Българска култура и духовност > История

Религията на древните българи

(1/3) > >>

Александър Борисов:
РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Изворите за  религията на древните българи са оскъдни и позволяват двусмислени тълкувания. На първо място това са каменните надписи на българските канове, някои сведения на византийски и западни хронисти, останали следи във фолклора. Да ги разгледаме поред. В цитираните текстове са дадени в скоби и с друг цвят думите, които за заличени в надписите или изворите, а са допълнени от изследователите по смисъл. Доколко тези допълнения са верни е въпрос.

Ако изобщо нещо се знае за Танграизма, то е от по-късни източници.  Например класическото на  Ру “Преглед на историята на религията” в 4 книжки 1939-1950г. Според Иван Венедиков данните са оскъдни и са повече от новата история на средноазиатските и сибирски народи.

 В българските и византийски източници няма данни за Танграизъм.
Каменни надписи на древните българи с номерация на Бешевлиев

 

Надпис № 2 на канасюбиги Крум

“...е брат му не го забрави, а излезе и  Бог му даде и  той опустоши следните места и крепости: Сердика, Дебелт, Константия, Версиникия, Адриянопол. Тези силни крепости Той завзе. А на останалите крепости Бог даде страх и те ги напуснаха и избягаха. И долната страна, той не забрави тази страна откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам старият, плешивият император и беше превзел всичко и беше забравил клетвите. И срещу него излезе владетелят Крум, за за воюва...и отиде, за да... и опустоших..”

 

Силистренския на канасюбиги Крум

“ и онзи побеждавайки отиде...гърците в Маркели...грифон...Излезе Никифор...от неговия яд да не се съберат...гърците и отново се събраха (поставеният) от Бога и...и го срещнаха гърците...град и се спря и ...отиде към Адрианопол и военачалниците... И на неговата войска Крум победи и отиде...и направи жертва на (морето). …брат си и умря императорът...””

Надписът е в лошо състояние, фрагментиран и затова изследователите предполагат, че в него се говори за войната 809-813г. От думата море (талатос) е запазена само първата част (тал) така че ако някой може да предложи друга дума на гръцки, може да се окаже, че канасюбиги Крум е правил жертва не на морето, а на Бог. Относно жертвоприношението Иван Венедиков[1] цитира византийския Неизвестен хронист, който пише за жертвоприношенията на Крум при Влахернската врата на Цариград.:  “И Крум според обичая си  принесъл в жертва вън от Влахернската врата много хора и добитък. След това нагазил с нозете си във водата на брега на морето, умил се, поръсил войниците си и, приветстван от тях, минал между наложниците си , които му се кланяли и възхвалявали. Всички от стената на града гледали това и никой не посмял да окаже съпротива или да прати стрела срещу него. След като изпълнил всичките си желания и прищевки, той обсадил града и го заобиколил с вал.” Както виждаме хронистът не е казал, че жертвите са принесени на морето.

 

Надпис на канасюбиги Омуртаг – изключително важен, защото е единственият от който може да се заключи, че Тангра е Богът на древните българи.

“Канасюбиги Омуртаг е от Бога владетел...беше...и направи жертвоприношение на (Бог)а Таггра ... ичиргу  (колобърът)...” Както пише Иван Венедиков[2] в този текст при името на Тангра понятието Бог е допълнено от Бешевлиев. Но дали това е вярно, при положение, че от гръцката дума "Теос" е запазена само буквата "с", а останалото е допълнено. Името на  Тангра обаче е писано като Таггра с две Г Г. Защо историците го приемат за Тангра е явно въпрос на инерция. Според Иван Венедиков вместо Бог думата може да е била епитет, да означава  добър, справедлив или нещо подобно. Всъщност според българския каменоделец едва ли би имало нужда от пояснение кой точно е Тангра. По нататък автора споменава, че името на Тангра има поразителна прилика с шумерската дума за Бог – “Денгир”. Същата шумерограма е използвана и от хетите макар Венедиков да твърди, че те може да са я произнасяли “Сиус”. Тук обаче изследователят прави капитална грешка като казва: ”По-вероятно е обаче Тенгри да няма нищо общо с шумерски.”

В житието на Тивериопулските мъченици на Теофилакт Охридски пише за кан Омуртаг ”След като принесъл тържествено жертва и по този случай приготвил богата трапеза заповядал на доблестния Кинамон да седне на трапезата и да се нахрани заедно с другите началници.” Кинамон отказал да яде от идоложертвеното. В завързалия се спор с кана Кинамон казал: “А тези разни богове, които Вие почитате, аз смятам за истински демони. И ако ми изтъкваш слънцето и месеца и ме караш да се възхищавам от великолепието им, знай, че аз им се дивя и ги смятам за творения – слуги и подвластни не само на Бога, но и на нас хората”. В крайна сметка Омуртаг го оборва: “Не унижавай боговете ни. Тяхната сила е голяма и доказателството е това, че ние, като им се кланяме покорихме цялата ромейска земя.” и го праща в затвора.

Йоан Екзарх в “Шестоднев” също говори за слънцепоклонничеството, представящи слънцето и луната като братя царуващи над света – единия денем, другия нощем. Българският фолклор изобилства от приказки за слънцето и луната.

Херодот пише за персите: ”Те не издигат статуи на божествата си, нито храмове и олтари и смятат за глупци тези, които им издигат. Това е така мисля аз, защото никога те не са си придставяли  боговете в човешки образи, както правят гърците. Те имат обичай да принасят жертва на Зевс по високите  планини и дават името на Зевс на целия просторен небосвод. Персите принасят жертва също на слънцето, месеца, огъня, земята, водата и ветровете.”

 

Надпис № 69 на канасюбиги Маламир

“Канасюбиги Маламир: Чепа, багатур боила колобър беше мой хранен човек. Той се разболя и умря вътре.”

 

Надпис на кансюбиги Пресиян при Филипи от 837г.:

“Пресиян от Бога владетел на многото българи изпрати кавхан Исбул, като му даде войска, ичиргу боила и кана боила колобъра. И кавханът при смоляните...Който дири истината Бог вижда. И който лъже Бог вижда...Българите направиха много добрини на християните и християните ги забравиха, но Бог вижда.”

 

 

Надпис на канасюбиги Омуртаг:

“пратеничество. И изпрати кавхан Иратаис, за да сключи мир за 30 години...”

 

Игнатий Дякон пише за договора сключен между император Лъв и канасюбиги Омуртаг: “Защото той си послужи с техните обичаи, а те с нашите и по този начин осигури взаимното съгласие. Та така можа да се види ромейският император да прави възлияние с чаша върху земята да хваща тройни бичове, да издига тагоре трева и с всичко това да навлича върху себе си проклятие. А  езичниците да поставят ръка върху нашите Божествени символи и да се кълнат в тяхната сила.” А според Генезий:” При това  не използва нито нашия Бог и небесните сили, нито получилата плът Майка на нашия Бог Христос, а според очевидците на казаното и извършеното като някоя варварска душа, лишена от благочестие, използва за свидетели на сключването на договора кучета и това, с което нечистите народи принасят жертва, и ги разсичаше. А не се гнусеше за потвърждение да произнася с устата си това, с което си служеха.” 

 

Надпис № 57 на канасюбиги Омуртаг от 822г.:

“Кансюбиги Омуртаг е от Бога владетел на земята , в която се е родил. Живеейки в лагера в Плиска, той изгради малък аул на Тича. И постави в аула четири колони и върху колоните два лъва. Нека Бог удостои поставения от Бога владетел да гази добре с краката си  императора, докато тече Тича и докато...като владее над многото българи и като подчинява враговете си да преживее в радост и веселие сто години!  Времето пък когато се направи градежът беше по български шегор елем, а по гръцки 15 индиктион.”

 

Надпис № 56 на канасюбиги Омуртаг. Надписът започва с кръст, както и много други:

“Кансюбиги Омуртаг, живеейки в стария свой дом, направи преславен дом на Дунав и по средата на двата преславни дома, направи в средата могила като измери. И от средата на тази могила до стария му дом има 20 000 разтега и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна. И след като измерих земята направих този надпис. Човек и добре да живее умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомни за този, който го е направил. А името на владетеля е Омуртаг, канасюбиги. Нека Бог го удостои да живее сто години!

   

Теофилакт Охридски в “Житието на Тивериуполските мъченици” разказва че комит Таридин по заповед на княз Борис І е търсел мощите на светците в разрушен храм в Струмица за да ги пренесе в новоизградена черква в Брегалница. Той ги открил, но струмичани се противопоставили на пренасянето им в чужд град. Тогава комитът им казал ”Внимавайте да не би с голямата си дързост да тласнете досега краткия и досега благ към вас цар в гняв против вас, като го принудите да се отклони от обикновената си благост. Пазете се да не се натъкнете така безумно на  ножове и мечове. Не правете гробница от това Божие и свято място. Не осквернявайте светия храм, като го опръскате с кръвта на междуособицата. Не е похвална дързостта, дори ако носи слава.” Накрая постигнали компромис и разделили мощите на светците между двата града. “В Брегалница те били поставени от дясната страна на новия храм и специален клир, обучен на български език, бил определен за този храм който постоянно да служи в него Божествената служба и да изпълнява свещени песнопения.”

 

Йоан Никиуски пише за Кубрат: ”Този човек бил покръстен още дете в Константинопол и бил израснал нв двора на императора. Той завързал нечувана дружба с императора и след смъртта му останал привързан към  към децата му и жена му.”  Става дума за Мартина племеница и втора жена на император Ираклий 610-642г.

В съкровището от Малая Перешчепина са намерени съдове орнаментирани с християнски кръстове. Печатите с кръстовидни монограми на които се четат Кубрат на втория Кубрат патриций и на третия Орган доказват, че съкровището на на канасюбиги Кубрат. Според Никифор император Ираклий е дал званието патриций на Кубрат след като разбил аварите.

  Юстиниан ІІ дава на Тервел титлата кесар. Намерен е печат на Тервел на който пише “Богородице помогни на кесаря Тервел”

 
РЕЛИГИОЗНИ ТЕРМИНИ

Бог

Еишусо - Иисус

нефес - душа

сфет - чист, бял, непорочен

Тангра - Върховен Бог

уарган - крепост, храм

яфя - прости (Господи)

асо - пепел, прах, (тленни останки след изгаряне)

гилс - погребална урна

капище - жертвеник

рашник - огън, светлина

рашнекъа - от светлината

чит - почитай

 

[1] ИВАН ВЕНЕДИКОВ, ПРАБЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО, Издателство “Идея” към Частен колеж – “Тракия”, “Тракия” ООД Стара Загора, 1998г. с.213

[2] ИВАН ВЕНЕДИКОВ, ПРАБЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО, Издателство “Идея” към Частен колеж – “Тракия”, “Тракия” ООД Стара Загора, 1998г. с.214

Jordan_13:
Е, това е според Венедиков. Но толкова.  Класически похвати на историческата наука използва, затова няма и да стигне далече. Не може да се опираш само на това кой кхан, какво е казал.
Можеш просто да отгърнеш гръцката митология, за да прочетеш , че българина (беласга) Кадъм основава град на име Танагра недалече от Атина.
Този град с това име продължава да съществува и до днес!
Но така е, когато историята се пише по поръчка! Тогава такива истини не се съобщават!
Има много древни доказателства за името Тенгри на Балканския полуостров, дори и аз имам, някои такива, които ще публикувам, когато трябва.
Трудностите да се намерят археологически доказателства за името Тенгри идва от това, че повечето тукакси се унищожават от археолозите. Те имат такава задача. Но въпреки това все още се намират.
Другото идва от това, че Българския народ е живеел Тенгри в неговата Същност като Абсолют и поради това не е материализирал това живеене с материални образци и ритуални празници, понеже то е било самата Неописуемост.
По-късно започват да се появяват такива, но те нямат демонстративния характер на митологическите изповедания и последвалите ги късни монотеистични религии, т.е. и в материалното запазват своя сакрален характер.

Бай Иван:
                      Благодаря на Сашо за интересната публикация. Тяоще веднаж доказва,че по нашите земи е царяла общо взето религиозна търпимост дълги години. В изследванията да други учени, се споменава, че редица ханове, както и част от народа са били християни, два века преди покръстването. Имало е религиозен мир - най-вече защото старата ни религия е била от рода "монотеизъм", което прави възприемането на християнството по-лесно, особено в арианскиат му вариант. Напомням на Мишока, че тогава е нямало "православни", а основната борба е била между ариани и ортодоксални християни. Около средата на 6 в. се появяват и несторианите, а след това спорът между Йоан Златоусти и империатрица Елена слага началота на Иконоборството. Така, че до времето на нашето покръстване не е много сигурно,коя от разновидностите на християнство са изповядвали българите християни. Най вероятно е те да са били ариани.

Наблюдател:
Какво е това "религия"? Прочетете романа на Дан Браун "Шифърът на Леонардо" ("The Da Vinci Code") или гледайте филма, но много внимателно - вслушвайте се във всяка дума, във всяко изречение, във всяко твърдение! Спомнете си за "тъмните" векове през Средновековието и за инквизицията, за съдбата на Галилей и Нютон ..., за проповядвания джихад от исляма в Корана ... и много неща ще ви станат ясни!

Бай Иван:
               Книга не допринася с нищо за развитието на Българската нация и даже може да се окаже вредна.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version