Секта под прикритие се намърдва в училищата!

 • 2 Отговора
 • 2133 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Аз съм БЪЛГАРЧЕ

 • **
 • 93
 • +40/-1
 • Пол: Жена
 • Зодия: Leo Leo
ПРОЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

/дейност: "НЕ НА СТРАХА И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ"/


 

Фондация „Галатея - усъвършенстване, позитивно мислене и успех" е създадена през декември 2005 г. изцяло в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ. Идеята на нашата фондация е да припомним, че всеки носи у себе си стремеж към щастие, което е реално достижимо. Знаем, че пътят към щастието минава през самопознанието.

Основната ни цел е да покажем на хората, че мислейки позитивно могат сами да подобрят живота си.

Във връзка с нашите основни цели и идеи решихме да стартираме проектът „Не на страха и агресията в училище", в който студенти с хуманитарна насоченост провеждат дискусии с ученици от гимназиален курс на теми, изложени в специално изготвеното за дейността помагало - "Пътеводител за саморазвитие на тийнейджъра и ученика".


Устойчивост на проекта - развитие на проекта през следващите 2 години

Включването но около 200 училища допълнително в проекта в София и страната.

Развиване на 2 част на проекта в детските градини и основните училища.


Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам -
първа радост е за мене.

*

Неактивен Аз съм БЪЛГАРЧЕ

 • **
 • 93
 • +40/-1
 • Пол: Жена
 • Зодия: Leo Leo
Re: Секта под прикритие се намърдва в училищата!
« Отговор #1 -: Април 02, 2008, 10:53:17 »
  До фондация „Галатея“

                                                        Копие: До Комисията по етика към Дружеството на психолозите

в Република България
                                                                                  До Министерство на образованието и науката

    На вниманието на Председателя на фондация „Галатея“

   Във връзка с провеждания от Фондацията проект „Не на насилието...“ и разпространявания в училище Пътеводител за саморазвитие на тийнейджъра и ученика бихме желали да Ви обърнем внимание върху два принципно важни въпроса, свързани с включените в Пъте­водителя „диагностични методики“: (1) качеството на предложените тестове и (2) целевата група, за която те са предназначени – ученици от гимназиалния курс на обучение.
І. В предговора към „Пътеводителя“ се заявява, че „предоставените диагностични методики са се утвърдили в работата с децата като „класически“ в много страни от целия свят“ (с. 3). Прегледът на инструментите обаче показва неуточнен произход, непотвърдени психометрични характеристики и съответно – основателни съмнения във възможността за практическото им използване. Като илюстрация на тази теза ще разгледаме накратко четири от предложените психологически тестове:

  1. Скàла за оценка на тревожността (черта и състояние) на Ч. Спилбъргър. Както е добре известно в професионалните среди, у нас се използва адаптиран вариант на инструмента[1], който е стандартизиран в съответствие със съвременните психометрични изисквания и в юношеска извадка. Авторите на „Пътеводителя“ обаче – поради незнание или отсъствие на права върху метода – не са използвали българската адаптация, а предлагат версия с неясен произход (вероятно от рускоезичен източник), без дори да посочват автора на скàлите. Без допълнителна аргументация се предлагат общи (за момчетата и момичетата) критерии за дефинирането на високи, средни и ниски равнища на тревожност. Последното обстоятелство буди особено недоумение, като се има предвид, че в адаптацията на Щетински и Паспаланов (1989) нормите са диференцирани по пол. От съществено значение е и фактът, че въпреки наличието на български норми за юношеска възраст, се използват занижени прагове за дефиниране на високите равнища, което изкуствено завишава относителния дял на учениците с висока тре­вожност.

  2. Тест на „ФИЛИПС”[2]. Всъщност автор на скàлата е Б. Филипс, като айтемите са публикувани в англоезичната литература през 70-те години на миналия век[3]. Скàлата е предназ­на­чена за оценка на училищната тревожност в начална училищна възраст, но е слабо популярна и рядко се използва за практически или изследователски цели. Представеният в „Пътеводителя“ вариант вероятно е превод от разпространявана у нас рускоезична версия. Интерпретацията на данните (за всички скàли) се основава на процента на отговорите по посока на тревожни реакции (над 50% – повишена тревожност, над 75% – висока тревожност). Подобен подход (вероятно заимстван от рускоезичния източник) е непознат в световната практика и свидетелства за явно непознаване на начините за определяне на нормативните стойности и дефиниране на високите равнища. С други думи, без аргументация се предлагат крайно съмнителни критерии за интерпретация, без позоваване на данни, получени с български деца (ако такива изобщо съществуват).

  3. Въпросник на Бъс-Дюрки. Въпросникът на Бъс и Дюрки[4] е популярен до края на 80-те години на миналия век, след което е принципно ревизиран и заменен с нова скàла (Aggression Questionnaire [Скàла за агресия]). Основната причина за това е отсъствието на данни, потвърждаващи заявената структура на старата скàла. През 1990 г. самият А. Бъс посочва, че резултатите от факторния анализ не потвърждават първоначално заявената структура. Съответно „етикетирането“ на скàлите (напр. като „Индиректна агресия“) въвежда в заблуждение. Новият въпросник[5], публикуван през 1992 г., е издаден по-късно и като комерсиален продукт с допълнителна скàла за индиректна агресия (Buss & Warren, WPS[6]). У нас са публикувани данни за българска версия на въпросника на Бъс и Пери.

  Представеният в „Пътеводителя“ въпросник на Бъс и Дюрки е заимстван без позоваване от книгата на И. Карагьозов[7], в която също отсъстват каквито и да било данни за надеждността и валидността на инструмента в български условия. Следвайки „указанията“ в посочената книга, авторите на „Пътеводителя“ отново препоръчват интерпретация на резултатите, основана на процента отговори по посока на агресивни прояви. Подобен подход беше коментиран по-горе и може да породи само недоумение у всеки специалист с елементарни познания по психометрия. Накратко, предложеният в „Пътеводителя“ въпросник на Бъс и Дюрки представлява по същество остарял и с неясни психометрични характеристики метод, който не може да се препоръчва за практическа употреба.

  4. Проективен тест „Познавате ли себе си?“. Тъй като валидността на проективните тестове по-трудно подлежи на проверка, те задължително трябва да се съчетават с други видове инструменти, а интерпретацията им изисква висока степен на професионална квалификация. Авторите на „Пътеводителя“ не се смущават от подобно обстоятелство и предлагат „богата“ интерпретация на редица личностни характеристики на базата на избор на четири символа(?!). В тази връзка въпросът към авторите е: кой и по какъв начин е валидизирал резултатите от този тест, за да се представят те не само като достоверен психологичен факт, но и да се предлагат директно за самооценяване на лица без минимална психологическа подготовка (ученици от гимназиалния курс)?

  Няма да разглеждаме други примери от предложените „диагностични методики“: те не се различават принципно от посочените по-горе, макар в някои случаи резултатите да са още по-озадачаващи (напр. на с. 64 ученикът е съветван – при получен бал от 29 или повече точки от „Теста за нервно-психична устойчивост“ – да се прегледа при психиатър или невропатолог(?!).

 В заключение: смятаме, че предложените диагностични методики са с неуточнен про­изход и неясни психометрични качества. Преводът на чуждестранни тестове на базата на рускоезичния им вариант и тяхното безконтролно разпространяване без предварителна апроба­ция грубо нарушава приетите от ІІІ Национален конгрес по психология (октомври, 2005 г.) „Стандарти за разработване и адаптация на тестове ... (публикувани в Българско списание по психология, 2006, №2).

 ІІ. Още по-голямо притеснение поражда предназначението на „диагностичните методики” – за ученици от гимназиалния курс. Предлагането на съмнителни по качествата си инструменти от името на авторитетна научна институция като Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ако се съди по копирайта на гърба на титула на „Пътеводителя“ – за използване от хора без необходимата квалификация, за които се очаква да формулират психологическо заключение за собствената си личност, е израз на професионална безотговорност[8].

  Съгласно наложилата се световна практика достъп до психологически тестове трябва да имат само компетентни потребители с необходимата професионална квалификация. (За сведение на авторите: скàлата на Спилбъргър за тревожност се отнася към категория „В“ съгласно приетата на ІІІ Национален конгрес по психология категоризацията на тестовете (вж. също Българско списание по психология, 2006, №2) и за използването ѝ се изисква бакалавърска или магистърска степен по психология заедно с необходим хорариум от часове по психометрия, психодиагностика, анализ на данни и други сродни курсове.) Идеята този или подобни психологически тестове да се предоставят на учениците за самостоятелно използване крие риск от неправилна интерпретация и непреднамерена злоупотреба и категорично не може да бъде одобрена. Това изключително точно е уловено от самите студенти по психология, участващи в този т.нар. проект на фондация „Галатея“, които – макар и незавършили образованието си по психология – демонстрират ясно съзнание за дълбоките етични проблеми, породени от подобна практика (http://forum.nbu.bg/index.php?showtopic=358; потърсена среща от студентите по психология в СУ с преподаватели от катедрата по Обща, експериментална и генетична психология)

  В тази връзка имаме и два допълнителни въпроса:

  1. Сред авторите на „Пътеводителя“ е обявен екип от психолози от СУ „Св. Климент Охридски“. Тъй като не ни е известно посочените лица да работят в СУ, моля да ни бъде отговорено какъв е техният статут и какво е основанието да бъдат представени по този начин и да се въвлича името на СУ?

  2. Пътеводителят е обявен като учебно помагало за гимназиален етап на училищата, а съдържанието му – като съответстващо на Държавните образователни изисквания. Статутът му на учебно помагало предполага, че той е одобрен от съответната комисия към Министерство на науката и образованието. Ако това е така, защо подобна информация отсъства в „Пътеводителя“?

  Категорично настояваме подобни проекти и печатни материали, касаещи работа с контингенти от хора и особено с подрастващи, да получават научната санкция на акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация академични звена, които имат право да подготвят студенти на ниво магистърска и докторска степен, за да се избегнат подобни драстични нарушения на етичния кодекс на психолозите и – волна или неволна – злоупотреба с потребителите/получателите на психологически услуги.

 

13.03.2008 г.

София                                                 Катедра по Обща, експериментална

                                                           и генетична психология

                                                           към СУ „Св. Климент Охридски“
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам -
първа радост е за мене.

*

Неактивен Аз съм БЪЛГАРЧЕ

 • **
 • 93
 • +40/-1
 • Пол: Жена
 • Зодия: Leo Leo
Re: Секта под прикритие се намърдва в училищата!
« Отговор #2 -: Април 02, 2008, 11:06:48 »
В общи линии тази фондациика представя в помагалата си като автори обикновени студенти по психология,които обаче не са психолози все още ,защото не са завършили обучението си.Като почетен председатeл е посочена Мадлен Алгафари,която отрича да е работила с фондацията по този проект.Всичко това бе изнесено в сутрешния блок на Нова телевизия.По телефона Крумова се свърза със секретаря на "Галатея",който не даде задоволителен отговор на въпроса,защо Алгафари се посочва като съмишленик на идеята им,след като тя категорично е отрекла това.В помагалата към проекта са представени текстове,които уж са от Библията,а всъщност изобщо няма такива неща написани в нея.Общо взето това е секта,която се представя уж за фондация с хуманитарна и учебна цел и по този начин посяга на децата ни....Трябва някой да спре това!

Всичко за лъжите на фондацията може да прочетете тук: http://nenastraha.galateafoundation.org/
« Последна редакция: Април 02, 2008, 11:12:32 от Аз съм БЪЛГАРЧЕ »
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам -
първа радост е за мене.