Българският националистически форум

България и българите => България => Темата е започната от: Исперих в Ноември 13, 2008, 17:24:57

Титла: Днешната българска полиция
Публикувано от: Исперих в Ноември 13, 2008, 17:24:57
Повод за тази тема ми даде петчасовият ми престой в КАТ /пред мен имаше пет коли/ за една  пререгистрация на МПС или по-просто казано за смяна на талона. Съвсем умишлено служителите не работят и пускат по една кола на 30-40 минути. Отделно от това продължава рекета с попълването на документите от една единствена фирма /БМВ ЕООД/ поставена на входа, и събирането на парите от една единствена банка /СИ БАНК/поставена на изхода.
След като се порових в гугъла вижте на какво попаднах:

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Юлиян Атанасов Чолаков
Бул.”Владислав Варненчик” № 133,
бл.40, вх.А, ап.43, 9004 Варна   Уважаеми г-н Министър,

   Съгласно чл.1 ал.1 от Наредба I-45 /2000 г. на МВР, тази наредба определя реда за първоначална регистрация, промените в регистрацията, пускането в движение и спирането от движение и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица. В наредбата и в ЗДвП не е уреден специален ред за служебно попълване на заявления за първоначална регистрация и промени в регистрацията на превозните средства.

   Определеният и прилаган от МВР ред и въведеният централно от ДНСП компютърен софтуер не предвиждат възможност заявленията за първоначална регистрация и за промяна в регистрацията да се попълват от собствениците на превозните средства, а само служебно, срещу съответно заплащане.
   От тяхно писмо № УВ-5367 /17.05.2006 се установи, че ДНСП не е първостепенен разпоредител с бюджетни средства и затова не е издавала актове, уреждащи реда за служебно попълване на заявленията, нито пък е издавала актове на техническо задание за разработване на внедрения софтуерен продукт, изпълняващ функцията "служебно попълване на всяко заявление", функция тип "просяк с тояга", аналогична на някои поотминали форми на "застрахователен" бизнес, без да се брои "гражданската отговорност.  Ето защо, на основание Закона за достъп до обществена информация, се обръщам към първостепенния разпоредител с искания и въпроси, както следва:

   1. Моля да ми бъде предоставена наличната информация за издадените административни актове, уреждащи обслужването на физически и юридически лица в пунктовете на КАТ-ПП по начин, ограничаващ правото на неограничен кръг субекти да попълват безплатно сами заявленията си.

   2. На какво основание са издадени и каква е формата на актовете по т.1 - нормативен акт, писмена или устна заповед или инструкция?

   3. На какво законово основание е разработен внедреният от ТД "БМВ" ЕООД софтуерен продукт, ощетяващ тези от грамотните собственици на автомобили, които не желаят да плащат на друг да им попълва заявленията:

а) осъществявана ли е процедура по обществена поръчка, в резултат на която е сключен и съответен договор, кои са били участниците в конкурса, между кои страни и на коя дата е сключването;

б) ако не е провеждана такава процедура:
- на какво основание, по чия инициатива и от кого е осъществена разработката;
- на какво основание, от кого и на коя дата е издаден актът за внедряване и използване от ТД "БМВ" ЕООД на конкретния софтуер?

   4. Моля да ми бъде изготвено фотокопие на всички, неподлежащи на публикуване в ДВ актове по смисъла на т.1, на техническото задание за разработване на софтуерния продукт, изпълняващ неизискуемата от нормативен акт функция "служебно попълване на всяко заявление", на акта за одобряване на заданието и на акта, възлагащ на ТД "БМВ" ЕООД да въведе в масова употреба този продукт, наречен от мен, тип "просяк с тояга".

1 от 2
    5. Какъв е редът при заявено искане за първоначална регистрация и пререгистрация на модели МПС, непредвидени в използвания от "БМВ" ЕООД софтуер:

а) на автомобил нов модел, несъществуващ към момента на създаване на компютърната програма;

б) на липсващи в програмата стари модели МПС, които все още са в движение. Например “Рено 9”. На какво законово основание би бил "редовен" или "нередовен" пред конктролните органи собственик, чийто автомобил по същата причина е вписан в регистрационния талон като “Рено 11” вместо “Рено 9”? Какъвто е конкретният случай, повод за въпроса.

   6. Проведена ли е процедура по обществена поръчка, в резултат на която единственият призводител и доставчик на регистрационни табели е “БМВ” ЕООД:

а) кои са били участниците в конкурса;

б) на коя дата е сключен и какви са срокът на действие, количеството и цената на комплект табели по договора, колко на брой и какви точно промени са претърпели тези параметри на договора впоследствие;

в) ако не е проведена такава процедура, на какво законово основание е първоначалният договор с “БМВ” ЕООД относно табелите, както и изменението му във връзка с доставката на последния модел?

   7. Каква част от цената на комплект нови регистрационни табели се заплаща на доставчика, каква сума остава в бюджета на МВР и по кой параграф от бюджетните приходи тя се отнася?

   8. Предвид, че доставчикът ТД “БМВ” ЕООД София е вписан под №1 в т. XII на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол като дружество към МВР с повече от 50% държавно участие в капитала, а според средствата за масово осведомяване държавното участие е 100%, каква част от цената по т.7 се разходва за поддоставчици и подизпълнители?

   9. Каква е съдбата на подменените регистрационни табели? Според публикация във в. “168 часа”, същите били продавани от регионалните директори на полицията, които сами решавали с коя фирма за скрап да сключат договор. В тази връзка:
а) РДВР представлява ли ведомство по смисъла на чл.1 от Наредба № 7 /14.11.1997 г. за реда за продажба на движими вещи - частна държавна собственост;
б) в случай, че под ведомство се разбира Министърът на вътрешните работи, издавал ли е той разрешения за продажба на подменените регистрационни табели и упълномощавал ли е друго длъжностно лице да дава такова съгласие;
в) провеждани ли са търгове с тайно или явно наддаване за продажба на старите табели, в кои броеве на кои централни и местни ежедневници са публикувани обявите за тях?

   Желая да получа исканата информация на хартиен носител. Информацията представлява обществен интерес и ще ми послужи да си съставя собствено мнение за относимата към ЗДОИ дейност на системата на МВР и в частност, за дейността на ДНСП и РДВР, касаеща организацията на администрациите в пунктовете на КАТ-ПП за административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


   Гр. Варна, 22.05.2006 г.      С уважение: (       ) /Чолаков/


Ето и страницата в интернет на този борбен човек - http://www.juliancholakov.hit.bg/, (http://www.juliancholakov.hit.bg/,) който е положил изключително много усилия срещу новата страховита бюрокрация и корупция в системата на държавното управление.
Предлагам тук да бъдат излагани всички подобни случаи с корумпираната бюрократична държавна машина.

П.П. Като капак на умишлено бавното обслужване в КАТ, едно ченге съвсем демонстративно си прехвърли от служебната в личната кола голяма пластмасова туба за горива, без да се притеснява от чакащите.
Титла: Re: ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА ПОЛИЦИЯ
Публикувано от: Исперих в Ноември 13, 2008, 17:34:13
Ето и още:        Дресировка с белезници за стари номера

        Добрич, пет месеца преди членството ни в ЕС. Датата е 26.07.2006, часът 10:05. Двама полицаи дежурят на КПП "Варна". Единият изскача пред минаващия камион и с риск за живота си успява да спре движещ се в лявата лента лек автомобил. Моя автомобил. Защото изпреварвам ли? Не, заради старите регистрационни табели.

        Документите са редовни. Полицаят пита "Какво ще правим сега?" Казвам: "Пишете акт и да си ходя." Но, оп-па-а, полицаят май очакваше друго. Поглежда ръцете ми, поглежда и своите - банкнота не се вижда. Очите му заговарят: "Не ме разбираш, а? Тогава, смяна на тактиката!" И троснато обяснява, че актовете за стари табели ги съставял дежурният по КАТ, но той в момента бил зает с ПТП и щом искам акт, да не бързам много... Значи излиза, че ако не искам да чакам, ще трябва да се откажа от акта ли? Бре, тази подсказка звучи доста съблазнително! След личния пример на шефовете си в МВР с рекетьорската пререгистрация, сега вече всяко отделно ченге май ще си търси остатъчни дивиденти!

        Реших да не му се хващам. Поисках да ме пуснат да си свърша работата, за която съм дошъл от Варна, а на връщане да си получа акта направо от дежурния по КАТ. Не можело. Заявява ми гордо че с колегата не са катаджии и нямат работа в КАТ. Били от "Охранителна полиция".

        Ха сега де! Попитах защо спират за стари табели, щом не са автоконтрольори? И с какво право ще ме бавят? И изобщо, по чия заповед са на това КПП и спират автомобили за нарушения на ЗДвП, щом не са компетентни дори да съставят акт. Но - леле мале! Единият, същият полицай, реши, че "некомпетентен" е сериозна обида. И се разпореди веднага да влизам в колата си и никой от пътниците да не излиза оттам, докато не дочакаме дежурен по КАТ. Нямало значение, че може от жегата на някого да му прилошее и да възникне сериозен здравословен проблем!

        Разговаряме на пътя с орган на реда. Гласувано му е доверие да носи оръжие и униформа. Чак пък толкова да го е напекло? Помислих, че се шегува и отказах да се подчиня. Но съм сгрешил. Тогава настоях веднага полицаят да докладва на прекия си началник за възникнал при дежурството му проблем. Но вместо да докладва, в нежната полицейска душа обидата взе връх над крехкия му самоконтрол: "Отказваш, а? Кой си ти бе, че да ми казваш какво да правя? Хем със стари табели, хем на интересен ще ми се прави!"

        И щрак!

        За пръв път в живота си се оказах закопчан. С белезници, на оживено място и пред колеги. Полицаят обяви 24 часово задържане. Нека ми е за урок. Ако не му бях поискал акт, всичките тез простотии нямаше да ги има. Нали всички така правят, за да облекчат общуването си с леке в униформа! И винаги просташкият номер минава. Защото търпим! Гледай, чак колегата му се притесни и взе да стои по-встрани!

        Написа акт за отказа да стоя в колата, да съм го подпишел! Подиграва ли се или толкова му е всичкият? Как да подпиша, като ръцете ми са отзад и са щракнати! Откопчава ме. Но пък не ми дава да прочета какво ще подписвам. Той щял да ми го чете! Отказвам да подписвам без да съм чел. Лекето-ченге спира за свидетел случаен автомобил, но ми забранява да говоря с шофьора. Рискувам и казвам на човека, че полицаят го лъже - не съм отказвал да подписвам. Освобождават го и човекът си тръгва усмихнат. Не съм сигурен, че ми е до смях. Полицаят е луд за връзване!

        Вече мога да чета акта, но без да го докосвам. Защото съм арестант! Арестантът трябвало да се наведе и си протегне врата пред корема на полицая, за да види акта. Там се намира полицейското съчинение, което не трябва да бъде докосвано. Но полицаят отказва да се дръпне малко встрани. Посягам към писанието му, но ме удря през ръката! А мога да му бъда татко… Намесва се и вторият полицай. В крайна сметка, удостоверявам с подписа си констатацията на т.н. полицай за моя отказ да изпълня неговото разпореждане да стоя в автомобила си, докато чакаме актосъставител за старите номера! Пълно безумие!

        Заострям отново вниманието на читателя, че събитията се развиват на оживено място в областен град, пет месеца преди членството на Република България в ЕС. На оживеното място пристига и друг полицейски автомобил, набутват ме в него и ме отвеждат за 24 часа в I РПУ Добрич. В РПУ-то не ми казват защо съм там. Уж не съм бил задържан, но нямам право на телефон. Трябвало да изключа и GSM-а си, и ми е забранено да излизам от стаята … А най-важното било, че съм бил спрян за рутинна проверка, не за старите табели! Защо ли ми го съобщават няколко пъти, без и веднъж да съм ги питал!? Ясно, май някой е гузен, че до одеве се правеше на автоконтрольор.

        В 12:05 актът за старите номера е съставен. Отново съм на свобода. Дотук добре - пуснаха ме. И то не след 24 часа, а след 2. Защото свидетели-очевидци са опровергали лъжите на обезумелия полицай. Добре, че не пътувах сам! Но за какво бях задържан? Защо се оказах закопчан и с прекратена командировка? Защо откритото некорупционно поведение контролният орган възприе за обидно към неговата личност? Правят ли добричките полицаи разлика между законно полицейско разпореждане и прищявка на ****? Кой и на какво ги е учил? Употреба на физическа сила и белезници - за какво? Защо въпросният полицай си мисли, че униформата му дава безгранична власт? Кой го е научил на това? Кой му е разрешил да се прави на автоконтрольор? Достатъчно опасно ли е за обществото карането със стари табели, че да задържат собственика и автомобила, докато се появи актосъставител? В час ли са началниците в ОД "Полиция" Добрич, че на КПП "Варна" други полицаи се правят на автоконтрольори, без да са? Наистина ли им е поставена такава задача или са застанали там по собствена инициатива за каквото падне? Защо се допускат полицейски гаври с граждани, които не мълчат виновно, а търсят правата си? Защо вместо да докладва за възникнал при дежурството му проблем, полицаят ми щракна белезници "за 24 часа"? Стана ясно, че е сгафил! И какво от това? Пуснаха ме след 2 часа. А щяха ли, ако нямах свидетели? Защо оплакванията не стигат до ушите на началниците? Участват ли шефовете на "Охранителна полиция" в схема за нерегламентирани доходи от нарушители на ЗДвП?

        Споменът за удрянето през ръцете и закопчаването с белезници на публично място, не може да бъде забравен. Унижение пред многобройни свидетели от униформен и авторитетен, но фактически недостоен служител на реда.

        Може би ексцесията ще бъде обяснена с психически отклонения у длъжностното лице, със срамно за началниците поведение на неспособен да се владее проблемен полицай, негоден за служба в системата на МВР и опасен за обикновените граждани… Дали ще е такова официалното обяснение или извинение? Дали изобщо ще има такова? Или ченгето си е читаво и всичко ще бъде потулено. Защото шуробаджанащина, корупция и рекет са невъзможни тайно от преките шефове. Но ще значи ли тогава, че с особена възпитателна цел и за назидание на останалите, в Добрич може това да се случи на всеки? Че е нормално при стари номера или друго хрумване, ченгето да щракне белезници на непосягащия към джоба си? За да научим всички урока си и не се явяваме неподготвени на следващата рутинна проверка.

        Юлиян Чолаков
        Гр. Варна

        juliancholakov.hit.bg
Титла: Re: ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА ПОЛИЦИЯ
Публикувано от: killed_by_death в Ноември 13, 2008, 21:24:45
Системата на МВР е толкова на ниско ниво,че се чудя да плача или да се смея.В КАТ едва ли има човек,който да не пази спомени от престоя си там-безумно,хилядолетно чакане и често разправии,аз лично последния път издивях в това прокажено място.Иначе полицаите,независимо катаджии,охранителна полиция и т.н. всички са един дол дренки-боклуци,може би без единични,свестни бройки,губещи се в морето безмозъчни тъпанари.В случая с Юлиян Чолаков-човекът е улучил най-неподходящия и то от охранителна полиция.Впрочем това е едно от най-глупавите решения на МВР,а именно независимо от кое звено в полицията си,можеш да се разпореждаш навсякъде,както ''Охранителна полиция''може да става пътна.Абе дано всичко що е със значка да умре от любимото си в тоя живот-преяждане с кебапчета!
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: Петкан в Август 02, 2018, 14:29:12
Цитат
Доверието в МВР е критично ниско, ведомството прелива от чиновници, има лоша организация, нуждае от спешни реформи, а полицаите са сред най-добре платените в Европа.

Изводите са от доклад на Световната банкаq който предлага голямо съкращаване на служители от общата администрация на МВР...

МВР е най-големият работодател в страната - с 45 374 служители. Броят на работещите в общата и специализирана администрация е 8778 души, което е повече от общия брой чиновници във всички министерства. Това е близо една пета от общия брой на служителите в МВР... След като се вземат предвид разликите в дохода на глава от населението, заплатите на полицаите са на същото равнище като в Швеция и Словения и по-високи от тези в Дания, Естония, Литва и Латвия, е посочено в доклада.

Персоналът на МВР бил сред най-добре платените със среден месечен разход на човек в размер от около 1776 лв. за 2016 г., пише в доклада на Световната банка
http://epicenter.bg/article/-MVR-preliva-ot-chinovnitsi--ima-losha-organizatsiya--pishe-Svetovnata-banka--Tarsi-se-naslednik-na-Radev/160502/2/0
...
Да, много некадърност, много чиновници, много грешни пари и много курви на държавна издръжка. :mad:
(http://www.informiran.net/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-300x169.jpg)
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 02, 2018, 17:55:30
И аз имам лична история с бг-полицайчик. Бях се скарала с един такъв идиот заради парко място, измисли си той един тотално съчинен акт, аз си го платих щото знам че няма как. Но от НАП искат пак да го плащам, защото от МВР явно не искат да ги информират, че съм платила, а мен ме лъжат че отдавна са ги информирали, че е платен.
Т.е. един полицай кара куп други свой колеги да ми правят въртели, да се заяждат с някой като мен за някаква тотална глупост, вместо да си гледат работата и да ловят престъпници, въобще да правят това което трябва.
Много жалка картинка са, не можем да говорим изобщо за качество и ефективност.  :down:
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: генерал Жеков в Август 02, 2018, 17:59:08
Няма как да ловят престъпници,като точно същите хора им купуват джипове,къщи и т.н.Може ли някой да обясни как един полицай със заплата 1000лв,притежава джип за 30хил. лв,да не ги е спестил от закуски??Митьо Очите ще си плаща още дълго време,а те ще се правят,че го търсят.Дано не си пусне брада,че тогава-няма намиране  :lol:
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: Петкан в Август 02, 2018, 18:01:15
И аз имам лична история с бг-полицайчик. Бях се скарала с един такъв идиот заради парко място, измисли си той един тотално съчинен акт, аз си го платих щото знам че няма как. Но от НАП искат пак да го плащам, защото от МВР явно не искат да ги информират, че съм платила, а мен ме лъжат че отдавна са ги информирали, че е платен.
Т.е. един полицай кара куп други свой колеги да ми правят въртели, да се заяждат с някой като мен за някаква тотална глупост, вместо да си гледат работата и да ловят престъпници, въобще да правят това което трябва.
Много жалка картинка са, не можем да говорим изобщо за качество и ефективност.  :down:
На нападжиите им изпращаш копие на платежното нареждане, с което е изплатена сумата от издаденото наказателно постановление по съставения акт, а ченгетата да ги уведомяват когато искат.
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: Петкан в Август 02, 2018, 18:07:21
Няма как да ловят престъпници,като точно същите хора им купуват джипове,къщи и т.н.Може ли някой да обясни как един полицай със заплата 1000лв,притежава джип за 30хил. лв,да не ги е спестил от закуски??Митьо Очите ще си плаща още дълго време,а те ще се правят,че го търсят.Дано не си пусне брада,че тогава-няма намиране  :lol:
Митьо Очите е пуснал пипала и командва Слънчев бряг и Несебър- от чистачките до кметовете на тези две общини.
По отношение на местното население в Несебър и Созопол съм с особено мнение, защото 90% са пълни боклуци.
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: Мишок в Август 03, 2018, 07:40:49
Това с кметицата е смешен опит да се имитира едно правило в Русия. Там, когато нещата загрубеят в някаква посока, избира се една значима личност и "обира каиша" за назидание  на останалите .Казва се, че така не може да се продължава.
Кметицата я арестуваха зрелищно, държат я като най-големия престъпник толкова време, оковаха я. Ако искаха това да е предупреждение, то един Дедон Лябрев щеше да свърши отлична работа. Ама, не, той знае доста неща и е делил с когото трябва.
Казвам ви - тя няма да свърши никаква работа, та ако ще и да я разчекнат на 4 коня накрая.
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 09, 2018, 22:17:01
Иван Владимиров, бивш шеф в МВР взел на работа Очите заради връзките му и умението да намира обекти за охрана !!!
(https://i2.offnews.bg/events/2018/08/09/685933/phpkgudmx_800x*.jpg)
Бившият директор на "Криминална полиция" в областната дирекция на МВР в Бургас и настоящ работодател на Димитър Желязков - Митьо Очите го взел на работа заради "личните си връзки" и умението му да намира обекти за охрана. В момента Очите е в процедура по освобождаване от "Аркус Секюрити", свързана и с инвалидността му, заяви Иван Владимиров пред bTV

Синът на Владимиров е зам.-директор на Бургаския затвор,
а дъщеря му работи като  юрисконсулт на полицията в Бургас, увери Владимиров. :lol:
--------------------

Взел го бил Митьо най- работния сред работните на работа, да умреш от смях. Този палячо е назначен за работодател на работника си и нищо друго не може да е вярно. 
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: генерал Жеков в Август 10, 2018, 03:38:15
Щом Митьо си позволява да притежава къща за милиони,луксозни коли и т.н,то би следвяло този човек да е доста добър в работата си.Ако приемем казаното от Владимиров за вярно,това трябва да значи,че Очите е добър в търсенето на обекти за охрана.Сега,понеже съм любопитен,би следвало да попитам г-н Владимиров,как този човек-Митьо Очите,умее да намира тези обекти?С Очите си ли ги търси или със микроскоп?Трябва също да се запитаме:Каква е заплатата на Желязков,за да може той да си позволява разходи в размер на стотици хиляди левове годишно.Следващия ни въпрос трябва да е свързан със самопризнанията на един от участниците в ОПГ на Очите,който каза,че е получил 250лв,за да извърши палеж.Как така,един обикновен работник-Димитър Желязков,може да поръчва палежи и коя точка от неговия Трудов Договор му позволява извършването на такива дейности?Щом Очите е прост работник,то не означава ли това,че той би трябвало да получава нареждания от негония шеф-т.е дали лидер на недоказаното ОПГ е Очите или Владимиров?
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 10, 2018, 23:03:58
Щом Митьо си позволява да притежава къща за милиони,луксозни коли и т.н,то би следвяло този човек да е доста добър в работата си.Ако приемем казаното от Владимиров за вярно,това трябва да значи,че Очите е добър в търсенето на обекти за охрана.Сега,понеже съм любопитен,би следвало да попитам г-н Владимиров,как този човек-Митьо Очите,умее да намира тези обекти?................

Вижте сега, въпреки че Митьо е с две леви ръце и двете отзад наврени, ако беше се сетил да си пусне СV-то в  job-са щяха да се избият за него от Телепол, Мелепол, Полиция от телета и шкембета, 777, Секюрити - мекюрити и всичките, защото Митьо има нюх за тези работи. :laugh-1:
Шегувам се, разбира се, но то не е смешно. Не може с такива служители като "шефа" на Митьо МВР да не издиша и да не става за посмешище. Корупция и конфликт на интереси на ВСЯКО ниво, при ВСЕКИ втори служител.
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 10, 2018, 23:06:07
Като съм наясно, че е бивш служител на МВР, но както казва народа "бивши курви  няма"
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: Siegfried в Август 13, 2018, 16:25:36
Щом Митьо си позволява да притежава къща за милиони,луксозни коли и т.н,то би следвяло този човек да е доста добър в работата си.Ако приемем казаното от Владимиров за вярно,това трябва да значи,че Очите е добър в търсенето на обекти за охрана.Сега,понеже съм любопитен,би следвало да попитам г-н Владимиров,как този човек-Митьо Очите,умее да намира тези обекти?С Очите си ли ги търси или със микроскоп?Трябва също да се запитаме:Каква е заплатата на Желязков,за да може той да си позволява разходи в размер на стотици хиляди левове годишно.Следващия ни въпрос трябва да е свързан със самопризнанията на един от участниците в ОПГ на Очите,който каза,че е получил 250лв,за да извърши палеж.Как така,един обикновен работник-Димитър Желязков,може да поръчва палежи и коя точка от неговия Трудов Договор му позволява извършването на такива дейности?Щом Очите е прост работник,то не означава ли това,че той би трябвало да получава нареждания от негония шеф-т.е дали лидер на недоказаното ОПГ е Очите или Владимиров?

Подобни подметки на комунистическата мафия, като Митьо очите никой не ги закача в задунайската ни губерния, но тази милиционерска подметка, не само живее нашироко, тази комунистическа маша имаше наглостта да си купи кола за 4 милиона, а вие продължавайте да се чудите, как така тоя живеел толкова нашироко, и никой от милицията, или данъчните не го притеснявал !  :lol:

Митьо очите си купи Бугати Вейрон:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK3L6nj-rcAhVKSZoKHSG0ASgQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpik.bg%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8-%2522%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%2522-%25D0%25B7%25D0%25B0-4-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0-news648663.html&usg=AOvVaw1RayF953jSPlothz8u57Md
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 16, 2018, 15:51:47
Днешната българска полиция има много недостатъци, но един от най - страшните е шуробаджанащината, както знаете в Петрич стана отвратителен инцидент, при които пострадаха 3 деца, две от които още са в болница като едното може би ще бъде с ампутиран крак.
-----------------
Синът на бившия икономическия полицай Пламен Попстоянов – Георги, е шофьорът ранил трима тийнейджъри на тротоар в Петрич снощи, съобщава Struma.com.

(http://static.blitz.bg/documents/thumbnails/520/201808/1534404561-pe1.jpg)
Пламен Попстоянов напуснал системата, станал управител на "Петричка праскова" и неин ликвидатор. Около името му и предприятието имаше големи скандали, които стигнаха и до съда.
-------------------

Татко Пламен вместо да се засрами веднага седнал да върти телефони, да опъва връзки в КАТ за да се окаже, че не както свидетелите казват момчето е дрифтвало или поне така силно е карало, че приличало на дрифт, а пътната обстановка е виновна на ПТП.

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201808/1534410233-f.jpg)

За да стигнем до 'великото' прозрение на този тъп рапан - Росен Рапчев, главен инспектор  :down: според него:" причина за инцидента е несъобразена скорост спрямо пътните условия, което е абсолютно сигурно. Според униформените информацията до момента сочи, че младият водач шофирал колата на мокър асфалт. По време на управлението момчето губи контрол над автомобила и блъска младежите."

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/intsidenti/katastrofi/kat-progovori-za-krvaviya-drift-v-petrich-may-dzhdt-shche-izleze-vinoven_news620690.html

------------

Ми то като вземеш книжка трябва да знаеш, че все някога ще караш и по мокър асфалт, нали? Не може да е вечно сухо, защото ти си идиот! И  не може да е просто несъобразена скорост, няма как с 10км/ч над разрешеното ти да не можеш да спреш изобщо и не просто да се качиш на тротоара, а да блъснеш децата, които са били в дъното му, чакащи за сандвичи от бюфета. :sad:
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: генерал Жеков в Август 16, 2018, 17:02:35
Такава случка трябва да послужи като сериозно доказателство за проблемите в полицията.По новините казаха,че едното дете ще остане с ампутиран крайник-т.е ще бъде белязано за цял живот,а виновния-след месец няма да си спомня какво е направил,защото до тогава баща му ще е платил и ще го е отървал онт всякаква отговорност
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 16, 2018, 19:54:11
Така е, представяш ли си как без да се стесняват ни най - малко такива като рапана Росен Рапчев се изтъпанчва пред камерата на някоя телевизия и казва, че не бива да се обвинява момчето, че е дрифтвло, защото сега тече следствие..... В същото време без да са направени каквито и да било експертизи той е сигурен, че пътната обстановка била виновна. Без да им пука говорят глупости, противоречат си и не носят никаква отговорност за действията си.
Този е за моментално уволнение, както и всеки прикриващ виновни в ПТП-та и престъпници.
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: генерал Жеков в Август 16, 2018, 20:03:27
Те самите знаят,че това дране на кожата на народа няма да е вечно.Точно по тази причина гледат сега да оберат колкото могат-рушвети,прекалено високи заплати спрямо уменията им и всички други неща.Те действат така,защото знаят,че когато нацията премине в отговорни ръце-никой няма да им опротти греховете.Тогава,за да се спасят-трябва да изчезнат от България,а това става с пари.Такъв е случая и със този човек,така и с верния приятел на Митьо Очите,така и със много други знайни и незнайни милиционери
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: HighVoltage в Август 20, 2018, 14:16:32


(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201808/1534410233-f.jpg)

За да стигнем до 'великото' прозрение на този тъп рапан - Росен Рапчев, главен инспектор  :down: според него:" причина за инцидента е несъобразена скорост спрямо пътните условия, което е абсолютно сигурно. Според униформените информацията до момента сочи, че младият водач шофирал колата на мокър асфалт. По време на управлението момчето губи контрол над автомобила и блъска младежите."Така, така
В хода на разследването са разпитани множество свидетели, включително и трите момчета, които са се возили с него /виновният за ПТП-то/, пише struma.bg. Те подробно описват как е форсирал колата, как е натискал газ и после спирачки, вдигал е ръчната и правил дрифтове. Приятелите му го умолявали многократно да спре, но той не се вслушал. Каква е причината за пътния инцидент предстои да се изясни от автотехническата експертиза. Георги е имал шофьорска книжка от месец юни. За последните 3 месеца, той има 22 излизания извън страната, повече през ГКПП- Златарево.
Приятелите на Георги го заковаха в съда
Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/kriminalni/nakazanie/priyateli-na-dzhigita-georgi-okrvavil-petrich-go-zakovakha-v-sda_news621117.html

Първо голямо БРАВО на тези деца, че са казали истината, много достойна постъпка.
Второ дали рапана Росен Рапчев ще понесе наказателна отговорност за това, че открито се опита да прикрие, вече може да кажем един престъпник?
Титла: Re: Днешната българска полиция
Публикувано от: генерал Жеков в Август 20, 2018, 14:31:31
Много добре,ако не бяха показанията,нямаше да бъде дори съден.Сега очаквам да получи поне някаква пробация-всичко там е ясно и това ще остави вълка сит,а и агнето ще е цяло.В негова помощ са и полицията както виждаме,а и баща му-също от "важните".Доста добре бяха заглушени и медиите по въпроса,само в деня го споменаха и повече не съм срещал нищо за случая.Относно опита за прикриване на вината на това момче-полицая е виновен,но едва ли ще получи някакво наказание.