България и българите > Информационен център - Македония

Македонизъм в документи

(1/9) > >>

Nordwave:
Това е оригиналътна молбата,с която бащатана Михаил АПОСТОЛОВ от Ново село,Щипско, моли Министъра на войната на Царство България да съдейства за освобождаването на сина му от италиански пленнически лагер. Специално е наблегнато на българските национални чувства, които семейството питае . По-късно Михаил, вече под името МихаjлоАпостолски, ще се превърне в една от основните политически фигури в  СР Македония, страстен българомразец и пропагандатор на македонистката доктрина. Заслужава да се отбележи, че благодарение на постъпки от българска страна Апостолов е освободен от лагера...

This is the original copy of the requestsent by the father of Mihail Apostolov from Novo Selo ( district of Shtip)to the Minister of War of the Bulgarian Kingdom. He requests that his sonbe liberated from an Italian POW camp and emphasizes the sincere Bulgarianfeelings of the family. Later, Mihail (under the name of Mihajlo Apostolski)would become one of the leading political figures in the Socialist Republicof Macedonia, being a passionate Bulgarian-hater and propagator of themacedonist doctrine. It is worth mentioning that due to steps taken bythe Bulgarian government Apostolov was eventually freed from the camp...

Nordwave:
Що е македонизъм и има ли той почва днес на Балканския полуостров? Историческата псевдо теория “македонизъм” е най-гнусната античовешка, антихристиянска, сърбокоминтерновска хиляда процентова лъжа-помия, представляваща долнопробна смес от най-просташки извращения и фалшификации на българския език и българската история, сервирана с най-див сръбски варваризъм, комунистически идиотизъм и зверски изстъпления и представяща българите в Македония като етнически македонци. Тази идиотска лъжа е сътворена специално от българомразци сърбоко-минтерновци и сталинисти като първи етап от опита за унищожаването чрез сърбизиране на всичко българско в Македония. Поради очевадният й идиотизъм, тази първобитна, богохулна и античовешка теория наложена във Вардарска Македония с нечуван терор и полицейско насилие, намерили своето отражени в над 30 000 зверски убити мирни българи, в над 20 000 абсолютно невинни българи инквизирани в славянскоправославните съброкоминтерновски затвори (само защото са казвали, че са българи), и в безкрай ни кервани от нещастни българи емигранти. Няма човешко измерение преживените от българите в Ма кедония адски мъки, изтезания, гаври и унижения придружени от реки горчиви сълзи и потоци невинна българска кръв.

Брой нямат престъпленията на сърбокоминтерновците във Вардарска Македония - хиляди унищожени български гробища, съборени български паметници, стотици поругани църкви и манастири (заедно с иконите в тях), милиони изгорени български книги. Неизброими са и фалшификациите на цялостното българско културно-историческо и археологическо наследство в Македония.

За голямо съжаление и днес тази гнусна, долнопробна сталинистка сърбокоминтерновска теория-помия се налага в концлагера Македония като държавна политика от една озверяла банда еничари сърбокомунисти, които стигат до краен идиотизъм и кретенизъм с елементарните си кръчмарски обосновки на македонизма. Но още по-голямо съжаление предизвиква факта, че тази стопроцентова лъжа се налага най-безцеремонно във Вардарска Македония пред очите на представителите на всички религии, които уж проповядват мир и човеколюбие, пред очите на хиляди прочути учени, журналисти, политици, дипломати, човекозащитни организации от Европа и целия свят. И всички те не се срамуват да контактуват, даже и да помагат много често на тези съвременни варвари, - налагащи чрез див терор тази фалшива, варварска и сръбско угодна теория - македонизма. А за най-голям позор на всички Велики сили, ЕС и славянската православна Русия, сега от всички етноси в Македония само за българите там не важат никакви международни договори, закони и конвенции за защита на човешките права на малцинствата. И не само това! За капак на всички тези сърбоко-минтерновски простотии, продължават и днес отчаяните опити този див варваризъм - македонизма да се присади и в България чрез една долнопробна шайка човекоподобни отрепки, деградирали пияници, ренегати, отритнати от обществото идиоти и полуидиоти, подбрани такива, които и майка си ще продадат за шише ракия или друго дребно подаяние. За наше най-голямо учудване и безкрайно разочарование, тази варварска антибългарска кретенска т ория - македонизма се поддържа в Съвета на Европа освен от политиците на създателите й Сърбия и Русия, а и от неграмотните или подкупните по някакъв начин, явно корумпирани европейски политици на Дания, Белгия, Холандия, Норвегия, Финландия, Швеция и Швейцария. Интересно какво ли стимулира и обединява тези страни в уродливата им антибългарск омраза и историческа неграмотност? А още по-инт ресно е какви ли основания си е измислила (или изфантазирала) Турция, за да се присъедини към абсолютно неграмотните и явно корумпираните поддръжници на сръбскокоминтерновската историческа помия - македонизма. Какво ли е накарало днешните управници на  Турция, страна която притежава милиарди автентичн документи, че такова двуного млекопитаещо животно - етнически македонец няма нийде на Балканите, да подкрепят отрепките македонисти у нас да регистрират партия?

С цел пресичане на варварските гаври с нашата скъпа Родина България, с нейната хилядолетна история изключителна култура, с цел спиране на варварския терор над българите в концлагера Македония крайно е необходимо сега сите българи заедно, дружно и най-безкомпромисно да се опълчим срещу днешните озверели поддръжници на македонизма, а също така и срещу шайката деградирали човекоподобни отрепки, пропагандиращи тази идиотска фалшификация у нас. И пак сите българи заедно в името на Бога и на бъдещето на прекрасното ни отечество България, следва докрай да се борим със зъби и нокти за окончателното изхвърляне на сърбокоминтерновския варваризъм и сталинизъм - македонизма от настоящето и бъдещето на Вардарска Македония, от цяла Европа и всички страни по земята.

Автор: Никола Григоров

Nordwave:
A TRUE PORTRAIT OF KOLISHEV(SKI)

С тази молба Лазар КОЛИШЕВ (познат и като Лазо Колишевски), комунист осъден на смърт от Скопския окръжен съд, моли Н.В. Цар Борис III за помилване. Той пише:
"Син съм на родители българи, чувствал съм се и усещал българин"
Същият, в качеството си на държавен и партиен лидер на СР Македония, ще се превърне в най-отявлен враг на българщината и поддържник на македонистките догми. В крайна сметка, Колишев е помилван от българската власт и Царя...

This is a request written by Lazar Kolishev (later Lazo Kolishevski), a communist sentenced to death by the Circuit Court of Skopje. He begs H.M. King Boris III for mercy, and states emphatically:
"A was born a son to Bulgarian parents; I have always felt as a Bulgarian"
The same person, in his capacity of a governmental and party leader of the Socialist Republic of Macedonia, would become the most articulate enemy of Bulgarianness and upholder of the macedonist dogmas. Eventually, Kolishev was granted a pardon by the Bulgarian authorities and  personally by the King...

Nordwave:
ANE SANDANSKI AND IMARO'S LEFT WING

Яне Сандански има много заслуги, но и много грехове. Неговата най-голяма  вина е убийството на членовете на ЦК на ВМОРО Иван Гарванов и Борис Сарафов, което слага началото на братоубийствата в Организацията. Воден от своите големи амбиции,Сандански влиза в конфликт с мнозинството от ВМОРО. Да се твърди все пак, че Яне не се е чувствал българин е несъстоятелно. Ето как той обяснява своя идеал за Свободна Македония в интервю за италианския вестник "Секуло" в Тирана, където се говори за окупацията на Егейска и Вардарска Македония от страна на  Гърция и Сърбия.

"Македонските революционери, които селд дълга и жестока борба с турската тирания доживяха да видят своята мечта - извоювне на свобода на Татковината, не могат да допуснат тя да попадне под сръбско и грцко владение. Те няма да се спрат и пред най-страшните терористически средства, за да реализират съкровената си мечта - свободна българска Македония!"

След Младотурската революция 1908г. Сандански и неговите привърженици основават Народната  федеративна партия (българска секция), която си поставя за цел извоюването на автономия за Македония и Одринско в сътрудничество с останалите народности в тези области (турци, гърци власи, евреи итн.) До края на своето съществуване партията остава чисто българска, тъй като санданистите не успяват да привлекат на своя страна небългарското население.  По-долу са факсимилета от Правилника и Решенията на Учредителния конгрес на НФП. Там ясно е посочено, че член на партията може да бъде всеки българин. Трябва да се има предвид, че други секции на НФП освен българската така и не се създават.
 
Jane Sandanski has a lot of merits, but a number of misdeeds too. His greatest sin is the assassination of Ivan Garvanov and Boris Sarafov, both members of the IMARO's Central Commitee, which initiated the fratricides in the Organization. Led by his excessive ambitions, Sandanski happened to be in conflict with the majority in IMARO. To claim, however, that Jane did not feel himself a Bulgarian  is groundless. Here is how he explains his ideal of a Free Macedonia in an interview for the Italian newspaper Secolo taken in Tirana and concerning the 1912 occupation of Aegean and Vardar Macedonia on behalf of Greece and Serbia:

"The Macedonian revolutionaries, who after a long and ruthless struggle with the Turkish tyranny lived to see their dream - winning their Fatherland's liberty, cannot permit its falling under Serbian and Greek dominance. They will not refrain even from the most formidable terrorist means in order to achieve their most cherished dream - Free Bulgarian Macedonia!"

After the 1908 Young Turks' revolution, Sandanski and his adherents establish the People's Federative Party (Bulgarian section) which undertakes to achieve the autonomy of Macedonia and the district of Adrianople in cooperation with the rest of the nationalities in these regions(Turks, Greeks, Vlachs, Jews etc.). Until the very end of its existence, the party remained purely Bulgarian in its character because it failed to attract the non-Bulgarian populace. Below is the original of the party's Statute and the Constitutive Congress' Resolutions. It is clearly stipulated that every Bulgarian can become a member. It is worth mentioning again that no PFP sections other than the Bulgarian one were constituted.

Nordwave:
АN EXCERPT FROM THE  MEMORANDUM SENT TO THE BULGARIAN GOVERNMENT BY THE ILINDEN UPRISING'S LEADERS

"... Пред вид на критичното и ужасно положение, в което изпадна българското население от Битолския вилает след извършените опустошения и жестокости от турските войски и башибозук ...  пред вид на това , че тук всичко българско рискува да загине и да се затрие без спомен от насилия, глад и настъпващата мизерия, Главният щаб смята за свой дълг да обърне внимание на почитаемото Българско правителство върху гибелните последици за българската нация, ако то не изпълни своя дълг спрямо своите еднородни братя тук по един внушителен начин, което се налага по силата на опасността, заплашваща общобългарската Татковина днес...

Ни едно българско училище не е отворено, нито ще се отвори... Никой не мисли за наука, когато е поставен вън от законите на страната, защото носи името българин...

Поставени начело на народното ни движение тук, ние апелираме към Вас от името на роба Българин да му се притечете на помощ по най-ефикасен начин - чрез война. Вярваме, отгласът е същий у народа в свободна България.

Ожидавайки вашето патротическо вмешателство, приятно ни е да Ви съобщим, че държим на разположение въпръжените ни сили, които сме щадили до сега.

От Главният щаб "

( Дамян ГРУЕВ, Борис САРАФОВ, Атанас ЛОЗАНЧЕВ)
 
Меморандумът е връчен на д-р. Кожухаров, консул на Княжество България в гр.Битоля, който го препраща на правителството в София с доклад N441 от 17 септември 1903г.

Част от текста е публикувана на стр.451 в първия том на книгата "Освободителните борби на Македония" (София, 1933, издание на Илинденската организация), дело на Христо Силянов - един от водачите на ВМРО ,а по-късно един от най-изтъкнатите мемоаристи и историци, пишещи за национално-освободителното движение на българите в Македония и Одринско.
 
" Considering the critical and terrible situation that the Bulgarian population of the Bitola Vilayet found itself in and following the ravages and cruelties done by the Turkish troops and irregulars, ... considering  the fact that everything Bulgarian runs the risk of perishing and disappearing without a trace because of violence, hunger, and the upcoming misery, the Head Quarters finds it to be its obligation to draw the attention of the respected Bulgarian government to the pernicious consequences vis-a-vis the Bulgarian nation, in case the latter does not fulfill its duty  towards its brethren of race here in an imposing fashion which is necessary by virtue of the present ordeal for the common Bulgarian Fatherland...

...Being in command of our people's movement, we appeal to you on behalf of the enslaved Bulgarian to help him in the most effective way - by waging war.We believe that the response of the people in free Bulgaria will be the same.

... No bulgarian school is opened, neither will it be opened... Nobody thinks of education when he is outlawed by the state  because he bears the name Bulgar...
 

Waiting for your patriotic intervention, we are pleased to inform you that we have in our disposition the armed forces we have spared by now.

The Head Quarters of the Ilinden Uprising"

Damian GRUEV, Boris SARAFOV, Atanas LOZANTCHEV

This memorandum was handed to Dr.Kozhuharov, the Bulgarian consul in Bitola, and transmitted by him to the government in Sofia with report N441 from  September 17th, 1903.

A part of the  text is published on p.435 of  Macedonia's Struggle for Liberation (Sofia, 1933, edition of The Ilinden Uprising Veterans' Organization) by Christo SILJANOV - one of the leaders of IMRO and one of the most eminent historians and memoirists that have ever written on the national liberation movement of the Bulgarians in Macedonia and the district of Adrianople.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия