България и българите > българите в Румъния

Банатски Българи - История

(1/3) > >>

Nordwave:
Банатските българи произхождат от Северна България. Изселването им започва през годините 1689 и 1726-1730 година и е в резултат на политическите и стопански условия по българските земи през 17 и 18 век. Поради своята католическа вяра тези наши сънародници установяват връзки с Хабсбургската монархия и след австро-турските войни им е позволено да се заселят в Банат през 1738 и 1741 година. Начален тласък на преселването дава Чипровското въстание и преследването на българите католици след потушаването на въстанието.

След поражението на турците при Белград през 1688 година Австрия подбужда организирането на въстание от българите католици в района на Чипровец и околностите му. Въстанието не успява и скоро е жестоко потушено от османската власт. Оцелелите българи-католици успяват да преминат във Влашко, както и в зоните, контролирани от Австрия -Седмиградско и Славония. Във Влашко те се установяват предимно в областта Малка Влахия. Получават известни привилегии от влашките князе, а след 1718 година, когато Малка Влахия е присъединена към австрийските владения и българите католици са покровителствани от австрийските власти, като със специален указ от 1727 година получават още редица привилегии. Това стимулира и други българи католици, около 300 семейства от крайдунавските павликянски села Белене, Ореш, Трънчовица, Петокладенци и други в периода 1726-1730 да преминат във Влашко.

През 1737 година при избухването на поредната турско-австрийска война българите в Малка Влахия формират свое опълчение, готвещо се да настъпи в Османската империя в помощ на австрийците. Неблагоприятния ход на войната обаче води до нахлуването на турски аскер и българите католици са принудени отново да търсят убежище. С изтеглянето на австрийските войски бягат и българските бежанци. Чипровчани, които живеели във влашките градове Крайова, Ръмник и Брадичени, преминават в Седмиградско и се установяват временно при своите събратя в Алвинц и Дева (Румъния), заселили се там през 1700 г. Оттам поискали от австрийските власти ново място за заселване. Павликяните от своя страна, които живеели покрай Дунав, преминават през Оршова в Банат и се установяват временно в крашованското село Рекаш, откъдето също издействали за място за заселване.

През пролетта на 1738 година павликяните получили правото от австрийските власти да се заселят в местността Бешенов. На чипровчани е определена местността Винга. Те обаче остават в Алвинц и Дева, докато не получили уверение, че ще им се потвърдят привилегиите от Влашко. Уверението е получено през 1741 година и те се пресе­лват в Банат.

Така банатските българи се установяват в Банат и установяват първите български колонии в земите на Хабсбургите. По-късно те се заселват и в други селища на областта, а след Освобождението на България някои от тях се преселват в родината. В новите си селища банатските българи развиват свой бит и култура, като същевременно с това запазват своя български характер и самосъзнание.

До 1863 година богослужебен език в църквите на банатските българи е т.нар. илирийски или далматски език, всъщност хърватски език. От 1863 година богослужението се води на банатски български.
Историческата област Банат е разположена в Югозападна Румъния, в североизточната част на Сърбия и малка част се намира в Южна Унгария. Населението на областта представлява пъстра мозайка от румънци, сърби, унгарци, словаци, хървати, русини, немци, цигани, евреи и българи като преобладаващото население са румънци, сърби и унгарци.

Банатските българи живеят компактно в двадесетина селища и на двете части на Банат, а именно в Румънски Банат това са селищата Стар Бешенов, Винга, Брещя, Дента и Телепа (Болгартелеп, дн.Колония булгара), и Модош, Бело блато, Гюргево, Иваново, Канак и Стари лец, в Сръбски Банат. Освен това банатски българи живеят още в градовете Тимишоара, Арад, Кикинда, Велики Бечкерек, Вършац, Панчево, Сегед, Будапеща и др. Броят на банатските българи в миналото се е движил между 4 000 и 25 000 души. Според известния историк на Банат Сентклараи при заселването е имало 4 600 българи. Днес банатските българи наброяват около 12 000 в Румънски Банат (по официални данни те наброяват 6 500) и около 3000 в Сръбски Банат (по официални данни 1 658).

В България живеят около 6 000 банатски българи в селата Бърдарски геран, Драгомирово, Гостиля, Брегаре и Асеново, в които те се завръщат след Освобождението на България през 1878 година. Още около 1000 банатски българи живеят пръснати в Унгария. Така броят на банатските българи е около 22 000 души.

Главният фактор, който е способствал за разселването през различни времена на банатските българи от първоначалните две български колонии в Банат - Бешенов и Винга, е стопанският. Стремежът да се задоволят нуждите от обработваема земя, тъй като броят на на­селението постоянно се е увеличавал, а земята във Винга и Бешенов оставала същата. Разсел­ването се е извършвало като едри земевладелци отстъпват на преселниците по договор земя за обработване (например в Ечка, Лукачфалва, Бело блато), или чрез закупуването и (Канак, Итварнок, Избище, Офсеница), или на земи, давани им от държавата, като ги снабдява със земи на дългосрочно изплащане (Брещя, Дента, Гюргево, Иваново и Телепа). Изселвали се изключително бедни и малоимотни семейства. На новите места преселниците трябвало да си по­строят сами жилища и да преодоляват трудностите по разработването на земите (разчистване на гори, отводняване на реки и блата и др.). Много често природни бедствия, главно наводнения, унищо­жавали току-що построените жилища на преселниците и ги принуждавали да се завърнат в род­ните си места или да започнат всичко отначало. Разселването е било почти непрекъснат про­цес - извършвало се е на всеки 10-20 години.
Народният говор на банатските българи може да се класифицира като източнобългарски диалект. Типична черта на банатския говор е гласната "ы", която се замества от "и". Друга характерна понологическа особеност на банатския българско диалект е наличието на "ê" (двойно "e"), остатък от старобългарски, редукцията на "o" в "у" и най-характерната особеност на източнобългарските говори е честата редукция на "e" в "и". Банатските българи казват pule вместо поле, selu вместо село, ugništi вместо огнище. Друга особеност на банатския говор е палатализацията на крайния съгласен звук, което е типична черта и в други славянски езици, но в българския език тази особеност се среща само в диалектите - книжовното Великден в банатския говор звучи като Великдень.

В лексикално отношение в езика на банатските българи има много заемки от немски (drot от немското Draht, "жица, тел"; gang от Gang, "антре, коридор") и от унгарски и сръбски, което се дължи на близките контакти на банатските българи с останалите народи в многоетнически Банат. Заемките в езика на банатските българи представляват около 20%. Силното унгарско влияние може да се открие и по начина , по който се именуват някои от банатските българи. То следва унгарското подреждане на фамилните имена, при което първо се казва фамилното име, а след това малко име, например Marija Velčova се изписва като Velčov Marija. От женските фамилните имена често отпада и наставката "а", така Velčovа става Velčov.

Банатският език е нормиран и може да се разглежда като трета (или втора, ако изключим македонската книжовна норма) книжовна форма на българския език. Банатският български език използва свое писмо, формирано на основата на хърватската редакция на латиницата, и съхранява много старинни форми на езика, говорен в България. Банатският български език е кодифициран през 1866 от Винганското учителско дружество. Основно съчинение е “Balgarskotu pravopisanj” на учителя от Винга Йосиф Рил. Главният принцип в банатския правопис е фонетичният, т.е. пише се както се изговаря. Банатската норма се използва в литературата, печата, църквата и медиите с незначителни различия, дължащи се на различните диалекти. В периода 1860-1896 година банатският български език е бил основен език на преподаване в българските училища в Банат. След тази дата той е заменен с унгарския (до 1918), а след това - с румънски или сръбски.

Банатските българи изтъкват българския характер на езика си, въпреки неговата диалектна и повлияна същност и използването на латиницата вместо кирилицата, въпреки това в банатски български публикации като вестник "Наша глас" продължават да се включват материали на съвременен български на кирилица като произведението "Чичовци" на Иван Вазов например. Съответно в Румънски и Сръбски Банат банатските българи говорят румънски и сръбски език.

http://www.bulgarian-folklore.com

Сдружение 'Дружество на банатските българи в България' http://www.falmis.org/


Редактирано от модератор: Премахване на невалиден линк.

Мишок:
За съжаление в тоя глобален свят никой не им обръща внимание и те лека-полека ще се отродят.

Nordwave:
Най-после се появи дългоочакваният сайт на Стар Бешенов - http://starbisnov.ro

Това е:

„Един сайт, специално създаден за всички хора, които са чували, знаят или искат да знаят за банатските българи, за всички, които говорят палкенски, за палкенете, чиито прадеди са останали или само са преминали през Стар Бешенов през тези няколко стотин години и за всички, които имат роднини, семейство и приятели палкене!”

Nordwave:
Представят в книга историята на българските католици в Седмиградско и Банат през ХVІІІ в. Любомир Георгиев от Български исторически архив при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” пред Агенция „Фокус”.

Фокус: Каква е причината да се насочите към проучване на българите в далечните Трансилвания и Банат, при положение, че съществуват все още толкова неизяснени и интересни въпроси за миналото на Мизия, Тракия и Македония?
Любомир Георгиев: Историята на българските общности, принудени да напуснат националното землище и предпочели да се заселят в далечни земи, но да не изоставят своето българско име и самосъзнание, е неразделна част от миналото на нашия народ. Католиците от Чипровския и Никополския край се установяват в Хабсбургската монархия в края на XVII в. и през XVIII в. Те съставят ядрото на най-старата съхранена досега група български преселници в областите Трансилвания и Банат. Нашите заселници превръщат името българин в знак за достойнство и привилегировано положение. Участта на онази тяхна „друга България” предизвиква размисъл какво би станало с нашия народ, ако бе приел католицизма вместо православието, ако бе писал на латиница вместо на кирилица, ако бе живял в Хабсбургската монархия вместо в Османската империя. Тези хора правят българска история в пряк и преносен смисъл. Историята на България, завършена през 1761 г. от Блазиус Клайнер, остава чак до последната четвърт на ХІХ в. най-съответстващото на научните изисквания и същевременно детайлно описание на средновековното ни минало.
Фокус: Къде всъщност се намират тези региони?
Любомир Георгиев: Трансилвания е областта, заобиколена от планинските върхове на Карпатите от север и изток, на Трансилванските Алпи от юг и на Бихорските планини от запад. Текст от средата на ХIХ в. възхвалява природните богатства на тази “велика естествена крепост”. Страната там бива описана като живописно красива, със самобитни форми. Княжество Трансилвания се отличавало с хубаво небе, твърде подобно на тъмносиньото, каквото е в Южна Европа. Имало всякакви руди, като само там се срещал металът телур. Областта изобилствала със сол, кестени, лозя, минерални извори. Княжеството било богато и с вино, овошки, добитък, тютюн. Днес Трансилвания се намира в Румъния. По-известни градове там са Сибиу, Алба Юлия, Клуж, Брашов.
Банат представлява историческа област в Югоизточна Европа. По форма тя е сравнявана с ромб със страни р. Муреш на север, р. Тиса на запад, р. Дунав на юг. Източната граница на Банат достига Карпатите. Източната, по-голяма част от Банат след първата световна война преминава към Румъния, а западната, по-малка - към Югославия. Главната река, течаща през Банат, е Тимиш, а главен град е Тимишоара (Темешвар). Малка част от Банат остава в Унгария, в околностите на гр. Сегед.
Фокус: Какви оригинални исторически документи проучихте за българите католици в Банат и Трансилвания?
Любомир Георгиев: Поводът да се насоча към темата бяха именно интересните документи. Колекцията със свидетелства за трансилванските и банатски българи стана първата задача, която ми беше възложена още с моето постъпване в Български исторически архив (БИА) при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” през 1998 г. Бях поразен от пожълтелите оригинали (най-старите от тях датират от самото начало на ХVІІІ в.); от изписаната на латински език пергаментова грамота на императрица Мария Терезия с цветния герб на комичното за един аристократичен род фамилно име Качамаг; от екзотично звучащите ми тогава топоними Бешенов, Винга, Алвинц. От една страна ме впечатляваше усещане за безценността и уникалността на тези исторически извори. От друга страна обаче почувствах колко мъчно е да бъдат разбрани те, заради трудности при разчитането, езика, контекста. Усилията, които ми струваше работата върху тази архивна колекция, оказаха отражение върху цялостното ми по-сетнешно научно развитие. По-късно в изследването по темата привлякох оригинални документи от други архивни фондове и колекции от БИА, Архива на Института за история при Българската академия на науките (АИИ – БАН), ДА – Архиви, Научния архив на Българската академия на науките (НА – БАН). През 2004 г. имах възможността да продължа изследването си във Виена и четох архивни материали в - Österreichisches Staatsarchiv, Hofkammerarchiv (НКА), Haus, Hof- und Staatsarchiv – (HHStA), Kriegsarchiv (КА). Особено приятно ми беше да работя в Австрийската национална библиотека, която се намира във величествения дворец на Хабсбургите.
Фокус: На кого може да бъде полезно Вашето проучване?
Любомир Георгиев: Книгата представлява опит за цялостна история на българите католици в Седмиградско и Банат през ХVІІІ в. и през първата половина на ХІХ в. Разглеждането на явленията и процесите в тяхната цялост дава възможност те да бъдат разбрани по-пълно, отколкото ако се ограничим само с вникване в отделен детайл. Обобщените сведения в монографичния труд биха послужили като основа за сравнение с историята на другите българи през Възраждането (с православното мнозинство и с българите католици в Османската империя, с българските изселници под властта на руския цар). Информацията може да се използва и за съпоставка с различни народностни и верски общности от онзи период (с немците лутерани в Трансилвания, с немците католици в Банат, с православните власи и с унгарците калвинисти в двете области).
Предлаганата книга ще бъде полезен и като справочник. Тя би помогнала особено при работа с непроучени свидетелства за българите католици.
В крайна сметка монографията може да бъде интересна за всички, които се интересуват от миналото на българския народ и от историята на различните народи и вери на Балканите. http://www.focus-news.net/?id=f14598

Мамарчев:
Йордан Колев, ДАБЧ: Банатските българи искат да запазят българската си идентичност и особеностите на банатския диалект

07 юли 2010 | 17:07 | Агенция „Фокус”

 По повод Събора на банатските българи, който се проведе в Сърбия през изминалата седмица, Агенция “Фокус” разговаря с д-р Йордан Колев – експерт в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), отговарящ за българските общности в Балканския регион.

Фокус: Д-р Колев, вие присъствахте на Събора на банатските българи, който се проведе в Сърбия. Как премина той?
Йордан Колев: Съборът премина добре, но преди това да кажа нещо за тези наши сънародници. Става дума за етно-религиозната група на банатските българи, които са католици по вероизповедание, но много държат на своя български идентитет. Тази група е разделена в три държави – живеят в Румъния, в Сърбия и в България. Тези, които са се върнали в България, вече са се интегрирали в нашето общество. Тези, които са останали в Румъния и Сърбия, поддържат своя стар диалект, който е много интересен. В Румъния те възстановиха своите организации веднага след 1990 година, а в Сърбия този период настъпи след 1999 година. Фактически през 2000 година беше първият събор, на който се събраха представители на общността и от трите държави. Домакин беше село Иваново в Сърбия. Това беше първият събор на цялата общност след 56 години, след Втората световна война. Сега – след 10 години, се провежда вторият събор. От Румънски Банат пристигнаха някъде около 60-70 души: няколко ръководители, като кмета на Стар Бешенов г-н Георги Наков, както и ансамбълът „Павликенка”, който е от най-голямото българско селище в Румънски Банат - Стар Бешенов или Дудещи Веки, както са го прекръстили румънците. Три дни продължи съборът. В петък бяха посрещнати гостите, а вечерта в културния дом бе изнесена една богата литературно-музикална програма, с участието на домакините и на гостите. На другия ден имаше спортни състезания, футболни срещи за ветерани и за младежи. Важен момент беше дискусията за настоящето и бъдещето на банатските българи, която се проведе в събота, в сградата на училището. Тя продължи няколко часа. Изказаха се преди всичко представители от сръбски и румънски Банат, които продължават да живеят в друга държава, в друга културна и езикова среда, и които искат да запазят не само българската си идентичност, но и особеностите на банатския диалект, тази формирала се култура на банатските българи, която вече има белези, различни от нашите. Езикът е различен, архаичен. Той е запазен какъвто е бил преди 200 - 300 години. В него са навлезли доста чуждици. Много е интересен. Те искат да го запазят под някаква форма – да не се унищожи. От една страна те изучават нашата литературната норма, за да запазят добрите контакти с Майка България и да поддържат тези контакти, но искат да запазят и своята литературна норма, която е създадена в средата на ХІХ век. Искат да запазят своите исторически постижения, като етно-религиозна група – как са съхранили езика, обичаите. Там се е променила тяхната носия под унгарско влияние. Танците са се променили главно под унгарско, а след това под румънско и под сръбско влияние. Сега там има наши учители, хореографи, които им помагат да научат отново фолклора запазен в България – учат хора, ръченици. Хората са мотивирани, работят с ентусиазъм.
Фокус: Чия е идеята за този събор? Кой е организатор?
Йордан Колев: Идеята навремето беше на Културно-просветното дружество на банатските българи павликяни „Иваново 1868”. 1868-ма е годината, когато една група българи от Стар Бешенов, решават да се преселят, понеже там земята вече не е достигала за разрасналото се българско население. Австро-унгарската империя им предоставя един блатист участък на брега на Дунава и им казва „Тази земя ви я дава империята. Вие ще я пресушите, облагородите и ще я обработвате”. Тогава се вдигат няколко семейства, заселват се там и постепенно се създава селището, като започват да идват и унгарци. Селището е наполовина унгарско, наполовина българско, като население.
Фокус: Колко банатски българи се събраха на събора?
Йордан Колев: Няма някакво огромно множество българи. От останалите селища идват представители, не идва масово населението. Дойдоха представителни групи от селата Бело Блато, Скореновац, от град Нови Сад и от други селища в Сърбия, главно от АО Войводина. Най-голямата група от Румънски Банат беше от Стар Бешенов – селището майка на Бело Блато, Иваново и други села. Имаше и представители от Винга, Брещя. От България бяха дошли само кметицата на село Бърдарски геран и кмета на град Бяла Слатина. Нямаше от другите селища – нямаше от Асеново, от Драгомирово, от Гостиля, от Брегаре.
Фокус: Какви свои проблеми очертаха банатските българи на проведената дискусия?
Йордан Колев: На първо място тревогата за младите хора, които поради образователен ценз, поради различни интереси, напускат селската среда, отиват в градска среда, разсейват се в нея. Дори и да не направят смесен брак, бракът да е между павликяни, в тази градска среда те постепенно забравят оригиналния палкенски говор. Те не се самоназовават павликяни, а казват „палкене”. Забравят палкенския говор, забравят традициите. Този проблем не е само техен, той е световен – глобализацията и промените в семейните отношения. Но по-възрастните банатски българи, които се занимават с обществена дейност, са особено разтревожени, защото тяхната група е успяла да оцелее 300 години и те искат и занапред да запазят това положение, което са наследили и пресъздали, и се тревожат. Тези хора още са ръководители на ансамбли, пишат поезия и проза на палкенски и т.н. В училището те искат наред с нашата литературната норма, по която изучават българския език, да се запази и тяхната. Защото те имат книжнина на палкенски, имат традиции, издават книги. В Румънски Банат издават вестник, списание, книги. В Сръбски Банат все още издателската дейност е в зародиш. Сега възнамеряват да предложат във вестник „Братство”, който се списва на кирилица с нашата литературна норма, една страница да започне да се списва на палкенския говор, с латиница. По принцип има такова съгласие, но трябва да видим как ще се организира, защото някой трябва да го прави това нещо.
Фокус: Тези българи, които живеят в Сърбия, посочиха ли като цяло друг проблем, който ги вълнува?
Йордан Колев: Там бяха главно павликяните от Сърбия и Румъния. Изказванията се въртяха около техните проблеми, около тревогите им. Дискусията съвпадна по време с конституирането на новия Национален съвет на българите в Сърбия.
Фокус: Какви са реакциите след съставянето на този съвет?
Йордан Колев: Реакциите са положителни, защото кметът на Иваново, Йосиф Василчин-Маре, е член на Националния съвет. Това им дава надежда, че техните интереси ще бъдат добре поставени занапред в националния съвет. Това ще бъде предпоставка да се направят повече контакти, да се застъпят и техният интерес, и техните проблеми. Заедно с представителите на кабинета на министъра Божидар Димитров, с които бяхме на Събора, с г-н Спас Ташев и г-ца Нуша Иванова, споделихме грижите и подкрепихме надеждите на нашите сънародници за съхраняването на групата на банатските българи.
Фокус: Вие сте посетил Цариброд, за да консултирате учениците от местната гимназия за подаването на кандидатстудентски документи.
Йордан Колев: Да, на връщане от Събора, заедно с Нуша Иванова и Спас Ташев, се срещнахме с абитуриентите на местната гимназия, които вече са кандидат-студенти. Те трябва да дойдат на 7 и 8 юли в България, да попълнят документи и на 9 юли да се явят на кандидат-студентски изпит по 103-то постановление. Според това кой какъв бал е покрил, те ще могат да избират какви специалности да запишат. Всяка година по 103-то постановление има определена квота. Правят се второ и трето класиране, за да може да се попълнят всички бройки и някой, ако не е успял в първото, може да се класира на второто или на третото, за да се усвоят всички места, да няма някое загубено място.
Фокус: Каква е квотата?
Йордан Колев: Голяма е квотата. През последните години почти целите класове – и в Цариброд, и в Босилеград, се насочват към нашите висши учебни заведения почти целокупно. От около 30 завършили, 28-29 идват да кандидатстват в България, което е радостно.
Фокус: С какво ги привлича обучението в България?
Йордан Колев: Две неща ги привличат. Едното е, че идват и живеят в българска среда, ще работят на български език, ще получат българско образование, евентуално могат да се завърнат в България. Образованието, което ще получат, този ценз им гарантира евентуално и реализация и в Сърбия макар, че вече е по-трудно. Те и досега са успявали и там да намерят реализация тези, които са добри специалисти.
Фокус: Към кои специалности се насочват обикновено кандидат-студентите от Сърбия?
Йордан Колев: Обикновено се предпочитат Информатика, чужди езици, Медицина. Не може изцяло да им се предостави такава възможност. Знаете, че ВУЗ-овете са в автономно положение спрямо Министерството на образованието. Министерството предлага, но ВУЗ-овете одобряват и дават бройки. Това зависи и от балът, който ще се образува след приемния изпит. Младите българи от Сърбия, както и кандидат-студентите от България посочват първо, второ, трето желание и в зависимост от това какъв бал покрият – някои успяват да запишат желаната специалност, други – не. Има някои, които пропускат годината, ако не успеят да запишат желаната специалност, за да могат да я запишат евентуално следващата година. Но обикновено се записват, а после във втори курс се опитват да се прехвърлят в друга специалност.
Фокус: Как ще обобщите впечатленията си от събора?
Йордан Колев: Най-интересното е, че от една страна се демонстрира опит да се запази традицията на банатските българи, която е много оригинална. И носията, и песните, и танците там са много различни от нашата традиция тук в България, защото те са изпитали тривековното чуждо влияние и то си личи и в носията, и в танците. В последните години, когато се възстановиха там часовете по български език, когато отидоха учители и хореографи от България, настъпиха промени. Но на събора те първо показваха доколко пазят традицията с банатската носия, показват банатски танци, които са повлияни много. Приличат повече на чардаш, отколкото на нашия фолклор тук. След това показват, че са научили Право хоро, Дайчово хоро и ръченица. Много е приятно – пеят своите песни на този диалект, който е много интересен, но пеят и наши фолклорни песни, съвременни песни.

http://focus-news.net/?id=f15290


Редактирано от модератор: Добавен текста на материала от цитирания източник.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия