България и българите > Движения до 9.IХ.1944 г.

История на Тракийската организация

(1/2) > >>

Angel Lights:
Септември 1895 г. започва да действа Одринският окръжен революционен комитет.

Председател: Христо Коцев, секретар: Антон Арнаудов.

Постепенно революционната мрежа обхваща Лозенградско, Малкотърновско, Бунархисарско и Мустафапашалийско (Свиленградско).

1896 г. Христо Коцев напуска и на негово място застава Лазар Димитров. Организационната структура става по-стройна и действена с урегулирани взаимоотношения между различните комитети и хора. Организацията има погранични пунктове откъм България в помощ на вътрешната организация.

Есента на 1902 г. председател е Велко Думев.

1896 г. в Варна се създава първото тракийско дружество “Странджа”.

1897 г.в Бургас се състои Учредителен конгрес на тракийските дружества.

Дружество “Странджа”

Създадено на 12 май 1896 г. Съграсно устава целта на дружеството е културно-благотворителна, но всички усилия се насочват за освобождаването на родния край.

Председател: д-р Младен Желязков. След неговата оставка председател става Петър Драгулев

зам. председатели:Петко Киряков и Манол Ковачев

деловодител: Никола Тодоров

касиер: Градю Петров и петима членове.

Печатен орган:

в. “Странджа” – редактор: Петър Глушков. Първият брой излиза на 25 май 1896 г.

Вестникът пропагандира целта на дружеството: организиране на тракийската емиграция в местни дружества, нравствено и умствено подпомагане на българщинаята в Одринска област, подкрепа на бежанците и борба за свобода на братята роби.

Мото на вестника:

“Правдини се постигат чрез революции с меч и огън”.

Постепенно настоятелството става централно ръководство.

Декември 1896 г. в Бургас възниква клон на дружеството. В ръководството влизат видни общестевници от града, както и Георги Кондолов и Георги Минков.

Началото на 1897 г. се учредяват клонове в Пловдив, Айтос, Ямбол, Анхиало, Карнобат, Провадия, Хасково, Чирпан и другаде.

Началото на 1898 г. в Малко Търново се основава нелегалното дружество “Странджански край”.

19 Февруари 1897 г. в Бургас се провежда конгрес на тракийските дружества.

Целта на конгреса е: разширяване на мрежата на тракийските дружества сред всички селища в страната, където има тракийска емиграция, уреждане на съвместната работа с македонските дружества; порицаване на сепаратизма и партизанщината в организацията и съхраняването й като патриотична и надпартийна.

Избира се ново ръководство:

Председател: Петър Драгулев

съпредседатели: Иван Златанов и д-р Павел Ношков

членове: Атанас Славов, Капитан Петко войвода, Ламбо Ат. Мърдев и Григор Ив. Дяков.

Сформира се таен революционен комитет начело с Капитан Петко войвода като помощен орган на Централното ръководство. Устройват се постоянни пунктове по границата с представители. На 25 април 1897 г. в Малкотърновско навлиза четата на Минчо Томов в състав от 14 души. Тя прониква дълбоко в района, води няколко сражения при Маджура, Малък Самоков, Пенека, Сазара, Ковчас и към есента се разпуска с обещанието напролет пак да се събере.

Дружеството преждевременно спира дейността си.

През 1899 г. и 1900 г. тракийските и македонските дружества се сливат.

В началото на лятото на 1903 г. Одринският революционен комитет решава да свика конгрес за обсъждане подготовката на окръга за въоръжено въстание.

28 юни – 1 юли 1903 г. в местността “Петрова нива”, близо до с. Стоилово, Малкотърновско се провежда конгреса. Събират се около 450 души.

Заседанията на конгреса се ръководят от бюро в състав:

Председател: Васил Пасков

Подпредседател: Велко Думев

секретари: Христо Силянов и Анастас Разбойников.

Въпроси по които се дискутира:

 провеждане на предстоящото въстание – всички делегати, с изключение на един, решават, че Тракия трябва да вземе участие в въстанието.

- състоянието и конкретната подготовка на отделните революционни комитети

- оперативен план за въоръжени действия като окръга е разделен на пет въстанически района: І - обхваща територията на Малкотърновска, Лозенградска и Бунархисарска каази (околии); ІІ – Чокенски, обхваща Одринска околия; ІІІ – Мустафапашански (Свиленградска) околия; ІV – Дедеагачка и Гюмюрджинска околии; V – Ахъчелебийска (Смолянска) и Скеченска (Ксантийска) околии.

-избрано е ръководство на въстанието, наречено Главно ръководно боево тяло в състав: Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и кап. Стамат Икономов. Обединява и военната и политическата власт н Одринско и отговаря за въоръжението и революционното състояние в окръга. На него е предоставено правото да обяви датата на въстанието. Тримата ръководители са равнопоставени.

- Избира се и Задгранично представителство на ООРК в състав: Васил Пасков, Велко Думев и Павел Ковачев. То е подчинено на Главното боево тяло и има задача да организира събирането на финансови и материални средства, закупуването и изпращането на оръжие и хранителни припаси, сформирането на нови чети и навлизането им в вътрешността и др.

5 срещу 6 август 1903 г. цяла Странджа въстава. Свободата на земите трае само 20 дена.

На 14-17 февруари 1904 г. в Варна се свиква конгрес от Одринската революционна организация. Разисква се неуспеха на въстанието.

След тази конференция организацията е силно разстроена и отслабена.

На 10 ноември 1907 г. в сражение с турски части загиват Петър Васков, Лазар Маджаров и още четирима четници, край с. Лъджакьой, Дедеагачко.

През м. февруари 1905 г. в Варна се създава “емигрантско (благотворително) братство” с цел: да помага морално, материално и с лични услуги нуждаещите се одринци в България. Братството е наречено “Георги Кондолов”

1906 г. в София се създава Тракийско благотворително дружество “Антим І” с председател Ангел Томов и секретар Ангел Попкиров; в Ямбол – председател Черньо Груев

На 26-28 октомври 1907 г. в Пловдив се провежда конгрес на тракийските организации.

Той се обявяна за учредителен и приема Устав на Съюза на одринските благотворителни братства. Решава се да се издава в. “Одрински глас”. Избран е Управителен съвет на Съюза в състав:

председател: Христо Господинов

подпредседател: Димитър Попниколов

касиер: Стамо Г. Урумов

секретар: Ангел Попкиров

членове: Геори Василев, димитър Атанасов и Димо Янков

За редактор на вестника е назначен Ангел Томов.

На 12 януари 1908 г. излиза първи брой на вестник “Одрински глас”.

31 август – 1 септември 1908 г. се провежда конгрес на ООРК в Одрин. Конгресът решава да участва в предстоящите избори за народни представители в Одринския вилает като се излезе с самостоятелна листа или се търсят компромиси с други организации. Решава да се издава вестник “Одринска заря” с редактори Д. Катерински, Ан. Разбойников, Д. Нашев и Анг. Попкиров.

Избира се Окръжно ръководно тяло в състав: Стамат Икономов, д-р Страшимир Дочков, Георги Попянов, Анастас Разбойников, Климент Шапкарев. За представители в Постоянното присъствие на ВМОРО – Солун се определят Михаил Герджиков, Ан. Разбойников, Ст. Икономов, Д. Груев, Г. Попянов, д.р Ст. Дочков, К. Георгиев и Л. Мърдев.

След конгреса избраната група: Герджиков, Икономов, Катерински и Разбойников се среща с младотурския комитет в Одрин. Приемът е любезен, но видими резултати не се постигат.

14 май 1914 г. в София група одринци по инициатива на Димитър Попниколов поставят началото на дружество “Одринска Тракия”.

Според Устава му, членове на организацията могат да стават българи от Тракия, намираща се под турско владичество. Като временна цел си поставя да работи за завръщане на българите, изгонени от Одринска Тракия, а дотогава да подпомага временното настаняване на тези изгнанници. Постоянна цел – да поддържа духовното единство и националната солидарност между българите в Одринска Тракия и Царството с легални средства да действа за запазване на всички национални придобивки и за гарантиране на личните, имотните и гражданските им права. За постигане на целите си дружеството се занимава с издаване на вестник, различни публикации, урежда публични сказки, устройва забавления и увеселения. В провинцията се образуват клонове на дружеството при наличие на 8-10 желаещи. Дружественият празник е 13 март - деня на превземането на Одринската крепост от българската армия.

Влизането на България в Първата световна война осуетява публичната дейност на дружеството.

22-24 декември 1918 г. в Одрин (Караагач) по инициатива на Димитър Попниколов и Софийското тракийско дружество е проведен събор (конгрес) с делегати от всички каази на Източна Тракия. Приета е резолюция, в която се отправя молба до българското правителство и българските политици да обръщат по-голямо внимание на тракийските проблеми, които твърде често са били засенчвани от приоритетното изтъкване на македонския въпрос. Настоява се за по-големи грижи на правителството за бежанците от Източна Тракия. В отделна резолюция се отправя молба до представителите на великите сили от Антантата и САЩ да признаят правото на тракийските българи да бъдат господари на родната си земя като се включат в границите на българската държава. Освен това молбата е да се помогне на бежанците от Източна Тракия:

- да се завърнат в селата и градовете на своите бащи и прадеди и им бъде върнато заграбеното имущество;

- да бъде принудено турското тправителство да обезщети бежанците за заграбените недвижими и движими имоти след жестокото им изгонване през есента на 1913 г.

- завърщането да стане с съдействието на българското правителство и под надзора на комисия от съглашенските окупационни власти.

Изработена е и приета петиция относно българския характер на Тракия, която трябва да бъде предадена чрез българската легация на Мирната конференция в Париж.

На събора е избран върховен комитет в състав от пет души:

председател: професор Димитър Михалчев

подпредседател: Димитър Попниколов

секретар-касиер: Камен Димов Окселинов

членове: Никола Константинов и Петър Тончев.

Дружество “Одринска Тракия” и неговите клонове се изграждат като национална, надпартийна и необвързана с политическите партии в страната организация. Тя групира българите от Тракия, които живеят в царството.

10 август 1919 г. в Одрин се провежда Втори събор с участието на 115 делегати от 20 селища. Обсъждат се въпроси от битовото устройство на бежанците и се предявяват редица искания към правителството.

19 октомври 1919 г. – Трети събор в София

6 юни 1920 г. в София – Четвърти събор – в присъствието на 110 делегата..

Поради променената обстановка дружеството се преименува на “Тракия”, нарастват дружествата (клоновете).

Приет е нов Устав, като се поставят три посотянни цели:

- да поддържа духовното единство и националната солидарност между българите в Тракия и бежанците в царството.

- да организира духовното и материалното подпомагане на българите в поробена Тракия.

- Да работи за пирдобиване на политическа независимост на Тракия.

Средства за постигане:

- издаване на вестник, разпространяване на разни исторически публикации, апели, проетести и др.

- уреждане на публични сказки за положението на българите в Тракия

Членовете на дружеството са редовни, спомагателни и почетни.

Ръководството на отделните дружества се възлага на настоятелства от 5 до 10 души, избрани с тайно гласуване с едногодишен мандат. Централното управление на дружество “Тракия” се състои от Върховен комитет в състав от пет души и Народен съвет – от 12 души. Съборът се провежда ежегодно с участието на делегати от всички вестни дуржества, на които се избира Върховният комитет. Съставът на Народния съвет се избира от средата на онези клонове, които имат най-много членове. Той се свиква на заседание на Върховния комитет при необходимост, т.е. той е помощен орган на ВК.

Дружественият празник е 13 март.

Дружественият печат има кръгла форма с надпис околовръст “Дружество “Тракия” 1914 г.”, в средата с две здрависващи се ръце, а под тях датата 13 март 1913 г.

Дружественото знаме е с националните цветове и със същите надписи като на печата.

14 януари 1921 г. излиза първият брой на вестник “Тракия”. Редактор е Димитър Попниколов. Вестникът е седмичник.

29 май 1921 г. – Пети събор в София.

Събора задължава ВК да се ръководи от следните постановки:

- Съдбата на поробена Тракия да се решава от болишинството население с тракийски произход, подено в нея

- Идеята да интернационализирането на източната и западната половина на Тракия и поставянето им под покровителството на Обществото на народите (ОН) е най-целесъобразно за момента

- Връщането на бежанците по техните селища и имоти да бъде в основата на всяко действие за Тракия

- Да се настоява, при междусъюзническа гаранция, новият владетел да приеме прокудените от Тракия българи, ако събитията наложат цялата или част от Тракия да бъде отново поробена.

- Конвенцията за малцинствата да се изпълнява не от съответните правителства, а от специални органи на ОН.

Съборът отделя значително внимание на единството на дружеството и порицава дейността на настоятелството на Софийския клон, който се опитва да разцепи организацията.

19 август 1922 г. в Пловдив се провежда Шести събор в присъствието на 118 делегата, представляващи 60 дружества.

Избрано е Централно бюро в състав:

председател: проф. Д. Михалчев

подпредседатели: д-р П. Тончев и д-р И. Мутафов

секретар: М. Балджиев

касиер: д-р Н. Чилев

членове: Д. Попниколов и Д. Трендафилов.

17-19 август 1924 г. се състои в Пловдив Осмия редовен събор. Създава се младежко дружество. Избира се Върховен тракийски младежки комитет в състав от 11 души, от които председател става Иван Попвасилев, подпредседател Певтичев, а секретар-касиер Н. Пройков.

Цели и задължения на дружеството:

- сплотяване и взаимно опознаване;

- поддържане на любов към Тракия;

- култивиране чувство за солидарност и взаимопомощ

- борба против корупцията и моралната поквара на тракийската младеж и т.н.

За членове на младежките дружества се приемат младежи до 30 годишна възраст. В дейността на дружествата преобладават сказки на различни теми, вечеринки, излети, честване на бележити дати.

4-6 октомври 1925 г. в гр. Хасково се провежда първия редовен конгрес на младежките тракийски дружества.

През 1926 г. започва издаването на в. “Завет” като орган на ВК на ТМС.

През 1934 г. в Кърджали се провежда последния конгрес на Тракийския младежки съюз. Постепенно замира и дейността в дружествата. Вестник “Завет” се превръща в списание и след 1935 г. остава единственото издание за цялото тракийско движение.

Angel Lights:
2 септември 1923 г. н София – Седми събор.

Прави се промяна в Устава като названието на организацията става: “културно-благотворително дружество “Тракия”, премахва се Народния съвет, а за празник на дружеството се приема 19 август – деня на Преображенското въстание. Измененията се отразяват и в печата на дружеството.

За членове на Върховния изпълнителен съвет (ВИК) са избрани:

председател: Никола Константинов

подпредседател: Димитър Попниколов и редактор на в. “Тракия”

секретар-касиер: Михаил Балджиев

членове: Д. Трендафилов, К. Георгиев, Г. Вулев, Д. Янев и Ст. Мавродиев.

19 август 1924 г. в Пловдив – Осми събор. Присъстват 138 делегата, представляващи 61 дружества.

Допълват се измененията в Устава:

- названията на градските и селските организации стават “културно-благотворителни дружества “Тракия”, които се обединяват в единна тракийска организация.

- при тракийските дружества могат да се образуват и младежки тракийски дружества, преследващи същите цели

- в всяко населено място, при наличието на не по-малко от 10 семейства бежанци или изгнанници, се образува дружество “Тракия”.

- Начело на тракийската организация стои Върховен изпълнителен комитет (ВИК), който се състои от 12 души, 6 от които с местожителство в София. Премахва се Народния съвет.

Дружественият празник е 19 август – денят на Одринското (Преображенското ) въстание.

ВИК се състои от:

председател: Никола Константинов

подпредседател: Димитър Трендафилов

секретар-касиер: Михаил Балджиев

и съветници.

Главен редактор на в. “Тракия” : Димитър Попниколов

30 август – 1 септември 1925 г. – Девети събор

Приети са следните резолюции:

Отправя се молба към Министерския съвет да се учреди специална Дирекция на бежанците; Да се отпусне заем от 50 хил. лева на всички нуждаещи се; Да се създадат редица облекчения за бежанците и т.н.

Изразява се протест до ОН против системното преследване и разорение на българите от Западна Тракия. Настоява се ОН да анкетира гръцките насилия за обезбългаряването на Западна Тракия, а също така да се осигури закрила на българското малцинство.

Протестира се до ОН относно поведението на Турция, която изгони българите и не им позволява да живеят в родните си селища и да разполагат с своя имот. Недопустимо е затаврянето на българските училища в Лозенград и в други селища и ограничаване от на гражданските, религиозните и човешките права на българите

Изпратена е обща протестна резолюция до правителствата на Великите сили като апелира Тракия да се въздигне в свободна автономна държава.

Състав на ВИК:

председател: Димитър Попниколов

подпредседател: д-р Никола Чилев

секретар-касиер: Михаил Балджиев

Редактор на в. “Тракия”: Д. Попниколов

16 май 1926 г. в София – Десети събор (извънреден).

Приет е меморандум относно Ангорския договор.

21-23 ноември 1926 г. се провежда в Ямбол Единадесетия събор.

В състава на ВИК са избрани: Коста Георгиев, Димитър Попниколов, Никола Константинов, д-р Никола Чилев, Михаил Балджиев и др.

13 януари 1927 г. за председател е избран Коста Георгиев, а за редактор на в. “Тракия” – Димитър Попниколов.

25-27 септември 1927 г. в Пловдив – Дванадесети събор.

Решава се да се издава библиотека “Тракия” с следните раздели:

- Исторически приноси по близкото и далечно минало на България

- Настоящето политическо положение на Тракия

- География, Етнография и фолклор

- Стопански и икономически въпроси.

За целта се издават периодични сборници. Избран е редакционен съвет в състав: Д. Михалчев, Хр.Караманджуков и К. Петканов.

ВИК по списък определя налозите (вноските) на всяко дружество към Централното ръководство. Освен това е решено всички западнотракийци, които сега ликвидират с своите имоти и които получават над 50 000 лв. да внасят 1 % за ВИК.

Приета е резолюция за подобряване на положението в Родопите като се настоява правителството да подпомогне населението, да прокара съобщения, пътища, ж.п. линия. Настоява се за работни места за бежанците, сред които безработицата е най-голяма, а те нямат други източници за прехрана.

7-9 октомври 1928 г. в София, Тринадесети събор.

6-8 октомври 1929 г. в Варна – Четиринадесети събор.

Избрано е нърховно ръководство в състав:

председател: Коста Георгиев

подпредседател: Хр. Караманджуков

секретар: К. Петканов

касиер: М. Балджиев

членове: Н. Константинов, Ив. Пандалеев, Д. Попниколов, Дим. Дяков, Г.Шивачев, Н. Филипов и Ст. Мавродиев.

редактор на в. “Тракия”: Константин Петканов.

12-14 октомври 1930 г. в София – Петнадесети събор

Организирани са три фонда:

Фонд “Тракийско дело”

Фонд “Тракийски дом”

Фонд “Тракия”

25 октомври 1931 г. Шестнадесети събор в София.

2 Октомври 1932 в София – Седемнадесети събор

Състав на ВИК:

председател: Иван Панделеев Орманджиев

подпредседател: Христо Караманджуков

политически секретар и редактор на в. “Тракия”: Константин Петканов

касиер и административен секретар: Михаил Балджиев и седем членове.

Редакционен комитет на “Тракийски сборник” и на бибилотека “Тракия” : Д. Михалчев, Хр. Караманджуков и Ан. Разбойников.

29-31 Октомври 1933 г. в София – Осемнадесети събор.

Създава се женски тракийски дружества. Засилва се ролята на младежкото тракийско движение.

23-24 Декември 1935 г. се провежда конференция, на която е избран ВИК в състав:

председател: Димитър Орманджиев

подпредседател: Димитър Трендафилов

главен секретар и редактор на в. “Тракия”: Константин Петканов

административен секретар и касиер: Апостол Станев и седем членове.

На 28 Февруари 1936 г. по заповед на Вътрешното министерство ВИК е разтурен

От наредбата на властта не се засягат и остават да съществуват и да продължават делото следните подразделения на Тракийската организация: всички културно-просветни дружества “Тракия”, младежките, женските и студентските дружества, както и младежкия и женския съюзи.

На 28 Февруари 1935 г. излиза последния брой на в. “Тракия”. Единствен печатен орган на тракийската организация остава списание “Завет”, което поема функциите и на вестника. Като списание то се запазва зо 1943 г.

След 1936 г. постепенно затихва целият организационен живот на тракийци.

30 Септември 1934 г. в София се учредява Тракийски научен институт.

Цели:

да се изследва и представи писмено и устно пред българското общество и чуждия свят чрез научни издания географията, етнографията, стопанския и обществения живот, политическото положение, борбите и страданията на българите от Тракия за освобождение и обединение на българския народ и българските земи.

В ръководното тяло влизат:

председател: Христо Караманджуков

секретар-редактор: Иван Орманджиев

членове: Никола Константинов и Константин Петканов

почетен председател: Софийски митрополит Стефан.

В този вид ТНИ съществува и след 9 Септември 1944 г.

4 Октомври 1944 г. в София се възстановява ВИК под името Временен комитет. В него влизат:

Константин Петканов Зимитър Маджаров, Иван Орманджиев, Никола Спиров, Филип Георгиев, Георги Сапунаров, Александър Панайотов, Никола Христов, Тодор Миленов, Тодор Камбуров, Тодор Браянов, Михаил Еленов и Георги Камов. За председател е избран К. Петканов, за секретари Н. Спиров, Ф. Георгиев и Г. Камов, а за членове – останалите лица.

24 декември 1944 г. в София се провежда конференция с участието на 35 делегата от тракийските благотворителни културно-просветни дружества “Тракия” в страната.

Приема се изменение в названието на главното ръководство като вместо “Върховен” се възприеме “Централен изпълнителен комитет”. Избира се нов ЦИК:

председател: Никола Спиров

подпредседател: Филип Георгиев

секретари: Георги Антонов, Тодор Браянов

секретар-касиер: Георги Камов

членове: Константин Петканов, Тодор Миленков, Александър Панайотов, Петко Петков, Петко Караделков, Поля Терзистоева, Борис Костов, Георги Розов и др. – всичко 17 души.

Избира се Контролна комисия от трима души с председател Михаил Еленов.

25 март 1945 г. в Асеновград се свиква конференция.

Очертават се предстоящите задачи на тракийската организация:

- обхващане на тракийската емиграция в дружествата и организацията, без разлика на идейни убеждения, изключвайки фашизираните елементи;

- приобщаване към политиката на ОФ и правилно разрешаване на националните проблеми

- широка културна, просветна и благотворителна дейност сред тракийската емиграция и борба против великобългарския шовинизъм

- в дружествата на тракийската организация могат да членуват всички родени в пределите на Тракия или произхождащи от тях, без разлика на народност, идейни убеждения или верска принадлежност;

- разрешаването на тракийския въпрос и връщането на тракийци по родните места може да стане само по пътя на братския съюз с южните славяни и разбирателство с демократичните съседни държави, дело на демократичните балкански народи.

24-25 май 1947 г. в София се състои национална конференция.

Приема се нов Устав, в който се утвърждават следните по-важни постановки:

- намиращите се в България българи – бежанци от поробена Тракия и Мала Азия, се организират в “културно-просветно благотворителни дружества “Тракия”

- Съюзени те образуват тракийската организация в България, начело на която стои Централен изпълнителен комитет.

Цели:

- да работи за трайното разрешаване на тракийския въпрос;

- да възпитава бежанците в прогресивен дух, славянска солидарност и разбирателство между балканските народи, за насажда здрав и чист патриотизъм;

- да задоволява непосредствените специфични бежански нужди и др.

ЦИК се състои от 21 души. При него се изграждат отдели: политически, агитация и пропаганда, организационен и стопански.

Редовните конгреси се свикват всяка година. Организационният празник е 19 август.

На националната конференция е избран нов ЦИК в състав:

председател: Никола Спиров

подпредседател: Димитър Маджаров (Кърджали)

секретари: Ламби Данаилов, Панчо Джелепов и Никола Христов

касиер: Георги Камов

редактор на вестника: Петко Караделков и останалите 14 членове, между които 9 от провинцията.

17-18 Октомври 1948 г. в София е проведен Трети разширен пленум на тракийската организация

Извършва се райониране на организацията, като се обособяват 11 района: Пловдивски, Старозагорски, Ямболски, Бургаски, Варненски, Хасковски, Кърджалийски, Свиленградски, Ивайловградски, Тополовградски и Смолянски.

10 Декември 1950 г. – Четвърти пленум на ЦИК.

На организацията се възлагат главно културно-просветни задачи. Цялостното решаване на тракийския въпрос се предоставя на правителството. С оглед на това се прави извода, че не е целесъобразно тракийската организация да се занимава с политически и икономически въпроси. Препоръчва се на дружествата по места да използват клубовете на Отечествения фронт.

Решения на пленума:

- Тракийската организация се превръща в Съюз на тракийските културно-просветни дружества

- ЦИК става Централно ръководство на Съюз на тракийските културно-просветни дружества

- организациите по места стават културно-просветни сружества “Тракия”.

Създават се:

- културно-просветен отдел при Централното ръководство

- културно-просветни комисии при околийските дружества

- отговорници по културно-просветната работа при дружествата

- самодеен художествен колектив при ЦР.

От 20 юни 1951 г. престава да излиза в. “Тракийска дума”. Необосновано не се провеждат конгреси на тракийската организация, а твърде много се разреждат и конференциите.

От 1958 г. започва да се издава “Информационен бюлетин”, от който ежегодно излизат по 5-6 броя. Издава се редовно и календар “Тракия”.

19 Август 1958 г. в местността “Петрова нива” е открит паметник в чест на Преображенското въстание и падналите за свобода борци.

24 Декември 1961 г. се провежда Национална конференция.

Избрано е Централно ръководство от 51 души и Контролна комисия от 7 души. Новото Изпълнително бюро се състои от 9 души, а именно:

председател: доц. Ламби Данаилов

зам. председатели: Петко Караделков и Тодор Янакиев

секретар: Тодор Браянов

членове: Михаил Манев, Иван Бъчваров, д-р Илия Славков, Ташо Симеонов и Вера Маджарова.

8 юли 1972 г. – провежда се заседание на ЦР, занимаващо се с организационни въпроси. Ламби Данаилов бива освободен по здравословни причини, а на негово място заства генерал Иван Хариев.

По решение на Политбюро на ЦК на БКП от 1 Февруари 1977 г. дейността на тракийската организация е преустановена.

10 Януари 1990 г. в София се събират представители на дружества от: София, Пловдив, Хасково, Кърджали, Асеновград, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Ямбол, Казанлък, Харманли, Ардино, Бургас, Царево, Малко Търново, Поморие, Пазарджикс, Стара Загора. Приема се Декларация за възстановяване на дружествата и на Съюза на тракийсикте дружества в България. Избрано е Временно ръководство начело с Костадин Карамитрев, председател на Софийското дружество.

7 Февруари 1990 г. в София се открива Национална конференция.

Приет е нов Устав. Основната цел според него е:

- да ратува за единна, независима, демократична и целокупна България, както и за справедливо и мирно решаване на националния въпрос и на тракийската кауза като негова неразделна част.

- тракийските дружества са обществено-патриотични, непартийни организации, в които членуването е на доброволни начала.

Избрано е Централно ръководство от 19 души с председател Петко Караделков и Контролна комисия от 9 души с председател Константин Майсторов.

12 април 1991 г. на пленум на ЦИК е приета “Платформа по националния въпрос”.

Януари 1991 г. започва да излиза отново в. “Тракия” два пъти месечно. За главен редактор е назначен Димо Райков.Съюзът успява да възстанови собствеността си на ул. “Ст. Караджа” 7, а много от дружествата също така възстановят недвижимите си имоти.

През 1991 г. се учредява Тракийската фондация “Капитан Петко войвода” с седалище гр. Хасково. Председател е Костадин Карамитрев. Целта й е да финансира дейността на организацията. Създадена е и Издателска къща “Тракия”.

25-26 март 1992 г. в Хасково се провежда Деветнадесетия конгрес на тракийската организация.

Приети са изменения в Устава. Утвърдени са : тракийски конгрес, общотракийска конферения, Върховен изпълнителен комитет (ВИК), Контролна комисия (КК), централно ръководство (ЦР) и председателя на СТДБ. ВИК се състои от 35 души, председателя се избира пряко от конгреса.

Angel Lights:
Химн на Тракийската организация "Ясен месец"

Марш на странджанските тракийци.

Ясен месец веч изгрява
над зелената гора.
в цяла Странджа роб запява
песен нова юнашка.

През потоци, реки, бърда,
нещо пълзи, застава
дал’ е Юда самодива,
или луда гидия?

Не е Юда самодива,
нито върла гидия,
най- е чета от юнаци,
плашило за читаци.

Бързат, бързат да пристигнат
преди петли в Сърмашик,
да ги никой не угади
и ги подло предаде.

Пушка пукна, ек отекна
знак се даде за борба.
Бомби трещат, куршум пищи -
цяла Странджа веч ечи.

Но шпионско око мръсно
откъде ги съзряло-
тоз час тръгва и отива
на враг чета предава.

Денят мина мирно, тихо,
дойде нощта ужасна-
аскер селото загради
и четата заварди…

Съмна веч над селото,
изток пламна във зора,
пушка пукна, ек отекна,
знак се даде за борба.
Юнаците са сал петима,
един срещу стотина…

Бомби трещат, куршум пищи –
цяла Странджа веч ечи,
тиранинът е уплашен
от геройската борба.

Няма вече плахи роби,
има горди юнаци.
Гръм куршуми, гръм отново!
Скъпа кръв порой тече,
падат Пано, Равашола,
мрат народни синове.

О, Сърмашик, село славно
от юнашката борба!
О,Сърмашик, знаме ново
на тракийска свобода!

Бай Иван:
                 Хвала! Както знаете, аз съм потомък по бащина линя на бежанци от Одринска Тракия! И до днес съм член на Тракийските дружества. Като чуя тая песен и настръхвам:

Бомби трещат, куршум пищи-

цяла Странджа веч ечи,

тиранинът е уплашен,

от геройската борба.

Светозар:
Т Р А К И Й С К И    М Л А Д Е Ж К И    С Ъ Ю З

/1924 - 1934 г/


                   Както е известно, след подписването на Ньойския договор започва приток на бежанци от Западна Тракия в пределите на днешна България. През 1919 год.се създава Тракийската организация. В нея, заедно с възрастните, членове членуват и младежи. До 1924 год. те нямат отделна организация след 1923 год. и особено след 1925 г. поради масовото изселване и обезбългаряване на Западна Тракия, притокът на бежанци се увеличава, нараства и броят на младежите сред тях. Това мотивира създаването на отделна Тракийска младежка организация. В началото в различни градове на страната са сформирани 24 отделни дружества на младежи-тракийци. По инициатива на софийската младежка организация през август 1924 год.в Пловдив се провежда Учредителен конгрес, на който отделните тракийски младежки дружества се обединяват в Тракийски младежки съюз със седалище гр.София и със своя печатен орган - в-к"ЗАВЕТ". Следващият конгрес се провежда на 04.06.1925 год. в гр.Хасково. В съюза членуват всички младежи от Тракия, от различни среди, независимо от политическите си убеждения, обединени от общата участ на прокудени от родните огнища и от идеята за бащиния край. Оттук се определя характерът на Тракийския младежки съюз, като патриотична организация, изградена от широка демократична основа. Съюзът възприема целите и задачите на Върховен изпълнителен комитет на тракийската организация, което е залегнало и в протоколите на Учредителния конгрес. Там се казва : "Да се привлече тракийската младеж в организацията, да се просвещава и да се поддържа будна любовта към родната земя. Да се работи за завръщането на бежанците по родните им места, като се създадат гаранции за живота и честта им...". Средства за постигане на тази цел са:устна и писмена пропаганда в страната на и чужбина, печатния орган, ежегодния календар, мемориални материали, публични изяви и събрания. Тракийския младежки съюз развива активна дейност, използвайки различни форми на културно-масова и идейно-възпитателна работа /организиране на утра и вечеринки, чрез чествания на събития и бележити дати от историческото минало и революционните борби на тракийските българи за национално освобождаване, организиране на протестни митинги срещу Ньойския договор, честване на Априлскжото възстание, Ботевите дни, годишнините от обесването на Васил Левски и др/.

                   За демократичността на Тракийския младежки съюз говори фактът, че конгресите се свикват ежегодно в различни по-големи центрове,  населени с бежанци-Пловдив, Асеновград, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол, Стара Загора и Кърджали. Конгресите се съпътствуват с подходящи за случаите масови прояви - манифестации, митинги, патриотични речи и отслужване на молебен. Н асамите конгреси се произнасят приветствия от сродни организации, приемат зе резолюции до отговорни институции в страната и до Обществото на народите в Женева.

                   Като говорим за патриотичния и демократичния характер на съюза, чието обединяващо начало е идеята за родния край, трябва да се има предвид още една особеност. Съюзът работи и се развива в един период, когато социалното разслоение на българското общество в резултат на тежките последици от войните и световната икономическа криза,  се изостря дълбоко. Голяма част от бежанците, особено в големите градове, се пролетаризират. Чисто патриотичните лозунги, които следва Тракийския младежки съюз вече не могат да отговорят напълно и изцяло на социалните тежнения на мнозинството тракийски младежи. Върху тях все по-голямо влияние оказват левите идеи и левите сили в страната.Още на Учредителния конгрес се появяват 2 течения. Представителите на едното течение се придържат към чисто патриотичната идея, която да не е обвързана тясно със социалните проблеми на бежанците. Представителите на другото течение са подръжници на решаването на социалните въпроси на тракийците.

-        Осигуряване на работа, дом, оземляване на прокудените. По този начин практически се оформя левицата в ТМС.
                   На конгреса през 1927 год. в Бургас ръководсвото на Съюза предлага да се извърши тъй наречения "завой" в политиката на младежката организация, като се издигне лозунгът "Тракия за България" вместо възприетия по рано лозунг - "Тракия за тракийците". Оформилата се левица вижда в този лозунг една "заложена" в бъдеще война и под влияние на коминтерновските решения се обяви срещу него. Въпреки това конгресът прие "завоят".

                На конгреса през 1931 год. организира в Ст.Загора настъпва разрив между ръководството на ТМС и левицата. Намесват се хора от Комитета за свобода на Тракия. На този конгрес Левицата се отделя и обособява в отделна младежка организация - Тракийска левица, която създава комитети по места, Централен акционен комитет и свой печатен огран в. "Тракийска трибуна". На практика, до 1934 г. успоредно съществуват две организации.

                   По късно животът показва ,че левицата в ТМС , под влияние на левосектанството се откъсва от широките неутрални маси. Оказва се , че ръководството на Съюза загубва връзка с масите защото патриотичното опиянение скоро отшумява защото младите се сблъскват с острите социални проблеми. Така се стига до конгреса в Кърджали през 1934 год., който е последния конгрес на ТМС. След него ръководството не е в състояние да свика следващ конгрес и се саморазпуска. Дружествата останали да работят на самодейни начала и след 1934 г. Постененно замират в резултат на разтурянето на Върховния изпълнителен комитет. В. "Завет" се превръща в списание "Завет" и обслужва цялата Тракийска организация.

                   През август 1936 г. Деятели на ТМС от София, от различни идейни течения възсановяват Софийското дружество на тракийската младеж. ПОд влияние на новия курс на Коминтерна за работа в масовите организации левицата фактически се отказва от лозунга "Тракия за тракийци" и възприема "завоя". В Софийското дружество започва патриотична дейност на широка демократична основа, използвайки сп. "Завет". Възстановява се и тракийското студенско дружество "Д-р Петър Берон", което активизира своята дейност и работи съвместно с ТМС. Студентите се оказват надеждна и сигурна връзка за работата с дружествата в провинцията.  Постепенно и тяхната дейност се раздвижва и активизира, и в края на 1939 г. вече се чувсва необходимост от възстановявяне на Централното ръководсво на ТМС.

                  На разширена конференция на младежи и студенти тракийци в София през 1939-1940 г. е избран временен ЦК на ТМС. Задачата му е да подготви и свика конгрес. Подготовката е извършена, но полицията не разрешава свикването под предлог, че тракийската организация е разпусната още след преврата на 19 май 1934 г. поради тази причина дейността на съюза продължава под ръководството на временния ЦК на ТМС до евакуацията по време на бомбандировките над София през януари 1944 г.

                  През октомври 1944 г. група деятели от младежката организация заедно със "старите" се събират в София в кафе "Цар Освободител" и вземат решение да се възстанови Тракийската организация. От "старите" деятели присъстват писателят Константин Петканов, историкът Стоян Орманджиев, а от младите Никола Спиров, Илия Славков, Тодор Браянов, Александър Панайотов и др. Създава се работна група, която да подготви свикването на национална конференция.

                   На разширената конференция през декември с.г. Тракийската организация се възстановява като единна огранизация, след което на практика ТМС като тделна младежка организация престава да съществува. Сега в някои градове и села се подема идеята зя създаване на тракийски младежки дружества. Би следвало да се прецени как ще бъде - целесъобразно дали "млади" и "стари" да работят заедно или отново да се възстанови ТМС.

       Тодор Браянов в. "Тракия"

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

There was an error while thanking
Thanking...
Премини на пълна версия