България и българите > Български националисти

Партия "Възраждане"

(1/4) > >>

Oribe Peralta:
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ВЪЗРАЖДАНЕ"
Днес, 15.06.2014 година, в Плиска, ние, група български граждани с избирателни права, съгласно българското законодателство се обединихме и решихме да създадем Инициативен комитет за учредяване на Партия "ВЪЗРАЖДАНЕ", по смисъла на чл. 10, ал.1 от Закона за политическите партии, и в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за политическите партии, приехме:
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
на
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ВЪЗРАЖДАНЕ"
"ВЪЗРАЖДАНЕ" ще бъде независима политическа организация обединяваща млади и будни хора, в името на общи идеи и ценности, чрез които искаме да променим страната, в която живеем.
Това, което ни мотивира, е вярата, че заедно можем да помогнем на България да бъде политически, икономически и културен фактор в Европа и света. Ние вярваме, че младите хора са носители на огромен потенциал и могат да го направят.
Нашите Принципи
Принципите, които ни водят, почиват на нашето разбиране за свободата, достойнството и силата на националната общност. За нас основни стълбове, които изграждат и поддържат държавата и обществото са семейството, морала и църквата.
Основна цел
Да подготвим българското общество за политическите, правните, икономическите, социалните и културни предизвикателства на новото време.
Цели
Целите, които си поставяме са:
I. Съхраняване на българските патриахални ценности, традиции, и идентичност, като предпоставка за положителното развитие на обществото;
II. Икономически просперитет и развитие на РБългария;
III. Утвърждаване на страната ни като фактор за регионалната сигурност;
IV. Държавна подкрепа за развитието на българската култура;
V. Запазване и съхраняване на българската природа;
VІ. Устойчиво и проспериращо развитие на регионите и общините в РБългария;
Партия "ВЪЗРАЖДАНЕ" ще постигне целите си чрез спазване Конституцията и законите на РБългария, взаимодействие с български и международни организации, които изповядват принципите на свободата и националния суверенитет и участие в законодателната и изпълнителната власт на РБългария.
Насрочва Учредително събрание на Партия ”ВЪЗРАЖДАНЕ” на – 02.О8.2014 год. (събота), което ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Устав на Партия ”ВЪЗРАЖДАНЕ”;
2. Избиране на ръководни и контролни органи на Партия ”ВЪЗРАЖДАНЕ”, съгласно приетия Устав;

Hatshepsut:
На 2 агуст 2014 г. гр.Плиска бе учредена нова националистическа партия "Възраждане"


Направихме го!
Вчера в Плиска учредихме нова БЪЛГАРСКА националноотговорна политическа организация "Възраждане"!

Беше ясно, че след падането на правителството ще възникне въпросът „А сега накъде, за кого да гласуваме?” Старите партии и новоизгряващите проекти и коалиции отдавна не събуждат доверие. Нямаме особена надежда, че новите избори ще сменят статуквото.
Затова, ние, група млади, активни, образовани, семейни българи, решихме че е време да научим урока, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се.

Не притежаваме медии, но и нямаме нужда да ни перат имената и да ни чистят петната от биографиите.
 
Не разчитаме на спонсори или финансиране. Разчитаме на собствения си ентусиазъм и способността ни да привлечем стойностни хора, желаещи да вземат съдбата в собствените си ръце. Хора, които ще прочетат, осмислят и прегърнат приоритетите ни.
Надяваме се, под знамето ни да се съберат българи като нас - плащащи сами сметките си, разбиращи, че никой освен нас - българите, не е заинтересован от българския просперитет. Не търсим хора, очакващи парични стимули за да гласуват, а четящи, можещи, самостоятелно мислещи.
Достойни българи, които няма да питат какво ще получат, а какво да дадат.

Зад нас е миналото, което познаваме и не можем да променим. Пред нас е бъдещето, за което ще се борим да зависи само и единствено от нас!

Далеч от конюктурния кипеж на страстите пред предстоящите избори, с мисъл и грижа за съзидателния Български народ, ние определихме нашите приоритети.

http://www.vazrazhdane.bg/pages.aspx?id=26


Приоритети

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

Семейството е уникална връзка между един мъж и една жена, място, където се раждат, отглеждат и възпитават деца. България е изправена пред безпрецедентна демографска криза. Като задача с неотложна важност пред обществото ни стои подкрепата за семействата. Детските добавки трябва да се увеличат драстично и да се изплащат на всички български деца. Разбира се, парите, давани на едни родители, не трябва да бъдат вземани от други родители. Всички „детски” трябва да се предоставят само като право на родителите им да ги приспаднат от дължимите от тях данъци.

Държавата е длъжна да се погрижи за сигурността и безопасността на децата – да ограничи възможностите те да станат случайна жертва на неумишлени инциденти или криминални престъпления. Необходима е трайна и последователна инфраструктурна политика, осигуряваща на децата простор за игра и спорт, както и ограничаване на зоните на конфликт с пътния трафик.

Необходимо е осигуряването на свободни и разнообразни форми на образование, включително и дистанционни, подходящи и за малките населени места.

Най-съществена подкрепа семействата ще получат от държавата не като бъдат обект на някакви конкретни политики, а като им бъде осигурена стабилност за работещата икономика, ефективност на правосъдната система, свобода на индивидуалния избор и неограничаван простор за развитие.
 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩА

Образованието, предоставяно от държавата трябва да превключи на различни скорости – съобразно входното ниво на децата, образователните им потребности, степента, до която те и техните семейства ценят и се нуждаят от образование.

Да се разделят функциите на държавата като доставчик на образователна услуга от една страна и от друга - като орган оценяващ и валидиращ знанията.

Създаване множество образователни форми, различни учебни планове и съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи.

Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, при доказване на постиженията им,  независимо от избора на образователна форма и вид образование.

Да се намали натовареността на децата, да се разнообрази ежедневието им, да им се осигурят възможности за ежедневни двигателни дейности, общуване с връстници и възрастни от общността им.

Драстично увеличение на заплащането на учителите, в опит да се привлекат млади, подготвени и вдъхновени учители. Да се прекрати продажбата на училищни сгради, с цел да се даде възможност материалната база да се ползва от новосъздадените държавни форми на обучение, както и от алтернативните им.
 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Първа мярка е нулиране на ДДС-то върху лекарствата! Както и да се отрази на бюджета тази мярка – по-добре бюджета да стои празен, отколкото да се пълни с пари, взети от болни деца и безпомощни възрастни.

Солидарната осигурителна система не работи. Трябва да се премине към свобода на избора и доброволност на пенсионното осигуряване.

Държавата и правителството не могат да откриват работни места. Това трябва да прави бизнеса, а държавата да създада условия за това: ясни и неизменяеми се закони, ниско ниво на корупция и злоупотреби, устойчивост и предвидимост.

Държавата и правителството не раждат, отглеждат и възпитават деца. Това правят хората, а държавата и правителството им осигуряват условия за това.  За да поощрим раждаемостта сред образованото, икономически активното, добре платеното население не трябва да предоставяме непоискани от тях услуги.

„Детски надбавки” трябва да бъдат давани на всички български деца, независимо от доходите на родителите им, но само под формата на правото да се приспаднат от дължимите данъци!

Помощ при житейски затруднения трябва да се оказва само за кратък период от време и съобразено с предишния принос на подпомагания към обществото. Професията „трайно безработен” трябва да се ликвидира, или поне да не се заплаща от държавните социални фондове.
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Здравеопазването да се превърне от  бастион на корупцията в стълб на държавността.Трябва да се прекрати монополът на държавната здравната каса и да се въведе доброволност на здравното осигуряване. Всеки болен, сам, лично или чрез здравноосигурителната си схема, да заплаща това което потребява и от което има нужда, в обем, какъвто прецени, че има нужда .

Трябва да се осигури възможност за здравословен, екологичен и природосъобразен живот преди да се налага да се лекуват последствията от пренебрегването му. Трябва да се изгради ефективна система за профилактика и превенция.

Европейско заплащане на труда на лекарите и други медицински работници, с цел спиране източването на квалифицирани медицински кадри.

Да се осигури покритие на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

Изследване и натрупване на достоверна статистическа информация относно алтернативните методи за лечение и превенция на заболявания.
 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Земеделието трябва да се превърне в печеливш бизнес за много хора. Формирането на средна класа в селата ще реши голяма част от демографския проблем и обезлюдяването на стотици селища.

България трябва да развива екологично земеделие! Методично да се премахват трудностите и бариерите пред търговията с български храни на българския пазар. Да се спомогне за развитието на трайните насаждения, дългогодишните култури. Осигуряване на пасища и развитие на пасищното животновъдство.

Подпомагане на разпространението на традиционните български сортове и породи. Противопоставяне на ГМО инвазията и на опитите да се патентоват традиционните сортове.

Защита на пчеларството, контрол над употребата на отрови, изкуствени торове и пестициди.

Целенасочено да се подпомагат микро и мини предприятията от хранително вкусовата промишленост, използващи български суровини.

Разширяване на обхвата и степенуване на БДС стандартите, както и повишаване на контрола върху предприятията, деклариращи, че ще спазват стандарта.
 

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ

България ще дефинира своите собствени национални интереси и ще ги преследва. Външната ни политика ще престане да бъде беззъба, безгръбначна, безрезервна и безвъзмездна. Икономиката ни ще завладява чужди пазари, а дипломацията ще се е погрижи да създаде благоприятни условия за българските търговци.

Ще се противопоставяме на ГМО инвазията и опитите да се патентоват традиционни сортове.

Ще защитаваме свободата на комуникациите и интернет.
 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ АРМИЯТА И НАРОДА

Основният гарант за независимостта на държавата са чувствата, които народа изпитва към родината, любовта към нея като към свой дом и място за децата му, желанието и волята му да я защитава с оръжие в ръка.

Умението на правителството да управлява страната така, че да дава простор за развитие в икономиката и всички други области на човешката дейност е в основата на възможностите за отбрана. Принципът,  по който трябва  да са организирани въоръжените сили е „въоръжен народ, желаещ да се отбранява”!

Всеки български мъж трябва да посвещава няколко седмици от живота си във военно обучение, разпределени през годините до пенсионната му възраст. Той трябва да бъде подготвен както за мобилизация, така и за реакция при бедствия и кризи.

По време на обучението обучаемите трябва да са ангажирани само с  физическата си подготовка и усвояване на професионални и военни умения. Войникът ще съхранява личното си оръжие и екипировка при себе си.
 

ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

Системата е изправена пред колапс и всеки ден от нейното съществуване трупа дългове в сметките на децата ни. Неотложна задача е да се преобразува от „солидарна” в „лична”. Трябва да се гарантира доброволност на участието в пенсионните схеми. На всеки осигурен да се даде възможност да избира къде и за какви рискове да се осигурява.

Държавата да поеме отговорността си за хората, с чиито пари досега се е разпореждала – пенсионерите и бъдещите пенсионери, които са внасяли пари в държавната осигурителна система. Смяната на пенсионната система не зачерква и не трябва да зачерква 1,9 млн. души, нямащи никаква вина за настоящата ситуация. Ще се осигури плавен преход, като държавата ще продължи да плаща пенсиите, но в бъдеще този товар ще намалява.
 

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Гарантиране на възможност да се ползват дистанционно всички административни услуги.

Развитие на екологичното земеделие, градинарството, трайните култури, животновъдството, микро и мини хранителната промишленост.

Осигуряване на покритие в цялата страна на спешната и неотложна медицинска помощ.

Плурализъм на образователните форми и осигуряване на възможност за обучение и образование на деца във всяко населено място.

Делегиране на повече права и предоставяне на повече възможности пред местното самоуправление.


КОНСТИТУЦИЯ, СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ

Референдумите трябва да се използват често, като следваща степен в развитието на демократичния процес в България. За всяко действие на правителството, което излиза извън времевите рамки на мандата му – например взимането на заем, който ще се изплаща и от следващото правителство – единственият начин да се легитимира подобно управленско решение е референдумът.

Допитването до народа трябва да става бързо и лесно, в това число и по електронен път.

Конституцията ще гарантира свободата на всеки български гражданин. Конституцията трябва да е на почит, да се изучава в училище и да има възможност с облекчена процедура да се сезира конституционния съд всеки път, когато има съмнения, че нечии права, гарантирани от конституцията, са нарушени.


ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА

Свобода на бизнеса. Драстично намаляване на административната тежест. Ниски данъци. Стабилност и предвидимост на данъчното законодателство и запазване на ниските данъци. Ограничаване на данните, които администрацията изисква да се декларират и предоставят.

Осигуряване на възможност всички административни услуги да се получават и дистанционно. Намаляване на осигурителната тежест. Контрол над енергийните монополисти. 


ВЪТРЕШЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Вътрешен контрол върху полицейските и правораздавателните служби. Бързо и ефективно правораздаване в наказателните дела.  Ликвидиране на битовата престъпност и престъпленията срещу личността. Сурови и неотменни наказания за престъпления извършени спрямо деца. Сурови и неотменни наказания за рецидивистите  и извършителите на престъпления спрямо друга етническа група. Превенция и контрол на закононарушителите и след излизането им от затвора.

http://www.vazrazhdane.bg/pages/5/

Горянин:
Звучи ми като поредната порция добри пожелания и в крайна сметка нищо конкретно. :whistle:

Sturmmann:
Програмата им не ме грабва, няма да гласувам за тях.

omerzen:
Хубави намерения, хубави момчета и момичета, ама да не станаха ли националистическите партии повече от българите.
Разбира се на тия момичета и момчета мога да пожелая само успех!
Все пак са млади и успехите на националистическото поприще им предстоят. Наистина ха дано и успех!
 :bgflag:

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

There was an error while thanking
Thanking...
Премини на пълна версия