Анкета

Какво ви е мнението за БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО- РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП)

ПОЛОЖИТЕЛНО
10 (43.5%)
ОТРИЦАТЕЛНО
13 (56.5%)

Общ брой гласове: 23

Българска национално-радикална партия

 • 204 Отговора
 • 40257 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Боян Расате

 • национален социалист
 • **
 • 67
 • +64/-15
 • Пол: Мъж
 • Времето е най-добрия съдник
 • Зодия: Virgo Virgo
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #195 -: Юни 03, 2012, 03:01:32 »
Nacional-Radikal,
Има вероятност да си прав, но по-добре така, отколкото още 20 години да тъпчем на едно място сред хора, които се представят за националисти, а те били всъщност неудачници, които търсят внимание, слушалки на полицията или откровени боклуци!
 
« Последна редакция: Юни 03, 2012, 03:04:20 от Боян Расате »
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ

*

Неактивен Rumbata

 • **
 • 426
 • +126/-64
 • Пол: Мъж
 • Аз съм от Опозицията, която се нарича Живот!
  • Р.Н.Б.
 • Зодия: Pisces Pisces
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #196 -: Юни 14, 2012, 08:57:01 »
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наименованието на партията е БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на БНРП.
Чл. 3.(1) БНРП е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права.
(2) Целта на БНРП е да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите и начините за постигането им е чрез избори или по други демократични начини.
(3) БНРП използва демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.
Чл. 4. (1) Организацията и дейността на БНРП се осъществяват въз основа на Конституцията и законите на Република България .
(2) БНРП е със седалище гр. София, р н “Средец” и адрес п. к.1000, бул. “Васил Левски” №91.
(3) БНРП е юридическо лице, което се представлява от председателя на партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
Чл. 5. Символите на БНРП са знаме, печат и знак.
(1) Знамето на БНРП е тъмно-зелено на цвят с жълти ресни, което в средата има жълто оцветен лъв с корона на главата, изправен на задните крака. Над него са изписани думите „Свобода или смърт”, а под лъва е изписана абревиатурата на партията: „БНРП”.
(2) Печатът на БНРП е окръжност в средата изправен лъв на задните крака с корона на главата, под него изписано „БНРП”, като в окръжност над него стои цялото наименование на партията: „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”.
(3) Знакът на БНРП представлява изправен лъв на задните крака с корона на главата на зелен фон, под него изписано „БНРП” със златни букви.
Чл. 6. БНРП провеждат своите публични прояви, отправя обръщения и съставя документите си на български език.

Глава втора
ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА
Чл. 7. Дейността на БНРП е публична.
Чл. 8. Член на БНРП може да бъде всеки български гражданин, който: има избирателни права, приема програмните документи и Устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях.
Чл. 9. В БНРП не могат да членуват: наборни и кадрови военнослужещи от въоръжените сили на Република България, държавни служители от Министерството на вътрешните работи, следователи, прокурори, съдии, лица осъждани за умишлено престъпление от общ характер, членове на други политически партии както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политически партии.
Чл. 10. Членуването в БНРП е доброволно и индивидуално.
Чл. 11. (1) БНРП се изгражда на териториален принцип в съответствие с административното деление на страната, професионалните и обществените интереси на нейните членове или тематичен принцип и по местоживеене, като включва: Местни – Общински/Районни и Oбластни дружества.
(2) БНРП може да създава свои младежки, женски и други организации.
(3) БНРП не може да създава свои структури по месторабота в търговски дружества, кооперации, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и религиозни институции, в държавни, областни или общински администрации, както и да се намесват в управлението и дейността им.
(4) БНРП не може да създава детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст, религиозни и военизирани структури.
Чл. 12. БНРП е образувана на учредително събрание, което е проведено на територията на Република България, гр. София на 19.03.1990 година, където са приети учредителна декларация и устав.
Чл. 13. С Решение от 10.04.1990 г. и Решение 18.04.1990 г., Софийски градски съд вписва в Регистъра за политическите партии под №33, том 1, стр.130, по ф.д.№ 1879/1990 г. политическа партия с наименование „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”.
Чл. 14. Организационна структура на партията:
Органи на БНРП са: Конгрес, Централно ръководство, Председател на Централното ръководство – Председател на Партията, Централна контролна комисия, Областно дружество, Общинско дружество, Районно дружество (за градовете с райони) .
Органи за управление на дружеството са: Събрание, Председател, Ръководство, Контролна комисия.
Чл. 15. Ред за свикване, избиране, освобождаване и правомощия на органите на партията:
Конгресът:
– се свиква от Централното ръководство с писмено уведомление на всички дружества и обнародване на поканата в минимум един национален ежедневник, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, дата, час и място на провеждане на конгреса и по чия инициатива се свиква.
– Конгресът може да бъде свикан извънредно и по инициатива на Централната контролна комисия или по инициатива на минимум една десета от членовете на партията.
– Конгресът е върховният орган на БНРП. Състои се от делегати избрани на събрания на дружествата на партията при норма на представителство 1 делегат на 50 члена. Председателите на дружествата(областни, общински/районни) по право са делегати на конгреса.
– Конгресът се провежда минимум веднъж на четири години.
– Конгресът избира, определя състава и освобождава Централното ръководство, Председателя на БНРП и Централната контролна комисия.
– Конгресът приема или изменя Устава на партията, основните насоки на работата на партията, изслушва отчета на Централното ръководство и Централната контролна комисия на партията, приема бюджета на партията и отчета за неговото изразходване,
Централното ръководство:
– е висшия ръководен орган на партията. То избира Президиум в състав: Председателство и Секретариат. Председателството е върховния политически орган на партията, който ръководи работа на партията и решава всички въпроси от текущата оперативна политика на партията между конгресите. Секретариата е орган на Председателството, който помага и изпълнява текущи организационни решенията на Председателството, осъществява координирането и организирането цялостната дейност на партията.
– Централното ръководство се свиква най-малко един път на тримесечие от Председателя на Централното ръководство – Председателя на БНРП.
– Централното ръководство се свиква и ръководи от Председателя на БНРП.
– Централното ръководство може да бъде свикано и по инициатива на всеки негов член.
Председателят на БНРП: е председател на Централното ръководство на партията.
Централната контролна комисия:
– е контролния орган на партията и контролира цялостните финансовата и деловодната отчетност на партията, следи за спазването на Устава от всички ръководни органи на партията и отменя решенията им които противоречат на Устава и законите в Република България;
– Централната контролна комисия на БНРП се състои от З до 9 души които се избират и освобождават от Конгреса.
Областното дружество:
– се състои от всички председатели на общински (районни) дружества в региона (областта).
Председателят на областното дружество:
– е член на Ценралното ръководство и се определя от Председателя на БНРП.
Събранието:
– се състои от всички членове на общинското (районно) дружество.
– Събранието се свиква минимум един път годишно по инициатива на Ръководството на дружеството.
– Събранието може да бъде свикано и по инициатива на минимум три четвърти от членовете му.
– Събранието е висшият ръководен орган на общинското (районно) дружество.
– Събранието приема бюджет на дружеството и отчет на Ръководството на дружеството.
Ръководството на общинското (районно) дружеството:
– се избира от Събранието на дружеството. Състои се от 3 до 5 души.
– Ръководството на общинското (районно) дружеството е неговият висш изпълнителен орган, то изпълнява решенията на Събранието и взема решения по всички въпроси за дейността на дружеството.
Председателят на общинското (районно) дружество:
– е член на областното дружество и се определя от Председателя на партията.
Контролната комисия на общинското (районно) дружеството:
– контролира спазването на финансовата отчетност на дружеството, Устава на партията и се избира от Събранието на дружеството която се състои от 3 до 7 души.
Когато дружеството е малочислено функциите на Ръководство и Контролна комися могат да се изпълняват съответно само от председател и касиер.
Чл. 16. Възникване и прекратяване на членството:
Приемането за член на БНРП се извършва с решение на Събранието на Дружеството въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до Председателя на Дружеството по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението кандидатът прилага декларация за съответствие. На събранието общинския (районния) председател представя кандидатурите за членство, по които събранието трябва да вземе решение.
Учредителите на БНРП са членове по право.
Членството в БНРП се прекратява:
– С писмено заявление за напускане – прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението;
– С изключване – по решение на Събранието на дружеството, от Централното ръководство или от Конгреса с мотивирано решение, при системно нарушение Устава на партията и действия, които противоречат на целите на партията и неплащане на членски внос повече от два месеца в годината без уважителни причини.
– При смърт;
Чл. 17. Права и задължения на членовете:
Всички членове на партията имат равни права и равни задължения
Всеки член на БНРП има право:
– Да избира или да бъде избиран във всички ръководни органи на партията;
– Да поставя за разглеждане пред всички органи на партията проблеми от общ интерес;
– Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения;
Всеки член на БНРП е длъжен:
– Да спазва Устава на партията;
– Да изпълнява решенията на висшестоящите органи;
– Да не използува членството си в партията за цели които противоречат на нейната политика;
– Да съдействува активно за постигане целите на партията;
– Да заплаща редовно членския внос;
Чл. 18. Създаване на партийни структури – права и задължения:
Основните партийни организации – дружествата се създават по инициатива от най-малко трима членове. Такива дружества могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.
Основните дружества от общината (района) формират общински (районни) дружества. На територията на една община (район) може да се изгражда само едно общинско (районно) дружество.В градовете с районно деление се изграждат районни дружество със статут на общински дружества.
Чл. 19. Определяне размера на членския внос:
Размерът на членския внос се определя на 1% (един процент) месечно от месечния доход или минималната работна заплата на страната за безработните
Чл. 20. Набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийно имущество:
Редът и начинът на неговото събиране, отчитане и разпределението между партийните организации и партийните съвети се определят от Централното ръководство на БНРП, като за Централното ръководство на БНРП не може да бъде повече от 10% (десет процента) на събраните средства.
Членският внос се плаща задължително от всички партийни членове и се събира в общинско (районно) дружество.

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Събранията и заседанията на органите на партията са редовни при наличие на кворум, когато присъстват повече от половината от членовете с право на глас при обикновено мнозинство.
В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието се провежда на същото място и при същия дневен ред, и може да взема всички решения от компетентността на съответния орган.
При избор на Председател или ръководители на всички нива на еднолични органи, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.Партийните членове, несъгласни с приетите решения, могат да отстояват възгледите си, без да се противопоставят на изпълнението на взетите решения и без да нарушават единодействието на партията.
Дружествата и отделните членове могат да изразяват несъгласие срещу взети решения със свои резолюции или с алтернативни проекти, внесени в органа, взел решение, или във висшестоящ орган.
Решение на Събрание на общинско (районно) дружество за изключване може да се обжалва в 7-дневен срок пред Централното ръководство на БНРП. Решението на Централното ръководство се взема в 30-дневен срок и е окончателно.

Глава трета
ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 21. (1) Дейността на БНРП се финансира от собствени приходи или от държавна субсидия.
(2) Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица.
Чл. 22. (1) БНРП не може да извършва стопанска дейност.
(2) БНРП няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.
Чл. 23. (1) Собствените приходи на БНРП са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. дарения от юридически лица;
5. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколко това не противоречи на чл. 22;
6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
(2) Собствени приходи на партията са и приходи от фондонабиращи мероприятия.
(3) БНРП може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал.3 се включват държавната субсидия и приходите по ал.1,т.1,2,5 6 и по ал.2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 24. БНРП не може да получава:
1. анонимни дарения;
2. средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от свързани с тях лица от дружества, в които държавата притежава акции с особени права, както и от държавни и общински предприятия;
3. средства от кандидати и участници в процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за обжалване по Закона за обществените поръчки , изпълнител по договор за обществена поръчка и юридическо лице в процедура на приватизация;
4. средства от организатори на хазартни игри;
5. средства от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
6. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
Чл. 25. БНРП разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.
Чл. 26. (1) БНРП определя конкретни лица – контролна комисия, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.
(2) БНРП представя в Сметната палата имената и длъжностите при промяна на лицата в 7-дневен срок от извършване на промяната.

Глава четвърта
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Чл. 27. (1) БНРП прилага двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.
Чл. 28. (1) БНРП изготвя финансов отчет за предходната календарна година, включващ информация за централното управление и регионалните структури, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството и на Националните счетоводни стандарти.
(2) Финансовите отчети по ал. 1 преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако през отчетния период са получени или изразходвани суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.
(3) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на БНРП.
(4) До 31 март всяка година БНРП представя на Сметната палата заверения финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и целта на даренията, както и отделен списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които членове на ръководни или контролни органи на БНРП, техни деца или съпрузи.

Глава пета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 29. БНРП се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийски градски съд поради не участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове, за повече от пет години от последната съдебна регистрация.
Чл. 30. Решенията по чл. 29, т. 1 и 2 се вземат от върховния орган на партията - конгреса.
Чл. 31. (1) При прекратяване на политическа партия по чл. 29, т. 1 - 3 съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото й.
(2) При прекратяване на БНРП по чл. 29, т. 4 и 5 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията до размера на полученото имущество.
(3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийския градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените в устава въпроси се прилагат Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за политическите партии Обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., изм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г.
Уставът е приет от VIII-Я редовен Конгрес на БНРП, проведен в гр.София на 22 септември 2007 г. и е подписан от представляващият партията – Председателят на БНРП и е подпечатан с печата на БНРП.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
Долу комунистите и ченгетата!

*

Неактивен Tiesto

 • ****
 • 1309
 • +134/-77
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #197 -: Август 03, 2012, 10:22:50 »
Истината за БНРП които са свързани с комунистите !

http://www.vbox7.com/play:9e638805

*

Неактивен Rumbata

 • **
 • 426
 • +126/-64
 • Пол: Мъж
 • Аз съм от Опозицията, която се нарича Живот!
  • Р.Н.Б.
 • Зодия: Pisces Pisces
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #198 -: Август 09, 2012, 15:44:40 »
Георги Жеков наистина трябва да се лекува! Желая му здрав и успех от все сърце!
А на онези, които вярват на всяка негова дума, дори и да не е истина, предлагам една хубава статия - да прочетат как Илия Минев и Петър Гогов са работили с и в "комунистическата" БНРП.

НА МОЯ ДУХОВЕН БАЩА И ПРИЯТЕЛ – ИНЖ. ИЛИЯ СТОЯНОВ МИНЕВ
Долу комунистите и ченгетата!

*

Неактивен Ратникъ

 • ****
 • 1224
 • +105/-148
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #199 -: Август 09, 2012, 16:08:03 »
За този Георги Жеков всички са или комунисти или свързани с комунистите ! Яка параноя го тресе ! Или просто е подставено лице на комунистите, целящо да дискредитира всички антикомунисти в България, представящ ги всъщност като комунисти !

*

Неактивен Tiesto

 • ****
 • 1309
 • +134/-77
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #200 -: Август 11, 2012, 00:06:27 »
Жеков беше споменал наскоро в едно от неговите предавания, че това били лъжите на комунистите, първата лъжа било, че комунистите му плащали някаква космична сума от 5000, 8000лв, за да разединявал десницата.

Естествено, че това е ЛЪЖА и ИЗМАМА, че КОМУНИСТИТЕ са го измислили това. Недейте да им вярвате ! Жеков е казъл в неговите предавания, че не дава интервюта за нито един вестник, както имаше статии в Подземна Медия, и в някои от другите комунистически места където редовно ороноват престижа на антикомунизма ! Истинският антикомунизъм !

Освен това Георги Жеков, Петър Готов, Янко Янков (покойния вече), никога не са членували в раситски, фаистки или комунистически структури и организации !

Затова елате да се съберем на някоя от сбирките на БАП в кино Влайкова ако сте наистина истински антикомунисти и патриоти и не сте облъчени със съветската зараза на комунизма !

*

Неактивен Nacional-Radikal

 • *
 • 684
 • +116/-59
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #201 -: Август 11, 2012, 20:08:27 »
И кога е починал Янко Янков ?!?
За национално могъща и социално справедлива България

*

Неактивен Tiesto

 • ****
 • 1309
 • +134/-77
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #202 -: Август 11, 2012, 21:13:35 »
http://www.novini.dir.bg/news.php?id=11653588

Явно по bTV И по медияте има грешна информация

« Последна редакция: Август 11, 2012, 21:19:30 от Tiesto »

*

Неактивен FELDMARSCHALL

 • *
 • 2746
 • +361/-61
 • Пол: Мъж
 • АРИЕЦ
 • Зодия: Scorpio Scorpio
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #203 -: Август 12, 2012, 14:45:50 »
Тиесто, ти си толкова прост, че не си прочел че умрелия е на 32г. Антикомунистът Янко Янков е над 60 годишен, но явно ти толкова го и познаваш.

*

Неактивен Tiesto

 • ****
 • 1309
 • +134/-77
 • Пол: Мъж
Re: Българска национално-радикална партия
« Отговор #204 -: Август 27, 2012, 15:05:40 »
Аз говорих за младият журналист Янко Янков, а не за комунистическите престъпници на които вие служите и до днес ! Я кажете сега БНРП, то 99% или 100% там сте съветски шпиони и подлоги на Москва, 99% ли сте руснаци там или 98% или можеби 100% ?

Ами онзи мустакатият кандидат кмет, колко му е заплатата която му плащат от Централния комитет на партията от позитано 20 ?

Когато видите дъртите другари от ЦК-то, вместо да ви плашат с това колко е велика партията майка, каква страшна мечка е, да ви плашат с нея, вземете ги заплюите в лицето, когато започнат да ви плещят простутии за Русия за Москва, от сутрин до вечер ченгетата по телевизиите ви говорят само и единствено за Русия, аман вече от ваща Русия. Аз не се навеждам и за 1 стотинка за вашта Русия, плюя по вашата Русия и Москва не искам и да чуя за Русия !

Един е Барак Обама и каквото каже той, това ще е !

Когато дай боже България стане един федерален щат и сложат тук някой Американец да ни управлява, аз лично силно се надявам, че тогава ДАЙ БОЖЕ (защото вие комунистите в БОГ не вярвате), ще се изчистим от оялите се комунистически лапачи, дъртаци и когато по-скоро пукнат и останат младите тогава вече ще дойде нашето време да господстваме и да ви натикаме между килиите и там да си градите великия мечтан селяндурско кочински комунизъм, социализъм и БЗНС-аризъм !
« Последна редакция: Август 27, 2012, 15:13:11 от Tiesto »

 

Българска паравоенна организация

Започната от Imperatora

Отговора: 13
Прегледи: 1839
Последна публикация Юли 17, 2012, 10:14:31
от Франкист
Българска Родолюбива Младеж

Започната от Nordwave

Отговора: 5
Прегледи: 1356
Последна публикация Декември 06, 2009, 04:31:43
от Likvidatora
Българска расова теория - българският народ.

Започната от Мишок

Отговора: 39
Прегледи: 1794
Последна публикация Май 15, 2018, 23:33:02
от генерал Жеков
Българска Националдемократическа партия

Започната от Сит

Отговора: 9
Прегледи: 1412
Последна публикация Септември 21, 2007, 00:44:28
от Metoman_88
Обновен уебсайт на Българска национално-радикална партия!

Започната от BoGo

Отговора: 12
Прегледи: 3802
Последна публикация Юни 05, 2012, 23:48:13
от Nacional-Radikal
Powered by EzPortal