравословното състояние на жената.

Множество са причините, които могат да доведат до спонтанен аборт. Когато това става на ранните етапи от бременността, обикновено причината са хромозомни аномалии в ембриона или фетуса, които водят до отхвърлянето му. Това е причината за около 50% от ранните спонтанни аборти. Сред останалите причини са биологична несъвместимост на плода и майката, недоразвитост на детеродните органи, здравословното състояние на бременната жена — последици от травма (физическа или психическа), при системно недохранване, хормонални проблеми и последици от заразни, инфекциозни и други болести. Напредването на възрастта повишава риска от спонтанен аборт.

Изкуствен аборт

Изкуствено предизвиканият аборт е във вид на медикаментозна или хирургическа намеса. Прилага се до 12-та седмица от бременността, по-късен аборт крие голяма опасност за живота на майката и е в по-голяма степен морално неприемлив поради израстването на ембриона (начална форма - зародиш на живот във фетус) до плод с индивидуални белези. До предизвикан аборт може да се стигне поради медицински показания в интерес на здравето на жената, при доказано нежизнеспособен зародиш или по желание.

Статистика

По статистически данни в САЩ за 2000-та година са направени 1,31 милиона аборта. Според проучване направено през 2000 година сред жени в 27 държави до изкуствен аборт водят следните причини:

25,5% – Желаят да отложат раждането на дете
21,3% – Не могат да издържат дете
14,1% – Имат проблемна връзка или партньорът не желае деца
12,2% – Са твърде млади, за да бъдат родители
10,8% – С раждането би се прекъснало обучение или професионална реализация
7,9% – Не желаят деца или вече имат и не желаят повече
3,3% – Поради вероятност от ненормално (нездраво) развитие на ембриона
2,8% – Поради риск за здравето на майката
2,1% – Бременността е вследствие изнасилване, кръвосмешение или друго

В българското право

До навършване на пълнолетие на майката, абортът се извършва само със съгласието на родителите й по установения законов ред.

Всяка изкуствено прекъсната бременност чрез хирургическа намеса, извършена извън специализирано болнично заведение, носи риск от смърт или други тежки здравословни последици за майката (безплодие, инфекции и др.), поради което се преследва от закона и се нарича криминален аборт. Престъпен е и абортът, извършен след края на третия месец на бременността, без да има медицински причини, които да го налагат.

Медикаментозен аборт

Този вид аборт е забранен в България и не се практикува от нито едно болнично заведение.

Хирургически аборт

След необходимите изследвания и доказване на бременността, се постъпва в специализирана акушеро-гинекологична клиника. Самата процедура се извършва под анестезия (с локална или обща упойка) и трае около 10 минути. В зависимост от имунната система и здравословното състояние на жената общата работоспособност може да се възвърне и до 24 часа. След манипулацията, пациентът не се хоспитализира за повече от няколко часа.

Здравно разглеждане

В много страни като граница за прекъсване на бременността се приема 7-та до 9-та седмица. Такава ранно оперативна намеса се смята за по-безопасна от самото раждане, ако е извършена преди 16-тата седмица. Ако бременността се прекъсне по-късно, освен прекъсване живота на плода се увеличава и риска за здравето на жената.

Чести причини за решение за аборт са болестите, които могат да се предадат на бебето след раждането като вродената токсоплазмоза, спин, синдром на Даун, хемофилията и др. Има и други заболявания от страна на майката като рубеола, епилепсия, апендицит. В България някои от тези болести се използват понякога и като претекст за аборт, но не в други европейски страни.

Психично здраве

Последните 10 години има много повече изследвания в САЩ и Европа за възможни психически последствия от преминат аборт, при наличие на съпътстващи фактори като слаба социална подкрепа, емоционална привързаност по време на бременността, предишни психични заболявания или смущения или твърде консервативни политически убеждения, които могат да предизвикат негативни усещания след аборта.

През 1990 Американската Психологическа Асоциация (АПА) отчита, че психичните затруднения след аборт са редки и еквивалентни на всеки стрес от нормалния живот. Същото е потвърдено през 2008.

Немедицински аборт

Немедицинският аборт се смята за изключително опасен за здравето на майката, той се извършва в нехигиенични, несигурни в медицински аспект условия или от лица, които нямат необходимите медицински познания и в 13 процента води до смъртта на майката.

Полово селективен аборт

Сонографията и други методи за установяване пола на бебето е довело до селективно абортиране на женски ембриони, особено в страни с политика, ограничаваща ражданията (Китай).

За живота / за избора

Разделението в мненията спрямо аборта на две големи течения - "за живота" и "за избора" (pro-life и pro-choice). Първото се корени в разбирането (не задължително религиозно) за висшата ценност на живота и за недопустимостта той да бъде отнеман, дори на най-ранен стадий от неговото развитие. Привържениците на течението "pro-choice" поставят акцента върху правото на майката да се разпорежда с тялото си. Възгледът се заражда в средите на феминистичните движения. Според него, плодът няма самостоятелно съществуване и ценност извън тялото на майката и следователно отношението към него може да бъде като към всяка друга част или орган от тялото.

Някои негативни психични усещания след аборта са предложени от привържениците на pro-life като състояние наречено "пост-абортивен синдром" (чувство за вина, неврози, смущения в сексуалната област), но този синдром не е признат от АПА, и някои pro-choice защитници твърдят, че това е тактически политически ход на pro-life привържениците.

Аборт и религия

Няма единно мнение в Будизма по отношение на аборта. Все пак традиционните будистки текстове казват, че животът започва със зачеването, и следователно абортът, независимо ранен или късен е предумишлено прекратяване на живот и следователно е отхвърлено. Все пак модерните будистки учители приемат, че ако бременността е от опасност за майката, това може да е приемливо оправдание за аборта, макар че все пак ще доведе до неприятни кармични последствия.

В исляма няма общо становище дали абортите са приемливи или не, но пък се споделя възгледа, че след 4 месец абортът е неприемлив.

Хиндуистите имат различни мнения за аборта, според някои личността започва да се развива след 3-тия или след 5-тия месец, и по този начин приемат аборта преди това. Други смятат, че абортивните хапчета представляват сериозна крачка към правата на жените.

От християнските изповедания, най-систематично учение против аборта е развила Католическата църква. Поради спецификата на организацията на Православната църква, там би било трудно създаването на единно и цялостно становище по въпроса. Все пак, по различни начини и на различни нива Православието също е изразявало своята позиция в защита на неродените деца, като специфичното в православното третиране на въпроса е едно по-чувствително отношение и към майката.


Източници:

- https://bg.wikipedia.org/wiki/Аборт (https://bg.wikipedia.org/wiki/Аборт)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus
- http://www.mama.no-meat.org/link_pregnancy/gest_weeks/
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Януари 13, 2013, 11:58:26
Ембрионите са безчувствени до 24-ата гестационна седмица

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Fetus.jpg)
Фетус, https://ru.wikipedia.org/wiki/Плод_(анатомия) (http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод_(анатомия))

Ембрионите са безчувствени до 24-ата гестационна седмица. До този извод са стигнали британски изследователи от Кралския колеж по акушерство и гинекология.

Медиците са установили, че до шестия месец на бременността нервните окончания в мозъка още не са се формирали напълно и неродените бебета нямат никакви усещания. Мозъчните гънки и неврони започват да се развиват светкавично едва през 26-ата гестационна седмица, като същевременно с тяхното развитие, расте и мозъчната активност. Това е и времето когато на бъдещото дете вече може да се гледа като на човешко същество, категорични са изследователите.

 Проучването е проведено с цел да опровергае един от аргументите на организациите против абортите, според които ембрионът усеща и прекъсването на бременността му причинява огромна болка и страдание. Експертите са категорични, че ембрионът е в естествено седирано (спокойно) състояние и в безсъзнание докато е в утробата на майката.

http://www.hospital.bg/news-80-embrionite-sa-beztchuvstveni-do-24-ata-gestatsionna-sedmitsa.html
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Хелиос в Януари 13, 2013, 14:53:32
Бог е този, който дарява живот и само той има право да го отнема. Поради тази причина, лично аз съм против абортите, както и против смъртните наказания.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Петкан в Януари 13, 2013, 21:31:37
Всяка коза на свой крак виси.Така е казал народа,напомняйки всекиму,че носи отговорност за постъпките си.Категоричен отговор "да" или "не" по този въпрос е грешно да се дава,защото налагането на мнение върху чужд избор не е правилно от всякаква гледна точка.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Януари 16, 2013, 08:12:52
Как е уреден въпроса за абортите по света:

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Abortion_Laws.svg/1000px-Abortion_Laws.svg.png?uselang=ru)

[llll]     Разрешен.
[llll]     Разрешен при изнасилвания, по социалноикономически фактори, медицински показания, при изразена патология на майката и плода.
[llll]     Забранен, с изключение на: изнасилвания, изразена патология на майката и плода, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, с изключение на: изнасилвания, изразена патология на майката, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, с изключение на: изразена патология на майката и плода, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, без изключения.
[llll]     Различно, в зависимост от региона.
[llll]     Няма информация.

В Унгария, според приетата в 2011 г. Конституция животът на човека започва със зачатието, което фактически приравнява аборта с убийство.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аборт (https://ru.wikipedia.org/wiki/Аборт)
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Януари 17, 2013, 18:12:06
Полово селективният аборт - нещо изключително грозно  :crying-1:

Аборти по полов признак на Балканите

(https://i.actualno.com/actualno_2013/upload/news/2013/01/04/0958343001380569179_411785_600x458.jpg?time=424)

Женски зародиши нарочно се убиват не само в Индия и Китай, но и в Албания, Косово, Черна гора и Македония, а увеличаващият се брой на мъжете в тези общества може да има драматични последствия.

Това се казва в статия на германския вестник „Зюддойче цайтунг”, цитиран днес от македонският вестник “Вечер”.

В статията на германското издание се посочва, че в Албания на сто новородени момичета има 112 момчета, каквато е ситуацията в Индия, където този проблем с години представлява сериозен социален проблем.

Става дума за прекратяване на бременността под натиск на съпруга или неговото семейство, в случай, когато се потвърди, че става дума за женски зародиш. Има обаче случаи и на убиване на новородени бебета. Ситуацията не е по-добра и в другите балкански държави, пише вестникът.

В Косово на 100 момичета има 110 момчета. В Черна гора - 109, а в Македония - 106. Средното световно съотношение е 100 момичета на 105 момчета, което обаче се компенсира от по-високата смъртност сред момчетата.

Основно абортите по полов признак са характерни за териториите, населени предимно с албанци. "Желанието за мъжки наследници е специфичен албански културен белег. Този стремеж, между другото, не е характерен само за мюсюлманите, но и за католиците и православните", смята Кристоф Гилмото от Университета Париж-V: Рене Декарт.

Според него половото неравенство на Балканите е силно тревожно, защото все по-често се случва мъже в зряла възраст да не могат да си намерят партньорка. Този дефицит на жени обаче не води до по-голяма загриженост от страна на мъжете, а точно обратното - насилието над жени расте.

https://balkani.actualno.com/Aborti-po-polov-priznak-na-Balkanite-news_411785.html#ixzz2IFXfun00
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Август 26, 2013, 07:39:46
Интересно ми е дали противниците на аборта по религиозни причини могат да представят някакви цитати от Библията, които да заклеймяват аборта.
Аз съм чел Библията няколко пъти, но не си спомням да съм срещал такива текстове  :wowed:
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Sturmmann Батбаянов в Август 26, 2013, 13:43:04
Против абортите съм, освен когато обстоятелствата го налагат, поради една единствена причина - изчезването на европейската раса. Обаче една държава ако забрани абортите, а не осигури нормален живот на гражданите си, то нещата отново няма да са добри.
Титла: Re: За или против аборта
Публикувано от: Hatshepsut в Октомври 05, 2016, 09:22:33
Безумието в Полша – затвор за аборт. Жените не са инкубатори

100 хиляди жени в Полша се включиха в масова стачка срещу плановете на правителството да забрани абортите.
В рамките на акцията участничките в нея под различни предлози отказаха да отидат на работа и да пратят дъщерите си на училище.

В израз на своята съпричастност „Терминал 3“ публикува текста на Янина Пекаж, публикуван първоначално във „Вита Морена„.

Да започнем с фактите.
Полша е една от двете страни в Европа, където абортите са забранени. Прекъсване на бременността се допуска само в три случая:
1. При сериозна деформация на зародиша.
2. При пряка опасност за живота на майката.
3. Когато бременността е в резултат на изнасилване. Популярното име на този закон в Полша е „Компромисът“.

Комбинацията от настоящото законодателство и силно религиозното общество (изучаването на религия в училище е задължително) води до много нисък брой на извършени легални аборти и огромно количество криминални аборти, както и до специфичен вид „абортен туризъм“ в Германия и Чехия.

През 2016 година в правителството бяха внесени два граждански проекта.

Единият се наричаше „Да спасим жените“ и предлагаше въвеждане на сексуално обучение в училищната програма, комплексна медицинска грижа по време на бременност, както и възможност за прекъсване на бременността до 12-ата седмица. Този проектозакон бе отхвърлен на първо четене.

Вторият, изготвен от религиозно-юридическата фондация „Ордо Юрис“, предлага пълна забрана на прекъсването на бременността без никакви изключения.

Проектозаконът предвижда до 5 години затвор за умишлено и до 3 години за неумишлено прекъсване на брeменността във всеки неин етап. Този проектозакон бе приет от парламента за по нататъшна работа.

Какво означава това за нас, полските жени?

Изнасилена тийнейджърка ще е задължена да износи плода девет месеца и да роди детето. Ако прекъсне бременността, я очаква затвор. Максималната присъда, която може да получи изнасилвачът, ако го хванат, е 12 години, но 33% от присъдите за изнасилване в Полша са условни.

Според един политик момичето ще обикне това дете, щом почувства сърцето му да бие. Идилично? Не мисля.

Никой лекар няма да помогне на жените с извънматочна бременност, защото ще рискува да влезе в затвора. Ще кървят безмълвно.

Няма да се допускат амниопункции – рискът за спонтанен аборт при тях е около 1%. Няма да се провеждат вътреутробни операции, даже медицината да познава лечение. За операции на бременните трябва да забравим изцяло.

Ако направите спонтанен аборт, прокуратурата ще може да почука на вратата ви и да поиска обяснение, подозирайки неумишлено нарушение на закона. Може би сте носили твърде тежка кутия или сте работили прекалено дълго? Е, чакат ви 3 години затвор. Дано да има кой да ви гледа по-голямото дете вкъщи, докато си излежавате присъдата.

Бременна сте и знаете, че зародишът е необратимо увреден и няма шанс да живее след раждането? Ще трябва да доизносите плода и да го родите само за да видите как бебето ви умира. Геройство щяло да бъде, достойно щяло да бъде.

Законът е немислимо варварски за жените. Но за да разберете защо днес, на 3 октомври 2016 година, полските жени обявиха национална ефективна стачка, трябва да знаете, че това не е самостоятелен акт, а част от цялостна политика.

Откакто правителството на „Право и справедливост“ дойде на власт, бе спряно финансирането за ин витро процедури и нов проектозакон предвижда ограничаването му.

Правителството ще дискутира и забраната на хормоналната контрацепция – както превантивната, така и т.нар. „на следващия ден“. Добавете към това политици, които казват, че коремите на жените принадлежат на държавата, и лесно ще разберете защо сме бесни.

Националната телевизия е зависима от правителството и или не показва протестите, или ги представя като разходки на луди феминистки. Частните телевизии не са много по-ориентирани – една от тях вчера (2.10 – бел. ред.) организира дебат за правата на жените. В студиото имаше седем мъже и нито една жена.

Много от полските жени чувстват, че нямат избор, а останалите им права ще изчезнат всеки момент. Политиците и медиите дискутират жените, но без тях.

„Бесни сме! – викаха днес хиляди облечени в черно жени по улиците на Полша и добавиха: „Мъртви няма да родим деца.“

Днес ще викаме цял ден с надеждата да ни чуят и да усетят липсата ни на работните места. Надяваме се да постигнем това, което постигнаха исландките с тяхната национална стачка на жените през 1975 година, която послужи за вдъхновение.

Идеята се появи преди няколко седмици във виртуалното пространство, но набра сила, когато я предложи публично актрисата Кристина Янда, тази от култовия филм „Човек от желязо“.

Както казва Мая Анджелу:

„Всеки път, когато една жена се бори за себе си, даже без да го знае, без да претендира, се бори за всички жени.“

http://terminal3.bg/bezumieto-v-polsha-zatvor-za-abort-zhenite-ne-sa-inkubatori/